USL: PROTOCOL DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI GENERALE

1.1. Principiile Alianţei

1.1.1.    Dispoziţiile Protocolului completează dispoziţiile statutare ale partidelor şi sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizaţiile partidelor semnatare şi pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de acestea;

1.1.2.    Deciziile Alianţei sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizaţiile partidelor semnatare şi pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de acestea;

1.1.3.    Deciziile Alianţei sunt publice, dezbaterile în forurile de decizie ale Alianţei sunt confidenţiale, până la luarea unei decizii;

1.1.4.    Conflictele publice între membrii partidelor, precum şi atacurile publice împotriva unor colegi sau a unui partid din Alianţă, nu sunt permise;

1.1.5.    Partidele membre ale Alianţei nu vor iniţia sau accepta trecerea de la un partid la altul a membrilor acestora;

1.1.6.    In toate situaţiile, deciziile Alianţei se iau prin consultare şi consens;

1.1.7.    In toate situaţiile, persoanele care urmează să candideze pentru funcţii alese sau care urmează să ocupe funcţii numite vor fi desemnate potrivit procedurilor interne ale fiecărui partid şi vor fi comunicate sub semnătura preşedinţilor partidelor respective;

1.1.8.    Protocolul ACD PNL-PC este opozabil numai părţilor semnatare şi se aplică numai subsecvent aplicării prezentului Protocol;

1.1.9.    Părţile semnatare ale Protocolului sunt Partidul Social Democrat şi ACD PNL-PC. Orice referire separată în acest Protocol, cu privire la partide, implică numai acele decizii care urmează a fi adoptate de către forurile statutare de conducere ale acestora, în vederea aplicării prevederilor Protocolului;

1.1.10.   Pe toată durata de funcţionare a Alianţei, partidele componente îşi păstrează identitatea doctrinară.

CAPITOLUL II STRUCTURI COMUNE DI PROCEDURI PRIVIND LUAREA DECIZIILOR

2.1.  Proceduri la nivel naţional

2.1.1.    Deciziile care survin ca urmare a aplicării prevederilor prezentului Protocol, precum şi orice alt fel de decizii care implică funcţionarea Alianţei, vor fi propuse de grupuri de lucru constituite pe baze paritare între părţile semnatare ale Protocolului;

2.1.2.    Persoanele care fac parte din grupurile de lucru vor fi desemnate şi revocate în conformitate cu procedurile statutare ale fiecărui partid;

2.1.3.    Deciziile grupurilor de lucru se adoptă prin consens;

2.1.4.    Propunerile grupurilor de lucru devin decizii ale Alianţei numai după aprobarea acestora de către copreşedinţii Alianţei.

2.2.  Proceduri la nivel judeţean, de rector al Municipiului Bucureşti sau la nivelul
Municipiului Bucureşti

2.2.1. Procedurile privind aplicarea deciziilor la nivel judeţean, de sector al Municipiului Bucureşti sau la nivelul Municipiului Bucureşti se adoptă prin aplicarea 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. şi 2.1.4. pentru domeniile de competenţă specifice nivelului respectiv.

2.3.  Limitele mandatelor reprezentanDilor partidelor

2.3.1.    Limitele statutare ale mandatelor reprezentanţilor partidelor se stabilesc conform statutelor celor două partide;

2.3.2.    Mandatele preşedinţilor la orice nivel se prezumă în limitele de la punctul anterior; mandatele acordate de preşedinţi sau alte foruri statutare altor persoane se prezintă celeilalte părţi la începutul şedinţelor şi sunt limitate de statut şi de termenii mandatului;

2.3.3.    Mandatele pot fi scrise sau confirmate telefonic;

2.3.4.    Prin semnarea protocolului, fiecare parte confirmă că a luat cunoştinţă de prevederile statutare ale celuilalt partid în domeniu.

2.4. Copreşedinţia Alianţei

2.4.1.    Copreşedinţii Alianţei sunt preşedintele PSD şi preşedintele PNL ca reprezentant al ACD PNL-PC, mandatat de Consiliul Naţional de Conducere al ACD;

2.4.2.    în cazul deciziilor asumate de ACD, se aplică prevederile art. 1.1.7. din protocolul ACD;

2.4.3.    Copreşedinţii Alianţei reprezintă Alianţa în relaţiile publice şi politice şi aprobă documentele şi propunerile de decizii ale grupurilor de lucru .

CAPITOLUL III. COLABORAREA PÂNĂ LA URMĂTOARELE ALEGERI LOCALE

3.1.  Colaborarea la nivel judeţean (de sector, al municipiului Bucureşti)

3.1.1.    Alianţa va elabora un pact de neagresiune şi de colaborare pe plan local, în plan politic general şi în administraţia publică locală, pact care va fi aplicat obligatoriu, fără excepţie, de către toate orgnizaţiile locale, de sector şi ale Municipiului Bucureşti, precum şi de organizaţiile judeţene ale partidelor;

3.1.2.    In toate consiliile judeţene şi locale părţile vor constitui o alianţă în termen de 30 zile de la semnarea prezentului Protocol;

3.1.3.    Alianţele constituite conform 3.1.2. vor acţiona prin susţinerea de proiecte comune pentru administraţiile locale respective, negociate şi decise conform 2.2.1., cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru alegerea în funcţiile de vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, respectiv viceprimari, a câte unui membru din partea fiecărei părţi semnatare acolo unde este cazul;

3.1.4.    Sunt exceptate de la aplicarea 3.1.3. consiliile judeţene aflate în următoarele situaţii:

a)   un partid component al Alianţei deţine singur majoritatea în consiliul respectiv, situaţie în care are libertatea de a decide asupra deţinătorilor funcţiilor de vicepreşedinte al consiliului judeţean

b)  Cele trei partide nu pot forma o majoritate, iar unul dintre acestea are deja formată o majoritate cu un alt partid sau formaţiune politică, cu excepţia PDL, situaţie în care acesta poate continua colaborarea în formula existentă;

3.1.5.   Orice alianţă cu PDL în administraţia locală este interzisă.

3.2.  Colaborarea la nivel naţional

3.2.1. Grupurile parlamentare ale părţilor semnatare sau ale celor trei partide, în cazul în care acestea au grupuri parlamentare proprii, vor iniţia consultări periodice, cel puţin săptămânale, cu privire la acţiunile parlamentare comune şi vor semna un acord de colaborare parlamentară;

3.2.2.    Proiectele legislative care vizează probleme fundamentale de politici economice, fiscale sau sociale sau privind modificarea legislaţiei electorale se comunică de către iniţiatori Alianţei şi nu pot fi depuse sau susţinute fără aprobarea acesteia;

3.2.3.    Senatorii şi deputaţii celor trei partide vor vota în mod similar, ca urmare a deciziei politice adoptate de Alianţă, în cazul moţiunilor simple sau de cenzură, în cazul solicitărilor privind suspendarea preşedintelui, în cazul voturilor privind investitura guvernului, în voturile privitoare la structura de conducere a celor două Camere ale Parlamentului □i în orice altă situaţie în care Alianţa decide astfel, cu respectarea prevederilor regulamentare, legale şi constituţionale în vigoare;

3.2.4 Proceduri în cazul alegerilor parţiale parlamentare

3.2.4.1.     In cazul în care după semnarea prezentului protocol vor interveni alegeri parţiale în unul sau mai multe colegii uninominale, Alianţa va prezenta un singur candidat;

3.2.4.2.     Candidatul va fi reprezentantul partidului membru al Alianţei care a deţinut colegiul respectiv în urma a legerilor parlamentare la termen;

3.2.4.3.     In cazul în care colegiul respectiv nu a fost câştigat în alegerile la termen de reprezentantul unui partid membru, candidatul va fi desemnat pe baza unui sondaj de opinie realizat conform 4.2.6.

CAPITOLUL IV ALEGERILE LOCALE

4.1. Candidaturi

4.1.1.    Cele două părţi semnatare ale Alianţei vor participa la alegerile locale cu candidaturi comune pentru func □ iile de preşedinţi de consilii judeţene, primari de municipii reşedinţă de judeţ şi primar general al municipiului Bucureşti, precum şi cu liste de candidaţi comuni pentru consiliile judeţene, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

4.1.2.    Prin acordul părţilor pentru organizaţiile judeţene sau de sector al Municipiului Bucureşti, Alianţa va putea prezenta candidaturi comune în una sau mai multe circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale sau la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti;

4.1.3. In celelalte circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti şi municipale, cele două părţi semnatare ale Alianţei vor prezenta candidaturi proprii, PNL şi PC urmând să aplice prevederile Protocolului Alianţei ACD.

4.2.  Proceduri pentru candidaturile comune la alegerile locale, cu exceptia Municipiului Bucureşti

4.2.1.    PSD va nominaliza 21 de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte al consiliului judeţean, iar ACD 20 de candidaţi pentru aceste funcţii;

4.2.2.    PSD va nominaliza 20 de candidaţi pentru funcţiile de primar de municipiu reşedinţă de judeţ, iar ACD 20 de candidaţi pentru aceste funcţii;

4.2.3.    Părţile semnatare se angajează ca, pe baza cercetărilor sociologice □i a consultărilor politice la nivelul conducerilor centraleuşijudeţene, să identifice şi să propună candidaţii cu cele mai mari şanse de a câştiga funcţiile pentru care candidează;

4.2.4.    Numărul de locuri care revine fiecărei părţii pe lista de consilieri se stabileşte proporţional cu rezultatele în sondajele de offirifila nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ privind intenţia de vot la consiliul respectiv;

4.2.5.    Proporţia calculată se va aplica pe listele de candidaţi prin ocupări succesive în ordinea proporţiei rezultate, prin utilizarea sumei resturilor subunitare după convergenţa cu un loc întreg, urmând repetarea procedurii până la epuizarea numărului maxim de candidaturi permis de legea electorală pentru lista respectivă;

4.2.6.    Modalitatea de realizare a sondajelor de opinie comune.

4.2.6.1.     Sondajele de opinie vor fi realizate în perioada mai-iulie 2011;

4.2.6.2.     Fiecare parte seminatară va desemna câte un institut de sondare a opiniei publice;

4.2.6.3.     Cele două institute astfel desemnate vor aplica chestionare pentru câte o jumătate din eşantioanele convenite în fiecare judeţ, respectiv fiecare municipiu reşedinţă de judeţ, rezultatul final fiind calculat prin însumarea chestionarelor respective;

4.2.6.4.     Fiecare institut va avea acces în vederea verificării la chestionarele şi bazele de date ale celuilalt institut;

4.2.7.    In cazul candidaturilor comune în una sau mai multe circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale, conform 4.1.2., candidatul de primar şi proporţia pe lista de consilieri vor fi stabilite prin acordul părţilor;

4.2.8.    In cazul candidaturilor separate, partidele se obligă să depună liste de candidaţi care convin numărul maxim de candidaturi prevăzute de lege.

4.3.  Proceduri pentru candidaturile comune la alegerile locale în Municipiului
Bucureşti

4.3.1.    Candidatul pentru postul de primar general al Municipiului Bucureşti va fi desemnat de copreDedinDii Alianţei pe baza sondajelor de opinie precum Di pe baza altor analize;

4.3.2.    Lista de candidaţi pentru consiliul general al Municipiului Bucureşti va fi alcătuită în conformitate cu procedurile prevăzute la 4.2.4., 4.2.5. şi 4.2.6.

4.4.  Cadrul general de desfăşurare a campaniei comune;

4.4.1.    Coordonatorul campaniei electorale la nivel local şi mandatarul financiar vor fi numiţi de către candidatul de primar al Alianţei;

4.4.2.    Coordonatorul campaniei electorale la niveljudeţean şi mandatarul financiar vor fi numiţi de către candidatul pentru postul de preşedinte al Consiliului Judeţean;

4.4.3.    Echipele de campanie în toate cazurile se constituie prin acordul părţilor;

4.4.4.    Candidatul de primar, respectiv de preşedinte al Consiliului Judeţean şi coordonatorul campaniei electorale vor întocmi un buget al campaniei. Acesta se aprobă de Alianţă;

4.4.5.    Bugetul campaniei electorale se constituie prin aport în proporţie de 25% al candidatului pentru postul de primar, respectiv de preşedinte al Consiliului JudeDean, 25% al partidului din rându căruia provine candidatul de primar, respectiv de preşedinte al Consiliului Judeţean, celelalte 50% constituindu-se prin aportul partidelor, proporţional cu ponderea pe lista de consilieri.

4.5.  Susţineri şi majorităţi la nivelul administraţiei publice locale

4.5.1. Turul II al alegerilor de primar

4.5.1.1.     în cazul în care cele două părţi participă pe liste separate la alegerile locale şi candidaţii ambelor părţi se califică în turul II al scrutinului pentru postul de primar, în campania electorală pentru turul II nu sunt permise atacuri la adresa contracandidatului sau a partidului din care face parte, fiind permise numai dezbateri asupra proiectelor şi programelor privind administraţia locală;

4.5.1.2.     în cazul în care unul din candidaţii uneia dintre părţi se califică în turul II al scrutinului pentru postul de primar, candidatul (candidaţii) celeilalte părţi şi organizaţiile locale vor susţine candidatul calificat în campania pentru turul II prin:

•   Declaraţii publice de susţinere;

•   Apariţii publice împreună cu candidatul calificat în turul II;

•   Susţinere activă în campania electorală a tuturor membrilor organizaţiei locale.

4.5.1.3.   în cazul în care niciunul dintre candidaţii părţilor nu se califică în turul
II al scrutinului pentru postul de primar şi ambele părţi au reprezentanţi în consiliul local, acestea vor participa împreună la negocierile pentru susţinerea unui candidat în turul II.

4.5.2.   Susţinerea pentru obţinerea funcţiilor de vicepreşedinţi ai Consiliilor
Judeţene şi a viceprimarilor din municipiile reşedinţă de judeţ

4.5.2.1.     Părţile vor întreprinde toate demersurile pentru crearea de majorităţi care să ducă la alegerea în aceste funcţii a membrilor partidelor componente;

4.5.2.2.     In cazul în care Alianţa va putea forma majorităţi care să ducă la posibilitatea desemnării ambilor vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean şi ambilor viceprimari din municipiul reşedinţă de judeţ, fiecare parte va numi un vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi un viceprimar al municipiului reşedinţă de judeţ;

4.5.2.3.     In cazul în care Alianţa va putea forma majorităţi care să ducă la posibilitatea desemnării deţinătorilor a trei funcţie dintre cele menţionate la 4.5.2.2., partea care nu deţine preşedintele consulului judeţean va desemna doi dintre aceştia. In cazul în care niciuna dintre părţi nu deţine funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, opţiunea pentru desemnarea celor două funcţii va reveni părţii care nu deţine funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ. In cazul în care nici această funcţie nu este deţinută de un reprezentant al Alianţei, opţiunea va fi exercitată de partea care a obţinut cel mai mare scor în sondajul de opinie realizat conform 4.2.6;

4.5.2.4.     In cazul în care Alianţa va putea forma majorităţi care să ducă la posibilitatea desemnării deţinătorilor a două funcţii dintre cele menţionate la 4.5.2.2., fiecare parte va desemna câte un candidat pentru una din funcţii;

4.5.2.5.     In cazul în care Alianţa va putea forma majorităţi care să ducă la posibilitatea desemnării deţinătorului unei singure funcţii dintre cele menţionate la 4.5.2.2, se aplică în mod corespunzător prevederile 4.5.2.3.;

4.5.2.6.     Este interzisă formarea de majorităţi împreună cu PDL.

4.5.3.   Susţinerea pentru obţinerea funcţiilor de viceprimari de sector al
Municipiului Bucureşti şi de viceprimari generali ai Municipiului Bucureşti

4.5.3.1.    In sectoarele Municipiului Bucureşti în care una dintre părţi deţine funcţia de primar, cealaltă parte va avea prima opţiune pentru funcţia de viceprimar de sector;

4.5.3.2.    In sectoarele Municipiului Bucureşti în care niciuna dintre părţi nu deţine funcţia de primar, partea care are cel mai mare număr de consilieri va avea prima opţiune pentru funcţia de viceprimar de sector;

4.5.3.3.    La nivelul Municipiului Bucureşti fiecare parte va desemna câte un viceprimar general al Municipiului Bucureşti;

4.5.3.4.    în cazul în care Alianţa va forma o majoritate la nivelul Municipiului Bucureşti, care dă dreptul la alegerea unui singur viceprimar general se vor aplica corespunzător prevederile 4.5.3.1. Di 4.5.3.2.;

4.5.3.5.    Este interzisă formarea de majorităţi împreună cu PDL.

4.5.4. Susţinerea pentru obţinerea funcţiilor de viceprimari ai altor unităţi administrativ-teritoriale

4.5.4.1.     Pentru posturile de viceprimari cele două părţi vor participa împreună la negocierile cu celelalte partide sau formaţiuni pentru alegerea acestor funcţii;

4.5.4.2.     Dacă una dintre părţile semnatare ale Alianţei va obţine singură majoritatea în Consiliul Local va avea libertatea de a stabili deţinătorul postului de viceprimar;

4.5.4.3.     Dacă una dintre părţile semnatare ale Alianţei obDine postul de primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către Alianţă , cu sau fără alte partide, iar Alianţei îi revine un post de viceprimar, partea care nu are primar va avea prima opţiune pentru alegerea viceprimarului;

4.5.4.4.     Dacă nici una dintre părţile semnatare ale Alianţei nu obţine postul de primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către aceasta, cu sau fără alte partide, iar Alianţei îi revine un post de viceprimar, partea sau partidul care a obţinut cele mai multe voturi la scrutinul pentru consiliul local va avea prima opţiune pentru alegerea viceprimarului;

4.5.4.5.     La nivel judeţean alianţa va putea stabili derogări numai în situaţiile unor negocieri în compensare;

4.5.4.6.     Este interzisă formarea de majorităţi împreună cu PDL.

4.6. Proceduri de colaborare în administraţia locală

4.6.1 Consilierii Alianţei în consiliile locale, judeţene, de sector şi în consiliul general al municipiului Bucureşti se vor constitui într-o majoritate, singuri sau în asociere cu consilierii altor partide politice sau cu consilieri independenţi, cu excepţia PDL;

4.6.2.     în cazul în care consilierii Alianţei aleşi în consiliile locale, judeţene, de sector şi în consiliul general al municipiului Bucureşti nu pot constitui o majoritate, aceştia vor acţiona solidar în cadrul opoziţiei din consiliul respectiv;

4.6.3.     Consilierii Alianţei aleşi în consiliile locale. judeţene, de sector şi în consiliul general al municipiului Bucureşti au obligaţia de a susţine iniţiativele executivului primăriilor şi consiliilor judeţene, dacă aceştia fac parte din Alianţă sau din majoritatea constituită de aceasta;

4.6.4.     Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, aparţinând Alianţei, se vor consulta anticipat propunerii unor proiecte de hotărâri cu grupurile de consilieri ale partidelor componente; 4.6.5. Reprezentanţii aleşi sau numiţi în funcţii în administraţia locală aparţinând Alianţei nu vor face declaraţii publice referitoare la deciziile sau acţiunile celorlalţi reprezentanţi ai Alianţei care pot aduce prejudicii imaginii acestora sau bunei colaborări în cadrul Alianţei.

CAPITOLUL V ALEGERILE PARLAMENTARE

5.1.   Cele două părţi componente ale Alianţei vor participa în alegerile parlamentare cu candidaţi comuni;

5.2.   Candidaturile vor fi prezentate în numele Alianţei şi vor folosi semnul electoral al acesteia, în condiţiile legii electorale;

5.3.   Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor şi a candidaţilor la nivel naţional

5.3.1.    Fiecare parte componentă a Alianţei va desemna un număr egal de candidaţi la nivel naţional;

5.3.2.    In cazul în care vor fi desemnaţi pentru o nouă candidatură prin procedurile interne ale fiecărui partid membru al Alianţei, parlamentarii în funcţie vor avea prima opţiune pentru candidatura în colegiul electoral în care au fost aleşi în precedentele alegeri la termen sau parţiale;

5.3.3.    In cazul modificărilor în componenţa colegiilor electorale, prima opţiune va fi exercitată pentru colegiul electoral cu componenţa cea mai apropiată de forma stabilită în alegerile la termen precedente;

5.3.4.    Candidaţii celor două părţi care urmează să fie repartizaţi în colegiile electorale vor fi desemnaţi conform prevederilor statutare ale partidelor vor fi comunicaţi Alianţei sub semnătură preşedintelui fiecărui partid;

5.4.  Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor la nivelul circumscripţiilor
electorale

5.4.1.    Alianţa va stabili, prin negocieri la nivel naţional, colegiile uninominale în care urmează să fie repartizaţi candidaţii celor două părţi;

5.4.2.    Alianţa va asigura fiecărei părţi o reprezentare parlamentară cât mai echilibrată în fiecare circumscripţie electorală, cu respectarea 5.3.1., 5.3.2. şi 5.3.3.;

5.4.3.    Părţile semnatare se angajează ca, pe baza cercetărilor sociologice a consultărilor politice la nivelul conducerilor partidelor să identifice şi să propună candidaţii cu cele mai mari şanse de a câştiga colegiile pentru care candidează;

5.5.  Modificări în situaţiile schimbării sistemului electoral

5.5.1. în cazul modificării sistemului electoral sau al reducerii numărului de parlamentari, Alianţa va redacta un addendum la prezentul protocol cu privire la modalitatea de repartizare a candidaturilor.

5.6.  Procedura de depunere a candidaturilor

5.6.1. Candidaturile se depun sub semnătura preşedinţilor partidelor componente, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.7.  Echipa de campanie şi campania electorală

5.7.1.    Coordonatorul campaniei electorale parlamentare şi echipa centrală de campanie se desemnează de către Alianţă;

5.7.2.    La nivel judeţean, de sector al municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiului Bucureşti, structurile de la nivelul respectiv vor desemna coordonatori ai campaniei electorale parlamentare, cu rol de armonizare şi coordonare a campaniilor candidaţilor;

5.7.3.    La nivelul colegiilor electorale, fiecare candidat îşi va desemna coordonatorul campaniei electorale, precum şi mandatarul financiar în condiţiile legii;

5.7.4.    Alianţa poate desemna un mandatar financiar comun la nivelul circumscripţiei electorale sau pentru mai mulţi candidaţi dintr- o circumscripţie, în condiţiile legii, cu acordul candidaţilor respectivi;

5.7.5.    Coordonatorii la nivel judeţean (S, MB) vor întocmi, împreună cu candidaţii şi cu acordul partidelor componente, un program general de campanie al candidaţilor în circumscripţie;

5.7.6.    Bugetul campaniei parlamentare la nivel central se propune de către echipa de campanie şi se aprobă de către Alianţă;

5.7.7.    Bugetul se constituie din contribuţii ale candidaţilor, precum şi din contribuţii ale celor două partide, proporţional cu numărul de candidaturi depuse;

5.7.8.    Cele două părţi componente ale Alianţei vor întreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea membrilor acestora, în special al aleşilor din administraţia publică locală, în campania electorală, conform strategiei prezentate de echipa de campanie.

CAPITOLUL VI ALEGERI PREZIDENŢIALE

6.1. Procedura de desemnare a candidatului prezidential

6.1.1.    Alianţa va susţine, atât în ipoteza alegerilor prezidenţiale la termen, cât şi a celor anticipate, un singur candidat pentru funcţia de Preşedinte al României;

6.1.2.    Candidatul Alianţei pentru funcţia de Preşedinte al României va fi persoana cea mai bine plasată într-un sondaj de opinie la nivel naţional, realizat prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor 4.2.6.

6.1.3.    Decizia de desemnare se supune validării organismelor statutare competente ale partidelor, în conformitate cu procedurile statutare ale fiecărui partid;

6.1.4.    Din momentul validării, candidatul este reprezentantul Alianţei şi al partidelor componente în cursa prezidenţială.

6.2. Campania electorală

6.2.1    Coordonatorul campaniei electorale este desemnat de către candidatul prezidenţial;

6.2.2    Echipa centrală de campanie este numită de Alianţă cu acordul candidatului şi consultarea coordonatorului campaniei;

6.2.3    Echipele de campanie la niveljudeţean, de sector şi al Municipiului Bucureşti sunt numite de structurile de la nivelul respectiv, cu acordul coordonatorului campaniei;

6.2. 4 Bugetul campaniei electorale prezidenţiale se propune de către echipa de campanie şi se aprobă de către candidat şi Alianţă;

6.2.5.    Alianţa va desemna un mandatar financiar al campaniei prezidenţiale, cu acordul candidatului şi consultarea şefului de campanie;

6.2.6.    Bugetul se constituie în proporţii wgale între cele două părţi semnatare;

6.2.7.    Cele două părţi componente ale Alianţei vor întreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea tuturor membrilor acestora în campania electorală prezidenţială, conform strategiei prezentată de echipa de campanie.

CAPITOLUL VII PROCEDURI PRIVIND REPREZENTAREA ÎN GUVERN, PRECUM ŞI ÎN STRUCTURILE ACESTUIA

7.1.  Procedura de desemnare a Primului Ministru

7.1.1.    Candidatul Alianţei pentru postul de Prim Ministru este desemnat de partea care nu propune o candidatură pentru funcţia de Preşedinte al României;

7.1.2.    La desemnare, Primul Ministru îşi asumă programul de guvernare şi protocolul Alianţei.

7.2.  Procedura de desemnare a ponderii părţilor în guvern

7.2.1.    Structura Guvernului, precum şi modul de funcţionare al acestuia, vor fi decise de Alianţă şi vor fi supuse spre aprobare Parlamentului în forma aprobată;

7.2.2.    Ponderea celor două părţi în guvern se stabileşte în mod egal între cele două părţi componente ale Alianţei, fără a considera funcţia de Prim Ministru;

7.2.3. Repartizarea între cele două părţi a miniştrilor se va face, după stabilirea structurii Guvernului, prin negocieri coordonate de conducerile partidelor componente, ţinând cont de competenţele si experienţa profesională şi politică a fiecărui candidat;

7.2.4.    Structura guvernului va conţine cel puţin o funcţie de Viceprim Ministru care reprezintă partidul din care face parte Prim Ministrul şi care va fi desemnat înlocuitor de drept al Prim Ministrului, în condiţiile legii şi Constituţiei;

7.2.5.    Propunerile partidelor componente ale Alianţei vor fi făcute în conformitate cu procedurile interne ale fiecărui partid şi se comunică Alianţei şi Prim Ministrului desemnat sub semnătura preşedintelui partidului respectiv;

7.2.6.    La desemnare, membrii Guvernului îşi asumă programul de guvernare şi protocolul Alianţei.

7.3.  Proceduri privind numărul şi repartizarea secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi a
funcţiilor asimilate;

7.3.1. Cele două părţi componente ale Alianţei vor desemna un număr egal de secretari de stat, subsecretari de stat şi persoane care ocupă funcţii asimilate din structura guvernului şi a ministerelor, separat pentru fiecare categorie în parte, egalitatea urmând să fie reflectată în structura fiecărui minister, separat pentru fiecare categorie în parte.

7.4.    La desemnare, persoanele propuse îşi asumă programul de guvernare şi protocolul Alianţei.

7.5.    în toate situaţiile cele două părţi se angajează să desemneze sau să susţină persoane care îndeplinesc criteriile legale, sunt calificate profesional pentru funcţia respectivă şi îndeplinesc condiţii morale privind neimplicarea în conflicte de interese şi care se angajează să-şi îndeplinească mandatul în depline condiţii de legalitate şi moralitate.

7.6.    în situaţiile înlocuirilor din funcţie, partidul care a deţinut portofoliul sau funcţia respectivă face o nouă nominalizare, în conformitate cu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.

CAPITOLUL VIII PROCEDURI PRIVIND ACŢIUNILE PARLAMENTARE COMUNE

8.1.    Cele două părţi vor acţiona împreună pentru formarea unei majorităţi parlamentare;

8.2.    în cazul în care cele două părţi nu vor putea forma sau face parte dintr-o majoritate parlamentară vor acţiona împreună ca partide de opoziţie;

8.3.    în cazul în care cele două părţi pot forma sau face parte dintr-o majoritate parlamentară care poate susţine candidaţi funcţiile de preşedinte de cameră a Parlamentului, acestea vor susţine aceiaşi candidaţi, fiecare parte urmând să desemneze câte un candidat. Partea care prezintă candidatul pentru postul de Prim Ministru va desemna candidatul pentru postul de Preşedinte al Camerei DeputaDilor iar partea care prezintă candidatul pentru funcţia de Preşedinte al României va desemna candidatul pentru funcţia de Preşedinte al Senatului.

8.4.    Celelalte funcţiide conducere în cele două Camere ale Parlamentului se desemnează conform regulamentelor celor două Camere Parlamentare;

8.5.    în cazul în care cele trei partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii membri ai partidelor componente ale coaliDiei trebuie să sprijine, în DedinDele de grup parlamentar, de comisii Di de plen iniDiativele guvernului din care AlianDa face parte;

8.6.    în cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii celor două partide nu vor susţine sau vota iniţiative parlamentare care au punct de vedere negativ din partea guvernului;

8.7 . în cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii celor două partide nu vor susţine sau vota moţiuni simple sau de cenzură;

8.8.   în toate situaţiile, liderii grupurilor parlamentare vor avea consultări săptămânale sau ori de câte ori este nevoie cu privae ;a activitatea parlamentară;

8.9.   Este interzisă negocierea cu PDL pentru formarea majorităţii parlamentare.

CAPITOLUL IX DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

9.1.    Modificările la protocolul Alianţei se negociază Şi se aprobă de către forurile statutare în drept ale partidelor;

9.2.    Denumirea integrală a Alianţei este Uniunea Social Liberală;

9.3.    Denumirea prescurtată a alianţei este USL;

9.4.    Semnul permanent şi semnul electoral al alianţei este reprezentat de semnele permanente alăturate ale PSD (trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD încadraţi într-un pătrat) Şi ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se află denumirile prescurtate PNL PC);

9.5.    Sediul Alianţei este în Bucureşti, sectorul 1, Şos. Kiseleff nr. 57;

9.6.    Denumirea integrală, denumirea prescurtată Şi semnul electoral al Alianţei vor fi utilizate în alegerile la care se participă pe liste comune/cu canşidaţi comuni;

9.7.    în cazul participării pe liste separate Şi cu candidaţi proprii, partidele vor utiliza denumirea integrală, denumirea prescurtată, semnul permanent şi semnul electoral cu care acestea sunt înscrise la Tribunalul Bucureşti;

9.8.    Cele două părţi nu vor accepta sau iniţia participarea separată în alte alianţe electorale;

9.9.    Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 2020;

9.10.    Sancţiunile pentru încălcarea protocolului se asimilează celor pentru încălcarea statutelor partidelor, decise de fiecare parte, şi din proprie iniţiativă sau la solicitarea celeilalte părţi;

9.11.    Prezentul protocol intră în vigoare pentru organizaţiile şi membrii partidelor la data semnării, iar pentru terţi la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii Tribunalului Bucureşti privind înscrierea în registrul partidelor politice.

Etichete:, , , , , , ,

Trackback-uri/Pingback-uri

 1. Tweets that mention USL: PROTOCOL DE FUNCŢIONARE « Blogul galben al lui Gondolin -- Topsy.com - 4 februarie 2011

  […] This post was mentioned on Twitter by Zlati Radu, Zlati Radu. Zlati Radu said: USL: PROTOCOL DE FUNCŢIONARE http://wp.me/p1fVs8-dx […]

  Apreciază

 2. USL şi dilema: ”Copacii, sau Pădurea?” | Radu Zlati - Partidul National Liberal - 20 iunie 2012

  […] ca atare, şi ca liderii judeţeni nu au capacitatea de a modifica sau elimina prevederi ale Protocolului USL şi că alianţa trebuie să rămână în limitele acestui protocol în perspectiva alegerilor […]

  Apreciază

 3. USL şi dilema: ”Copacii, sau Pădurea?” « Blogul galben al lui Gondolin (Radu Zlati) - 20 iunie 2012

  […] ca atare, şi ca liderii judeţeni nu au capacitatea de a modifica sau elimina prevederi ale Protocolului USL; că alianţa trebuie să rămână în limitele acestui protocol în perspectiva alegerilor […]

  Apreciază

%d blogeri au apreciat: