LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (iunie 2017)

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Secţiunea 1 Dispoziţii comune

Art.l.- Obiectul de reglementare

 • Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
 • Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
 1. dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
 2. dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
 3. remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
 • începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin.(l) sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.
 • Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.

Art.2.- Domeniul de aplicare

 • Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
 1. personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 2. personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 3. personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
 4. persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;
 5. persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.
 • Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară.
 • Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe bază contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistraţii, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

Art.3.- Gestionarea sistemului de salarizare

 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.
 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.
 • Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.

Art.4.- Controlul aplicării legii

Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministerele şi instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor autorităţi şi instituţii publice.

Art.5.- Raportul salarial

A

In sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază/soldă de funcţie/salariu de funcţie/indemnizaţie de încadrare/indemnizaţie lunară este de 1 la 12.

Secţiunea a 2-a Principiile sistemului de salarizare

Art.6.- Principii

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

 1. principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se

stabilesc  prin norme juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la

art.ll alin.(l), conform principiilor enunţate de art.120 din Constituţia României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege;

 1. principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de

discriminare şi instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;

 1. principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;
 2. principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea

personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;

 1. principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii;
 2. principiul ierarhizării, pe verticală cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
 3. principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
 4. principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii.

Secţiunea a 3-a Definiţii

Art.7.- Termeni

în înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr.I-IX;
 2. solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzător funcţiei îndeplinite, stabilită conform anexelor nr.I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 3. indemnizaţia de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcţiei, gradului, gradaţiei şi vechimii în funcţie, prevăzută în anexele la prezenta lege;
 4. indemnizaţia lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei acestora; persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare şi/sau de doctorat;
 5. salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizaţia lunară sau indemnizaţia de încadrare, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;
 6. solda lunară/salariul lunar cuprinde solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii, adaosuri şi din alte drepturi salariale în bani;
 7. funcţia similară reprezintă o funcţie de acelaşi fel din cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcţie şi condiţii de muncă;
 8. funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condiţiile legii;
 9. sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal;
 10. j) gradaţia reprezintă salariul de bază corespunzător funcţiei, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condiţiile prezentei legi;
 11. k) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii medii;

1) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcţiilor cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată şi studii medii, după caz, în condiţiile legii;

 1. m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile şi soldele/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare, indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele şi premiile, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Secţiunea a 4-a Criterii de performanţă

Art.8.- Criterii generale

 • Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcţie sau a salariilor de funcţie şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază următoarele criterii generale:
 1. cunoştinţe şi experienţă;
 2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
 3. judecata şi impactul deciziilor;
 4. responsabilitate, coordonare şi supervizare;
 5. dialog social şi comunicare;
 6. condiţii de muncă;
 7. incompatibilităţi şi regimuri speciale.
 • Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
 1. cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
 2. calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
 3. perfecţionarea pregătirii profesionale;
 4. capacitatea de a lucra în echipă;
 5. comunicare;
 6. disciplină;
 7. rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
 8. capacitatea de asumare a responsabilităţii;
 9. integritate şi etică profesională.
 • Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanţă reglementate prin statute proprii se aplică acestea din urmă.
 • Conţinutul criteriilor de performanţă specifice domeniului de activitate, precum şi procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.

CAPITOLUL II Salarizarea

Secţiunea 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar

Art.9.- Salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare

Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă /salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru funcţiile de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.

Art.10.- Salariile de bază şi gradaţiile

 • Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.
 • Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor de conducere, pentru care gradaţia este inclusă în indemnizaţia lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii în anexele la lege, precum şi a personalului militar, poliţiştior şi funcţionarior publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor.
 • Salariile de bază prevăzute în anexele nr.I-VIII pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.
 • Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele:
 1. gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 2. gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5% , rezultând noul salariu de bază;
 3. gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 4. gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
 5. gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
 • Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.
 • Pentru personalul nou încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin.(4), corespunzător gradaţiei deţinute.

Art.ll.- (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile lunare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

 • Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa VIII, Cap.I, lit.A, pct.III şi Cap.II, lit.A, pct.IV la prezenta lege.
 • Stabilirea salariilor lunare potrivit alin.(l) se realizează cu respectarea prevederilor art.25 din prezenta lege.
 • Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin.(l), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.
 • Angajarea, promovarea, avansarea în gradaţie a personalului prevăzut la alin.(l) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a celorlalte reglementări specifice funcţionarilor publici şi personalului contractual.

Art.12.- Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare

 • Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi şi anexelor I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
 • începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele nr.I-VIII cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

Art.13.- Modul de stabilire a indemnizaţiilor pentru funcţiile de demnitate publică

 • Indemnizaţiile pentru funcţiile de demnitate publică se determină prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr.IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
 • Perioada în care persoanele prevăzute la alin.(l) au ocupat funcţii de demnitate publică constituie vechime în muncă şi în specialitate.

Secţiunea a 2-a Alte drepturi salariale

Art.14.- Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor

 • Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial pentru sporul de doctor nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art.25 din prezenta lege.
 • Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului nr.5.561 din 7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, nu primeşte indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele didactice optează în favoarea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Art.15.- Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv

Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu 10%.

Art.16.- Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene

 • Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de salarii de bază/solde de funcţie/salarii de 7 > funcţie/indemnizaţii de încadrare, mai mari cu până la 25%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această creştere se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.
 • Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor/viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, se majorează cu 25%.
 • Pentru fiecare proiect contractat în condiţiile alin.(l), conducătorul instituţiei/autorităţii publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.
 • Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituţii sau autorităţi dintre cele prevăzute la alin.(l) care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.
 • Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate de către personalul instituţiei sau autorităţii publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin.(l) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect avizează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
 • Procentul de până la 25% prevăzut la alin.(l) şi (2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acesta se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.
 • Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor, cu excepţia funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte de consiliu judeţean şi primar şi viceprimar, şi personalului care beneficiază de prevederile Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Cheltuielile cu salariile lunare/soldele lunare/salariile lunare/indemnizaţiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuţiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanţatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate şi procedurile de rambursare aplicabile, precum şi cu procentul de cofinanţare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat cu autoritatea finanţatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporţional cu timpul efectiv realizat, conform fişei de pontaj.
 • Prin excepţie de la prevederile alin.(l), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei. Angajarea se face cu unicul scop de a desfăşura numai activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin.(l), conform prevederilor contractului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor. Salarizarea se va face la nivelul de salarizare aplicabil pentru funcţiile similare în instituţia/autoritatea publică unde se desfăşoară activitatea, cu suportarea integrală a drepturilor salariale brute şi a contribuţiilor sociale aferente, după caz, din bugetul proiectului finanţat din fonduri europene, conform regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite. Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.
 • Conducătorul instituţiei/autorităţii publice are obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor şi limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituţiei/autorităţii publice pe care o conduce.

Art.17.- Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene

Personalul prevăzut la art.l din Legea nr.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, beneficiază de salariul de bază/solda de funcţie/salariul de functie/indemnizatia de încadrare mai mare cu până la 25 %.

Art.18.- Indemnizaţia de hrană

 • Ordonatorii de credite acordă indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Indemnizaţiile de hrană anuale prevăzute la alin.(l) se acordă cu încadrarea în prevederile art.25 alin.(l).
 • Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanţei Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completări ulterioare şi nu este angajat/încadrat în instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art.l din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994, republicată, cu modificările şi completări ulterioare sau în cadrul poliţiei locale, beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană anuală prevăzută la alin.(l).

Art.19.- Salariul de bază pentru funcţiile de conducere

 • Salariul de bază şi indemnizaţiile pentru funcţiile de conducere se stabilesc la încadrarea în funcţie sau la încheierea contractului de management, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate.
 • In salariul de bază pentru funcţiile de conducere atât la gradul I, cât şi la gradul II, este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim.

Secţiunea a 3-a Sporuri

Art.20.- Sporul pentru munca de noapte

 • Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
 • Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art.25.

Art.21.- Sporul pentru munca suplimentară

 • Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
 • In cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin.(l), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi compensată în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
 • In cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin.(l), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celealte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi compensată în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.
 • Plata muncii în condiţiile alin. (2) şi (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic în scris, fără a se depăşi 360 de ore anual. In cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
 • La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
 • Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice sau persoanelor angajate cu timp parţial.

Art.22.- Sporul pentru persoanele cu handicap

Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art.23.- Sporul pentru condiţii de muncă

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr.I-VIII, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc în cel mult 60 de zile de la publicarea legii-cadru în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv administraţie, sănătate şi asistenţă socială, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Art.24.- Sporuri şi drepturi salariale specifice

Limita maximă a sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor şi alte elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în prezenta lege şi în anexele nr.I-VIII la prezenta lege.

Art.25.- Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi

 • Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor/salariilor de comandă sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz.
 • începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin.(l) se includ şi drepturile prevăzute la Anexa nr.II Capitolul II art.2 alin.(l) şi art.3.
 • Prevederile alin.(l) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

Art.26.- Premii şi prime

 • Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelenţă pentru personalul care a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiilor sau autorităţilor publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, sub condiţia încadrării în fondurile aprobate prin buget.
 • Premiile de excelenţă se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ţinându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art.8 alin.(2) din prezenta lege. Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
 • Premiile de excelenţă individuale nu pot depăşi lunar două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin.(2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.
 • Ordonatorii de credite acordă prime de vacanţă anuale sub formă de vouchere de vacanţă. Modalitatea de acordare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2018, valoarea anuală a voucherelor de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

CAPITOLUL III Alte dispoziţii

Art.27.- Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu

 • Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii îşi păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.
 • Pentru personalul prevăzut la alin.(l), gradaţia se stabileşte luând în considerare şi perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă ce se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.

Art.28.- Stabilirea salarizării pentru funcţii specifice

 • Autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii.
 • Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru funcţionarii publici, prin asimilare cu funcţiile şi salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal respective.

Art.29.- Cumulul de funcţii pentru unele funcţii specifice

 • In cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin.(2).
 • Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.

In astfel de situaţii nu sunt aplicabile prevederile art.16 din prezenta lege.

Art.30.- Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere

 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • In perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcţie de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.
 • In perioadele prevăzute la alin.(l) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.

Art.31.- încadrarea şi promovarea unor categorii de personal

 • Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
 • încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale, se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz.
 • In situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.
 • In situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.
 • Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
 • Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul foarte bine, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: foarte bine, bine, satisfăcător şi ne satisfăcător, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.
 • Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

Art.32.- Transferul

 • Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face şi prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.
 • Transferul poate avea loc după cum urmează:
 1. în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;
 1. la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice la care se solicită transferul şi de la care se transferă.
 • Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.
 • Ordonatorul de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de selecţie proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin.(l) şi (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.

CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art.33.- Detaşarea, delegarea şi alte drepturi

 • Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.
 • Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care îndeplineşte unele activităţi cu caracter temporar, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detaşării, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, dacă prin prezenta lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează altfel.
 • Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin.(2), rămân aplicabile prevederile din actele normative în vigoare la data aprobării prezentei legi.

Art.34.- Caracterul drepturilor salariale

Sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt lunare, în formă brută şi supuse impozitării, potrivit legii.

Art.35.- Reîncadrarea personalului

 • La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face pe funcţii, grade/trepte profesionale şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă/vechimii în specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor lunare de încadrare potrivit art.37 din prezenta lege.
 • In cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, se va face reîncadrarea pe una dintre funcţiile prevăzute de prezenta lege.

Art.36.- Soluţionarea contestatiilor

 • Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, a creşterilor salariale, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite.
 • Contestaţia poate fi depusă în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
 • Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 30 de zile calendaristice.
 • împotriva modului de soluţionare a contestaţiei persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. Instanţa se pronunţă de urgenţă şi cu precădere.

Art.37.- Aplicarea legii

 • Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.
 • începând cu data de 1 iulie 2017:
 1. se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
 2. prin excepţie de la prevederile lit.a), pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include cuantumul sporului de fidelitate de 20% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009. In situaţia în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de cuantumul sporului de fidelitate inclus în solda de funcţie/salariul de funcţie potrivit reconstrucţiei salariale reglementate după
 • ianuarie 2010, se acordă diferenţa dintre cuantumul sporului de fidelitate aflat în plată şi cuantumul acestui spor stabilit pentru 20% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009;
 1. stabilirea nivelului concret al majorărilor prevăzute la lit.b) pe funcţii se face prin ordin comun al ordonatorilor principali de credite din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, fără a depăşi nivelul prevăzut în anexa nr.VI pentru anul 2022;
 2. prin excepţie de la prevederile lit.a), indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor din anexa nr.IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:
 1. salariile de bază de care beneficiază funcţiile de medici şi asistenţi medicali prevăzute în anexa nr.II – Cap.I, pct.2 la prezenta lege, se stabilesc la nivelul celor prevăzute pentru anul 2022;
 2. salariile de bază de care beneficiază personalul didactic din învăţământ se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017;
 3. salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie/indemnizaţiile de încadrare ale personalului salarizat potrivit prezentei legi, cu excepţia celor prevăzute la lit.a) şi b), se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.
 • In perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare, reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază/solda de funcţie/salariul defuncţie/indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, cu respectarea prevederilor art.6 lit.h) din prezenta lege.
 • In situaţia în care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie/indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele prevăzute în anexele la prezenta lege pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor, se acordă cele prevăzute pentru anul 2022.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se determină utilizând salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare stabilite conform alin.(2) lit.b)-d) şi alin.(3) şi (4).
 • Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.

Art.38.- Aplicarea tranzitorie

 • Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat                    în      aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.
 • In situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie/indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat                                            în      aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexele la prezenta lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se adaugă, după caz, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

Art.39.- Indemnizaţiile consilierilor locali şi consilierilor judeţeni

Prin derogare de la prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiaz consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.

Art.40.- Echivalarea unor studii

Salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S), potrivit art.18 alin.(l) şi (3) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.41.- Răspunderea aplicării legii

încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă, indemnizaţiilor de încadrare, a sporurilor, creşterilor şi a celorlalte drepturi salariale, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art.42.- Abrogarea unor dispoziţii

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

 1. l2 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 18 alin.(2)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr.207/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaţilor din sectorul bugetar prevăzute la art.l din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. 30 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.166 din 7 martie 2014;
 5. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. 36 lit.f) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.264 din 10 aprilie 2014;
 7. 14 şi 15 din Legea nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.156 din 1 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. 23 din Legea nr.435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare;
 9. 16 alin.(l 1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale din România nr.226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.397 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. j) Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.811 din 6 noiembrie 2014, aprobată cu modificări şi compeltări prin Legea nr. 185/2015, cu modificările ulterioare;

1)      art.1-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. m) art.8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.362 din 26 mai 2015, aprobată cu completările ulterioare prin Legea nr.244/2015, cu modificările ulterioare;
 2. n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr.38/2016;
 3. o) art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.347/2015;
 4. p) art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;
 5. r) Legea nr. 185/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din 3 iulie 2015;
 6. s) Ordonanţa Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.506 din 8 iulie 2015;

ş) art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.669 din

 • septembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.293/2015;
 1. t) art.101 alin.(10) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ) art.1-7, art.8 alin.(2)-(6), art.9, art.10 alin.(l) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. u) art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.673 din 31 august 2016;
 2. v) art.I şi II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.876 din 2 noiembrie 2016;
 3. x) Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1028 din 21 decembrie 2016;
 4. y) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.72 din 4 februarie 2013, aprobată prin Legea nr. 132/2013;
 5. z) art.13 alin.(l) lit.k) şi art.18 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. aa) art.7 alin.(3) din Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr.351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.685 din 3 octombrie 2012;
 7. bb) art.21 alin.(2) şi (3) din Legea nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, republicată, cu modificările ulterioare;
 8. cc) art.13 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; dd) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.

Art.43.- Intrarea în vigoare

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2017.

Art.44.- Anexele

Anexele nr.I-IX fac parte integrantă din prezenta lege.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 23 mai 2017, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.


Anexa nr. I FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ’’ÎNVĂŢĂMÂNT”

Capitolul I lit. A – Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ

1. Funcţiile de conducere din învăţământul superior

An 2022 Coeficient
Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Rector*) S 13705 16232 5,48 6,49
2 Prorector*) S 11582 14916 4,63 5,97
3 Director general administrativ al universităţii S 11003 14477 4,40 5,79
4 Decan *) S 11003 14477 4,40 5,79
5 Prodecan*) s 10037 12459 4,01 4,98
6 Director de departament*) s 10423 14037 4,17 5,62
7 Director general adjunct administrativ al universităţii/Director s 8493 10880 3,40 4,35
*) Salariile de bază pot cuprinde şi salariul de bază aferent unei norme didactice. Notă:

 

 1. Salarizarea Preşedintelui Senatului se face la nivel de rector.
 2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universităţii, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I şi gradului II, cu încadrarea în bugetul instituţiei, în funcţie de gradul universităţii, mărimea şi complexitatea structurii conduse.
2. Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

An 2022 Coeficient
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Inspector şcolar general*) S 6844 8072 2,74 3,23
2 Inspector şcolar general adjunct*) S 6580 7721 2,63 3,09
3 Director casa corpului didactic*) S 6229 7546 2,49 3,02
4 Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) s 5966 7282 2,39 2,91
5 Director unitate de învăţământ*) **) s 5966 7282 2,39 2,91
6 Director adjunct unitate de învăţământ*) **) s 5791 6844 2,32 2,74

 

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Notă:

 1. Pentru funcţiile didactice de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.

2.Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3. Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

2022 Coeficient
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

învăţământ superior
1 Director, contabil-şef S 7019 9125 2,81 3,65
2 Administrator şef facultate S 6580 7546 2,63 3,02
3 Secretar-şef universitate S 8493 10880 3,40 4,35
4 Secretar-şef facultate S 6520 7200 2,61 2,88
5 Şef serviciu S 6520 7200 2,61 2,88
6 Şef birou S 5950 6650 2,38 2,66
învăţământ preuniversitar**)
1 Contabil-şef *) – nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
2 Secretar-şef unitate de învăţământ*) – nivel maxim S 5212 6229 2,08 2,49
3 Contabil-şef *) – nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76
4 Secretar – şef unitate de învăţământ*) – nivel maxim M 4259 4388 1,70 1,76

 

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

**) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Notă:

 1. Pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare şi control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcţiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus 2.Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
4. Salarii de bază învăţământ universitar

Nr.

crt.

Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
An 2022
S peste 25 de ani 10880 4,35
Profesor universitar S 20-25 ani 9125 3,65
1 S 15-20 ani 7250 2,90
S 10-15 ani 5950 2,38
S 6-10 ani 5625 2,25
s peste 25 de ani 7546 3,02
s 20-25 ani 6580 2,63
2 Conferenţiar s 15-20 ani 5517 2,21
universitar s 10-15 ani 5101 2,04
s 6-10 ani 4828 1,93
s 3-6 ani 4508 1,80
3 Şef lucrări (lector universitar) s peste 25 de ani 5212 2,08

 

S 20-25 ani 4828 1,93
S 15-20 ani 4554 1,82
S 10-15 ani 4417 1,77
S 6-10 ani 4372 1,75
S 3-6 ani 4326 1,73
s peste 25 de ani 4554 1,82
s 20-25 ani 4417 1,77
s 15-20 ani 4326 1,73
4 Asistent universitar s 10-15 ani 4259 1,70
s 6-10 ani 4216 1,69
s 3-6 ani 4173 1,67
s până la 3 ani 4130 1,65

 

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct.l, 3 „învăţământul superior” şi 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acesteia în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

 1. încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administraţie.
5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar

Nr.

crt.

Funcţia didactică şi gradul didactic *) Nivelul

studiilor

Vechimea în învăţământ Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
An 2022
s peste 25 de ani 5517 2,21
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I s 20-25 ani 5101 2,04
1 S 15-20 ani 4828 1,93
S 10-15 ani 4600 1,84
s 5-10 ani 4508 1,80
s 1-5 ani 4372 1,75
s peste 25 de ani 4828 1,93
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II s 20-25 ani 4554 1,82
2 s 15-20 ani 4417 1,77
s 10-15 ani 4372 1,75
s 5-10 ani 4326 1,73
s 1-5 ani 4235 1,69
s peste 25 de ani 4554 1,82
Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv s 20-25 ani 4417 1,77
3 s 15-20 ani 4326 1,73
s 10-15 ani 4235 1,69
s 5-10 ani 4189 1,68
s 1-5 ani 4144 1,66

 

4 Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 4098 1,64
5 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 25 de ani 4600 1,84
SSD 20-25 ani 4463 1,79
SSD 15-20 ani 4372 1,75
SSD 10-15 ani 4326 1,73
SSD 5-10 ani 4235 1,69
6 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
7 Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4326 1,73
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
8 Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
9 Institutor, maistru instructor studii superioare lungă durată grad didactic I s peste 25 de ani 4600 1,84
s 20-25 ani 4508 1,80
s 15-20 ani 4417 1,77
s 10-15 ani 4372 1,75
s 5-10 ani 4280 1,71
10 Institutor, maistru instructor studii superioare lungă durată grad didactic II s peste 25 de ani 4463 1,79
s 20-25 ani 4372 1,75
s 15-20 ani 4326 1,73
s 10-15 ani 4280 1,71
s 5-10 ani 4235 1,69
s 1-5 ani 4189 1,68
11 Institutor, maistru instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv s peste 25 de ani 4372 1,75
s 20-25 ani 4326 1,73
s 15-20 ani 4280 1,71
s 10-15 ani 4235 1,69
s 5-10 ani 4189 1,68
s 1-5 ani 4144 1,66
12 Institutor, maistru instructor studii superioare lungă durată debutant s până la 1 an 4098 1,64
13 Institutor, maistru instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I SSD peste 25 de ani 4463 1,79
SSD 20-25 ani 4326 1,73
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66

 

14 Institutor, maistru instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II SSD peste 25 de ani 4372 1,75
15 20-25 ani 4280 1,71
SSD 15-20 ani 4235 1,69
SSD 10-15 ani 4189 1,68
SSD 5-10 ani 4144 1,66
SSD 1-5 ani 4098 1,64
15 Institutor, maistru instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4280 1,71
SSD 20-25 ani 4235 1,69
SSD 15-20 ani 4189 1,68
SSD 10-15 ani 4144 1,66
SSD 5-10 ani 4098 1,64
SSD 1-5 ani 4052 1,62
16 Institutor, maistru instructor studii superioare scurtă durată debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
17 învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 25 de ani 4372 1,75
M 20-25 ani 4280 1,71
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
18 învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 25 de ani 4280 1,71
M 20-25 ani 4235 1,69
M 15-20 ani 4189 1,68
M 10-15 ani 4144 1,66
M 5-10 ani 4098 1,64
M 1-5 ani 4052 1,62
19 învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 25 de ani 4235 1,69
M 20-25 ani 4189 1,68
M 15-20 ani 4144 1,66
M 10-15 ani 4098 1,64
M 5-10 ani 4052 1,62
M 1-5 ani 4007 1,60
20 învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 3916 1,57
21 Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 25 de ani 4189 1,68
M 20-25 ani 4144 1,66
M 15-20 ani 4098 1,64
M 10-15 ani 4052 1,62
M 5-10 ani 4007 1,60
M 1-5 ani 3961 1,58
M până la 1 an 3916 1,57
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 

6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr.

crt

Funcţia, gradul sau treapta profesională Nivelul

studiilor

Salarii de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient
Funcţii de execuţie 2022
1 Administrator financiar grad I S 4345 1,74
grad II S 4130 1,65
grad III S 4087 1,63
debutant S 3950 1,58
2 Informatician, analist programator gradul IA S 4647 1,86
gradul I s 4302 1,72
gradul II s 4216 1,69
debutant s 3950 1,58
3 Secretar instituţie/ unitate de învăţământ grad I s 4259 1,70
grad II s 4130 1,65
grad in s 4087 1,63
debutant s 3950 1,58
4 Pedagog şcolar, laborant; grad IA s 4173 1,67
grad I s 4130 1,65
grad II s 4087 1,63
debutant s 3950 1,58
5 Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I s 4130 1,65
gradul II s 4087 1,63
debutant s 3950 1,58
6 Administrator patrimoniu grad I s 4173 1,67
grad II s 4087 1,63
grad III s 4000 1,60
debutant s 3950 1,58
7 Administrator financiar grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
8 Informatician, analist programator gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
9 Secretar instituţie unitate de învăţământ grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58

 

grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
10 Pedagog şcolar, laborant grad I SSD 4087 1,63
grad II SSD 3950 1,58
grad III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
11 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară gradul I SSD 3950 1,58
gradul II SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
12 Administrator patrimoniu grad I SSD 4000 1,60
grad II SSD 3950 1,58
grad in SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
13 Administrator financiar treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
14 Informatician, analist programator treapta IA PL/M 3950 1,58
treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
15 Secretar instituţie/ unitate de învăţământ treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
16 Pedagog şcolar treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
17 Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară treapta IA M 3900 1,56
treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
18 Corepetitor treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
19 Şef atelier-şcoală, tehnician, administrator patrimoniu treapta I M 3900 1,56
treapta II M 3850 1,54
treapta III M 3750 1,50

 

debutant M 3610 1,44
20 Laborant treapta I PL/M 3900 1,56
treapta II PL/M 3850 1,54
debutant PL/M 3750 1,50
21 Instructor, model treapta I M 3850 1,54
treapta II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
22 Mediator şcolar treapta I M/G 3300 1,32
treapta II M/G 3050 1,22
debutant M/G 2950 1,18
23 Supraveghetor noapte treapta I M/G 2570 1,03
treapta II M/G 2500 1,00

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la Cap.I lit.A pct.4,5 şi 6 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 

Capitolul I lit. B – Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ

Art.l.- Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.

Art. 2.- Ministerul Educaţiei Naţionale, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, va stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.

Art. 3.- Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art.4.- Personalul didactic din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

Art. 5.-     (1) Personalul didactic   din  învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din

bibliotecile central-universitare, beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, bibliotecilor central-universitare, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

 • Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit se elaborează de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi de senatele universitare pentru instituţiile de învăţământ superior.

Art. 6.- Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

Art.7.- Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

 1. pentru 2 clase de elevi/grupe, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;
 2. pentru 3 clase de elevi/grupe, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;
 3. pentru 4 clase de elevi/grupe, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut;
 4. pentru 5 clase de elevi/grupe, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut.

Art.8.- Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Art.9.-      (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, consiliile de

administraţie pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de bază deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.

Art.10.- Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Art.ll.- Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

Art.12.- Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.13.- (1) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art.23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
 • Personalul didactic care desfăşoară activitate de predare – învăţare – evaluare în sistemul penitenciar primeşte un spor de până la 15% din salariul de bază.

Art.14.- Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.

Art.15.- Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar, se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

Capitolul II – UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGIi ŞI PROIECTARE

Salarii de bază

a) Funcţii de conducere 2022 Coeficient
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
GradI Grad II GradI Grad II
1 Director general institut de cercetare *) (Ordonator secundar de credite) S 10002 11406 4,00 4,56
2 Director general adjunct institut de cercetare*) (Ordonator secundar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
3 Director institut de cercetare (Ordonator terţiar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
4 Director adjunct institut de cercetare (Ordonator terţiar de credite) s 9476 10178 3,79 4,07
5 Director centru de cercetare; director staţiune de cercetare (Ordonator terţiar de credite) s 9125 9476 3,65 3,79
6 Secretar ştiinţific institut de cercetare; secretar ştiinţific secţie ASAS (Ordonator terţiar de credite) s 9125 9476 3,65 3,79
7 Director adjunct centru de cercetare; director adjunct staţiune de cercetare (Ordonator terţiar de credite) s 8949 9125 3,58 3,65
8 Secretar ştiinţific centru de cercetare; secretar ştiinţific staţiune de cercetare (Ordonator terţiar de credite) s 8774 8949 3,51 3,58
9 Şef laborator cercetare s 8423 8774 3,37 3,51
*) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.

 

Notă:

 1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
 2. Pentru funcţiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază sunt cu 15% mai mari. 3.Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Cercetător ştiinţific I S 7546 3,02
2 Cercetător ştiinţific II S 5966 2,39
3 Cercetător ştiinţific III S 4216 1,69
4 Cercetător ştiinţific S 4130 1,65
5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 4087 1,63
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 3950 1,58
7 Asistent I M 3850 1,54
8 Asistent II M 3750 1,50
9 Asistent stagiar M 3610 1,44

 

Notă:

 1. Pentru conducătorii de doctorat, salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.
 2. Pentru funcţiile de execuţie de cercetare ştiinţifică fundamentală din cadrul Academiei Române, salariile de bază sunt cu 15% mai mari.
 3. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul III – CULTE

Capitolul III lit. A – Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unităţile bugetare

Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
1. Preot 2022
gradul I S 4000 1,60
gradul II S 3900 1,56
definitiv S 3850 1,54
debutant S 3700 1,48
2. Preot
gradul I M 3700 1,48
definitiv M 3650 1,46
debutant M 3550 1,42

 

Notă:

 1. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

 1. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul III lit. B – Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Nr.

crt.

Funcţia Numărul maxim de posturi Funcţia cu care se asimilează
1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor
2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică 11 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor
3 Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte) 16 Ministru

 

4 Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor
5 Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 Senatori, deputaţi

 

Capitolul III lit. C – Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Nr.

crt.

Funcţia clericală sau asimilată Numărul de posturi Funcţia didactică cu care se asimilează
1 Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin 46 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 25 ani
2 Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 20 şi 25 ani
3 Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 729 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 10 şi 15 ani
4 Stareţ, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 1 şi 5 ani

 

Capitolul III lit. D – Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

Nr.

crt.

Funcţia clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcţia didactică cu care se asimilează
Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor *), oficiant de cult 15250
1 Cu studii superioare: 10969 Profesor cu studii superioare
gradul I 3018 gradul didactic I
gradul II 3250 gradul didactic II
definitiv 2440 definitiv
debutant 2261 debutant

 

2 Cu studii medii: 4281 învăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii
gradul I 663 gradul didactic I
gradul II 784 gradul didactic II
definitiv 1690 definitiv
debutant 1144 debutant
*) Se utilizează la cultul mozaic.

 

Capitolul III lit.E – Reglementări specifice personalului clerical, care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

Art.l.- (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

SECŢIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art.2.-      (1)   Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară

activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

 1. personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară, în cuantum de 65% din indemnizaţiile stabilite potrivit legii pentru funcţiile de demnitate publică, conform asimilărilor. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;
 2. personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;
 3. personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.
 • Prin excepţie de la prevederile alin.(l) lit.c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.
 • Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin.(2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
 • Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin.(2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.
 • Numărul de posturi stabilite potrivit alin.(4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.
 • Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3).
 • Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (2), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.
 • Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.

SECŢIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical

Art. 3.- Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art.2 alin.(l) lit.c) din prezenta anexă se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.

Art.4.- De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezenta anexă, inclusiv toate contribuţiile stabilite prin lege.

Art.5.-      (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor,

care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă stabilită prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

 • Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
 • Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata tuturor contribuţiilor prevăzute de lege. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.
 • Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual, prin legea bugetului de stat.

Art.6.- Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art.7.-      (1)   Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit

prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, şi altor organe abilitate de lege.

 • Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

SECŢIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 8.-     (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi

unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv unităţile de formare a personalului clerical, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.

(2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art.9.-      (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

 1. de la bugetele locale:
 2. 899 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară;
 3. sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuţiilor prevăzute de lege;
 1. de la bugetul de stat:
 2. 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic, respectiv în unităţile de formare a personalului clerical, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuţiei lunare se stabileşte prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat;
 3. 42 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;
 • sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuţiilor stabilite de lege.
 • Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
 • La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
 • Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.
 • Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Anexa nr. II – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”

Capitolul I – Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială

 1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere
2022 2022 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanţă
Salariile de bază – lei Coeficient Salariile de bază – lei Coeficient Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II Grad I Grad II GradI Grad II GradI Grad

II

GradI Grad II Grad I Grad II
1 Manager S 14257 14975 5,70 5,99 13849 14664 5,54 5,87
2 Manager general S 14257 14975 5,70 5,99
3 Director de cercetare-dezvoltare S 9287 10591 3,71 4,24 8473 9776 3,39 3,91
4 Director financiar-contabil S 8310 8798 3,32 3,52 6762 7169 2,70 2,87
5 Director economic S 6762 7658 2,70 3,06
6 Director tehnic S 7169 8147 2,87 3,26
7 Director de îngrijiri S,SSD 6517 7006 2,61 2,80 5540 6110 2,22 2,44
8 Alţi directori S 7658 8147 3,06 3,26 6762 7169 2,70 2,87
9 Asistent şef S,SSD,PL 5377 5784 2,15 2,31

Nota:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

2022 2022 2022 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Institutul Naţional de Hematologie Tranfuzională „Prof.Dr.C.T.Nicolau” Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului Bucureşti Centre de transfuzie sanguină regionale Centre de transfuzie sanguină judeţene
Salariile de bază – lei Coeficient Salariile de bază – lei Coeficient Salariile de bază – lei Coeficient Salariile de bază – lei Coeficient
Grad I Grad 11 GradI Grad II GradI Grad II GradI Grad II GradI Grad II GradI Grad II GradI Grad II Grad I Grad

II

1 Director general 11568 12057 4,63 4,82
2 Director, director general adjunct S 10102 10591 4,04 4,24 10102 10591 4,04 4,24 9450 10102 3,78 4,04 9287 9776 3,71 3,91
3 Director adjunct ştiinţific S 9450 10102 3,78 4,04
4 Director adjunct

financiar

contabilitate

S 7495 8310 3,00 3,32
5 Director resurse umane S 7495 8310 3,00 3,32
6 Contabil şef S 7006 7495 2,80 3,00 6354 6762 2,54 2,70 5784 6354 2,31 2,54

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2022
Nr.

crt.

Alte funcţii de conducere Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1. Director general *) S 8961 9450 3,58 3,78
2. Director general adjunct, director, director executiv *) S 8798 9287 3,52 3,71
3. Director adjunct *) S 8310 8798 3,32 3,52
4. Director adjunct financiar-contabil *) S 6517 7169 2,61 2,87
5. Contabil- şef *) s 5540 7006 2,22 2,80
6 Şef serviciu medical s 6110 7658 2,44 3,06
7 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu s 5132 6110 2,05 2,44
8 Asistent medical-şef pe unitate S,SSD,PL 5030 5540 2,01 2,22
9 Şef formaţie muncitori 4475 5008 1,79 2,00
*) se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

Notă :

 1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
 2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
 3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
 4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi, beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
 5. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 • Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cît exercită aceste funcţii, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează:
Nr

crt

Funcţia Majorare salariu de bază %
1. Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 7,5
Director medical 7,5
Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare 5

 

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare 5
2. Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă 7,5
3. Farmacist şef serviciu 7,5
4. Asistent medical (tehnician sanitar,soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare), şef 10
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 5
6. Spălătoreasă cu gestiune 2,5
7. Şef echipă 2,5
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector – direcţia de sănătate publică 7,5
9 Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti /substaţie serviciul de ambulanţă 7,5
10 Asistent medical coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti /substaţie serviciul de ambulanţă 10
11 Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie sector municipiul Bucureşti/ substaţie serviciul de ambulanţă 10
12 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10
 • Indemnizaţii de cel mult 10% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale.
 1. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială

Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a. 1 Unităţi clinice

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi clinice
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Medic primar S 12500 5,00
2 Medic primar dentist D 12500 5,00
3 Medic specialist S 9900 3,96
4 Medic specialist dentist S 9900 3,96
5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3,16
6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
7 Medic dentist rezident anul IV-V s 7300 2,92
8 Medic rezident anul III s 6700 2,68
9 Medic dentist rezident anul III s 6700 2,68
10 Medic rezident anul II s 6100 2,44
11 Medic dentist rezident anul II s 6100 2,44
12 Medic rezident anul I s 5700 2,28
13 Medic dentist rezident anul I s 5700 2,28
14 Medic s 6400 2,56
15 Medic dentist s 6400 2,56
16 Farmacist primar * 1) s 5528 2,21
17 Farmacist specialist s 5315 2,13
18 Farmacist s 4475 1,79
19 Farmacist rezident anul III s 4388 1,76
20 Farmacist rezident anul II s 4345 1,74
21 Farmacist rezident anul I s 4302 1,72
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal s 4819 1,93
23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist s 4302 1,72
24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical s 4087 1,63
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant s 3950 1,58

 

26 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal S 4345 1,74
27 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă S 4173 1,67
28 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant S 3950 1,58
29 Dentist principal SSD 4087 1,63
30 Dentist SSD 3900 1,56
31 Dentist debutant SSD 3850 1,54

 

32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4087 1,63
33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56

 

34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
35 Asistent medical principal *2) PL 3900 1,56
36 Asistent medical *2) PL 3750 1,50
37 Asistent medical debutant *2) PL 3700 1,48
38 Asistent medical principal *2) M 3850 1,54
39 Asistent medical *2) M 3700 1,48
40 Asistent medical debutant *2) M 3610 1,44
41 Tehnician dentar principal *3) M 3850 1,54
42 Tehnician dentar *3) M 3700 1,48
43 Tehnician dentar debutant *3) M 3610 1,44
44 Soră medicală principală *4) M 3750 1,50
45 Soră medicală *4) M 3650 1,46
46 Soră medicală debutant *4) M 3610 1,44
47 Autopsier principal M 3750 1,50
48 Autopsier M 3650 1,46
49 Autopsier debutant M 3610 1,44
50 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
51 Statistician medical, registrator medical M 3650 1,46
52 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44

 

a.2 Anatomia patologică şi medicina legală

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Medic primar S 16250 6,50
2 Medic specialist S 12870 5,15
3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
4 Medic rezident anul III S 6700 2,68
5 Medic rezident anul II S 6100 2,44

 

6 Medic rezident anul I S 5700 2,28
7 Farmacist primar *1) S 7186 2,87
8 Farmacist specialist s 6909 2,76
9 Farmacist s 5135 2,05
10 Asistent medical, tehnician de radiologie; principal s 5649 2,26
11 Asistent medical, tehnician de radiologie s 5425 2,17
12 Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant s 5135 2,05
13 Asistent medical, asistent medical specialist; principal SSD 5313 2,13
14 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 5070 2,03
15 Asistent medical, asistent medical specialist; debutant SSD 5005 2,00
16 Asistent medical principal *2) PL 5070 2,03
17 Asistent medical *2) PL 4875 1,95
18 Asistent medical debutant *2) PL 4810 1,92
19 Asistent medical principal *2) M 5005 2,00
20 Asistent medical *2) M 4810 1,92
21 Asistent medical debutant *2) M 4693 1,88
22 Soră medicală principală *4) M 4875 1,95
23 Soră medicală *4) M 4745 1,90
24 Soră medicală debutant *4) M 4693 1,88
25 Autopsier principal M 4875 1,95
26 Autopsier M 4745 1,90
27 Autopsier debutant M 4693 1,88
28 Statistician medical, registrator medical; principal M 4875 1,95
29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1,90
30 Statistician medical, registrator medical; debutant M 4693 1,88

 

a.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Medic primar S 13338 5,34
2 Medic dentist primar S 13338 5,34
3 Medic specialist S 10563 4,23
4 Medic dentist specialist s 10563 4,23
5 Medic rezident anul IV-V s 7300 2,92
6 Medic rezident anul III s 6700 2,68

 

7 Medic rezident anul II S 6100 2,44
8 Medic rezident anul I S 5700 2,28
9 Medic S 6509 2,60
10 Medic dentist S 6082 2,43
11 Farmacist primar *1) S 5898 2,36
12 Farmacist specialist S 5671 2,27
13 Farmacist rezident anul III s 4682 1,87
14 Farmacist rezident anul II s 4636 1,85
15 Farmacist rezident anul I s 4591 1,84
16 Farmacist s 4774 1,91
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal s 5142 2,06
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist s 4591 1,84
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical s 4361 1,74
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant s 4215 1,69
21 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal s 4636 1,85
22 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă s 4453 1,78
23 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutant s 4215 1,69
24 Dentist principal SSD 4361 1,74
25 Dentist SSD 4161 1,66
26 Dentist debutant SSD 4108 1,64

 

27 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4361 1,74
28 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 4161 1,66

 

29 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 4108 1,64
30 Asistent medical principal *2) PL 4161 1,66
31 Asistent medical *2) PL 4001 1,60
32 Asistent medical debutant *2) PL 3948 1,58
33 Asistent medical principal *2) M 4108 1,64
34 Asistent medical *2) M 3948 1,58
35 Asistent medical debutant *2) M 3852 1,54
36 Tehnician dentar principal *3) M 4108 1,64
37 Tehnician dentar *3) M 3948 1,58
38 Tehnician dentar debutant *3) M 3852 1,54
39 Soră medicală principală *4) M 4001 1,60
40 Soră medicală *4) M 3895 1,56
41 Soră medicală debutant *4) M 3852 1,54
42 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal M 4001 1,60
43 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă M 3895 1,56
44 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant M 3852 1,54

 

a.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
crt. Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Medic primar S 12250 4,90
2 Medic dentist primar S 12250 4,90
3 Medic specialist S 9702 3,88
4 Medic dentist specialist S 9702 3,88
5 Medic S 6272 2,51

 

6 Medic dentist S 6272 2,51
7 Farmacist primar * 1) S 5251 2,10
8 Farmacist specialist S 5049 2,02
9 Farmacist S 4251 1,70
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4578 1,83
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4200 1,68
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical s 4087 1,63
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant s 3950 1,58
14 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal s 4128 1,65
15 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă s 4020 1,61
16 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant s 3950 1,58
17 Dentist principal SSD 3950 1,58
18 Dentist SSD 3900 1,56
19 Dentist debutant SSD 3850 1,54

 

20 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 3950 1,58
21 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
22 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar SSD 3850 1,54

 

specialist, asistent dentar; debutant
23 Asistent medical principal *2) PL 3900 1,56
24 Asistent medical *2) PL 3850 1,54
25 Asistent medical debutant *2) PL 3750 1,50
26 Asistent medical principal *2) M 3850 1,54
27 Asistent medical *2) M 3750 1,50
28 Asistent medical debutant *2) M 3610 1,44
29 Tehnician dentar principal *3) M 3850 1,54
30 Tehnician dentar *3) M 3750 1,50
31 Tehnician dentar debutant *3) M 3610 1,44
32 Soră medicală principală *4) M 3750 1,50
33 Soră medicală *4) M 3700 1,48
34 Soră medicală debutant *4) M 3610 1,44
35 Autopsier principal M 3750 1,50
36 Autopsier M 3700 1,48
37 Autopsier debutant M 3610 1,44
38 Statistician medical, registrator medical; principal M 3750 1,50
39 Statistician medical, registrator medical M 3700 1,48
40 Statistician medical, registrator medical; debutant M 3610 1,44

 

 1. b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

b. 1 Unităţi clinice

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi clinice
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1. Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicală S 4905 1,96
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 4388 1,76
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4087 1,63
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 3950 1,58
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal s 4733 1,89
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social s 4259 1,70
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant s 3950 1,58
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4302 1,72
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3950 1,58
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11. Psiholog principal S 4905 1,96
12. Psiholog specialist S 4388 1,76
13. Psiholog practicant s 4130 1,65
14. Psiholog stagiar s 3950 1,58

 

b.2 Anatomia patologică şi medicina legală

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1 Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicală S 6377 2,55
2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5705 2,28
3 Biolog, biochimist, chimist, fizician s 5313 2,13
4 Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant s 5135 2,05
5 Psiholog principal s 6377 2,55
6 Psiholog specialist s 5705 2,28
7 Psiholog practicant s 5369 2,15
8 Psiholog stagiar s 5135 2,05

 

b.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 5050 2,02
2. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 4545 1,82
3. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 4215 1,69
4. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4591 1,84
5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 4215 1,69
6. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 4108 1,64
7 Psiholog principal S 5234 2,09
8 Psiholog specialist S 4682 1,87
9 Psiholog practicant S 4407 1,76
10 Psiholog stagiar S 4215 1,69

 

b.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico- socială
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1. Biolog,biochimist,chimist,fizician, expert în fizică medicală;principal S 4672 1,87
2. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist S 4179 1,67
3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4000 1,60
4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 3950 1,58
5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal s 4508 1,80
6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social s 4087 1,63
7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant s 3950 1,58
8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 4087 1,63
9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3900 1,56
10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 3850 1,54
11. Psiholog principal s 4672 1,87
12. Psiholog specialist s 4179 1,67
13. Psiholog practicant s 4000 1,60
14. Psiholog stagiar s 3950 1,58

c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

 

c. 1 Unităţi clinice

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi clinice
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1 Infirmieră, agent DDD M;G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3450 1,38
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Şofer autosanitară III *7) M;G 3750 1,50

 

c.2 Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. Funcţia Nivelul Anatomia patologică şi medicina legală
crt. studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3835 1,53

 

c.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe : UPU-SMURD, UPU, CPU
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1. Infirmieră, agent DDD M;G 3610 1,44
2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3550 1,42
3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 3000 1,20
4. Ambulanţier [1]6) M 4130 1,65
5. Şofer autosanitară I *7) M 3900 1,56
6. Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54

 

c.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico- socială
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coefici

ent

2022
1 Infirmieră, agent DDD M;G 3550 1,42
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3450 1,38
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare 2950 1,18
4 Bucătar 2950 1,18
5 Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54
6 Şofer autosanitară III *7) M;G 3750 1,50

 

*6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar cu o vechime de minimum 5 ani, şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti – Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.

*7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.

Notă:

 1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică.
 2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit.a.l nr.crt. 1-13,16 şi 17,19-21 şi lit.b.l nr.crt.l, 2,5,11.
 3. Nivelul de studii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
 4. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează şi pentru dispensarele medicale şcolare.
 5. Salariile de bază prevăzute la Cap.I pct.2 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.
 6. Anexele a.4, b.4, c.4 se utilizează şi pentru personalul din creşe.
 7. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare
1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
a) Unităţi de asistenţă socială/centre cu personalitate juridică
1 Director S 5791 7282 2,32 2,91
2 Contabil-şef S 5417 6580 2,17 2,63
b) Unităţi de asistenţă socială/centre fără personalitate juridică
3 Şef centru s 5315 5966 2,13 2,39
4 Coordonator personal de specialitate S;SSD;

PL

4905 5417 1,96 2,17

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 1. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/ centre cu sau fără personalitate juridică
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Asistent social principal S 4561 1,82
Asistent social specialist S 4259 1,70
Asistent social practicant S 4173 1,67
Asistent social debutant S 3950 1,58
2 Psiholog principal S 4561 1,82
Psiholog specialist S 4259 1,70
Psiholog practicant S 4173 1,67
Psiholog stagiar s 3950 1,58
3 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; principal s 4508 1,80
4 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational s 4087 1,63
5 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; debutant s 3950 1,58
6 Fiziokinetoterapeut principal s 4578 1,83
7 Fiziokinetoterapeut specialist s 4200 1,68
8 Fiziokinetoterapeut s 4087 1,63
9 Fiziokinetoterapeut debutant s 3950 1,58
10 Educator principal s 4128 1,65
11 Educator s 4020 1,61
12 Educator debutant s 3950 1,58
13 Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă; principal s 4128 1,65
14 Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă s 4020 1,61
15 Asistent medical, tehnician de audiologie şi protezare auditivă; debutant s 3950 1,58
16 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) SSD 3950 1,58
17 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 3900 1,56

 

18 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant [2]1) SSD 3850 1,54
19 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) PL 3900 1,56
20 Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) PL 3850 1,54
21 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*) PL 3750 1,50
22 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical; principal 1*) M 3850 1,54
23 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical 1 *) M 3750 1,50
24 Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică şi auditivă, asistent medical; debutant 1*) M 3610 1,44
25 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 3610 1,44
26 Instructor de educaţie, instructor CFM; principal M 3850 1,54
27 Instructor de educaţie, instructor CFM M 3750 1,50
28 Instructor de educaţie, instructor CFM; debutant M 3610 1,44
29 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 3900 1,56
30 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 3850 1,54
31 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 3750 1,50
32 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 3850 1,54
33 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 3750 1,50
34 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 3610 1,44
35 Soră medicală, masor; principal M 3750 1,50
36 Soră medicală, masor M 3700 1,48
37 Soră medicală, masor; debutant M 3610 1,44
38 Asistent maternal profesionist M,G 2640 1,06
39 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist M,G 2535 1,01

 

40 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 3850 1,54
41 Agent informare privind cariera M, PL 3750 1,50

 

3.Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă socială/ centre cu sau fără personalitate juridică

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Infirmieră G 3550 1,42
2 Infirmieră debutantă G 3450 1,38
3 Supraveghetor de noapte G 2570 1,03
4 Supraveghetor de noapte debutant G 2500 1,00
5 îngrijitoare, spălătoreasă 2950 1,18
6 Bucătar 2950 1,18

Capitolul II – Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale

Art.l.- (1) în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

(2) Sporul prevăzut la alin.(l) nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzute la art. 25 din lege.

Art.2.- (1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul programului normal de lucru se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

 • Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art.3.- (1)        Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.

 • Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază.
 • Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază.
 • Procentul concret al sporului prevăzut la alin.(2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanţilor angajaţilor.
 • Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.
 • Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

Art.4.- Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 5.-  (1) în situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii.

 • Gărzile efectuate de medici în cadrul normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază în limita a 48 de ore pe săptămână, care reprezintă durata maximă legală a timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, reprezintă gărzi obligatorii.
 • Pentru gărzile efectuate peste durata prevăzută la alin.(2) în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

Art.6.- (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.

 • Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
 • Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.
 • La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art.7.- (1) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul se specialitate medico-sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

 1. pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;
 2. pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor (UPU – SMURD, UPU,CPU), secţii şi compartimente de ATI, de terapie intensivă şi de terapie acută, unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC), secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe, secţii/compartimente pentru arşi, laboratoare de radioterapie, centru pentru arşi, serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, centrele de transfuzie sanguină regionale/judeţene şi a municipiului Bucureşti, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie şi radiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgente neurovasculare, genetică medicală, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 4. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 5. pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a Il-a, 20% la categoria a IlI-a şi 30% la categoria a IV-a;
 6. pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază;
 7. pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;
 8. pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
 • Localităţile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
 • Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest           sens.
 • Sporurile prevăzute la alin.(l) lit. a) – f) şi h) nu pot fi       acordate cumulat aceleiaşi persoane.
 • Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică     poate beneficia, în raport    cu  condiţiile       de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit.a), b),     c) şi e),      dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul care beneficiază de aceste sporuri.

Art.8.- Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art.9.- Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă.

Art.10.- (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute pentru unităţi clinice.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă.

Art.ll.- (1) în unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

 • Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art.12.- Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art.13.- Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice.

Art.14.- Personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare se încadrează pe bază de contract individual de muncă.

Art.15.- (1) în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

 1. pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală precum şi personalul din unităţile de asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 2. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 3. pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;
 4. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 5. pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 6. pentru al II-lea copil dat în plasament,                 asistenţii      matemali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 15% din salariul de bază;
 1. pentru asigurarea continuităţii în  muncă,    asistenţii      matemali profesionişti pot beneficia de un spor de până la 7,5% din salariul de bază.
 • Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
 • Sporurile prevăzute la (1) lit. d) şi e) nu pot   fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.

 

Anexa nr. III FAMILIA OCUPATIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ’’CULTURĂ”

 1. UNITĂŢI DE CULTURĂ

Capitolul I. Salarii de bază din instituţii de spectacole sau concerte naţionale sau de importanţă naţională, din instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, din cadrul filarmonicilor, operelor, teatrelor lirice sau muzicale, Corului Naţional de Cameră Madrigal – Marin Constantin, Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română din centrele de cultură/artă naţională, precum şi din instituţiile de spectacole şi/sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din alte instituţii de spectacole sau concerte

 1. Instituţii de spectacole sau concerte naţionale sau de importanţă naţională, instituţii de spectacole la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi, filarmonici, opere, teatre lirice sau muzicale, Corul Naţional de Cameră Madrigal – Marin Constantin, centre naţionale de cultură/artă naţională, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, precum şi instituţii de spectacole sau concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti._________
a) Funcţii de conducere 2022
Nr. Funcţia Nivelul Instituţii de spectacole şi concerte
crt. studiilor Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Manager (director general/director) S 10529 14038 4,21 5,62
2 Director general adjunct S 9651 13512 3,86 5,40
3 Director S 9651 13512 3,86 5,40
4 Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef s 8774 10529 3,51 4,21
5 Şef secţie s 8072 9125 3,23 3,65
6 Şef serviciu s 8072 9125 3,23 3,65
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier s 7546 8423 3,02 3,37
8 Şef atelier PL;M 5966 6580 2,39 2,63
9 Şef formaţie muncitori 4475 5008 1,79 2,00

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr Funcţia Nivelul Instituţii de spectacole şi concerte
crt studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuşi-marionete) – gradul IA S 10880 4,35
– gradul I S 7721 3,09
– gradul II S 5528 2,21

 

– debutant S 3950 1,58
2 Dirijor cor, şef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans), – gradul IA S 8247 3,30
– gradul I S 6844 2,74
– gradul II S 5008 2,00
– debutant s 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) – gradul IA s 8072 3,23
– gradul I s 6844 2,74
– gradul II s 5008 2,00
– debutant s 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuşi, artist plastic, grafician, sef orchestra – gradul IA s 6844 2,74
– gradul I s 5008 2,00
– gradul II s 4130 1,65
– debutant s 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant-artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) – gradul IA s 6844 2,74
– I s 5008 2,00
– II s 4173 1,67
– debutant s 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou – gradul IA s 4345 1,74
– II s 4259 1,70
– III s 4130 1,65
– debutant s 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, Actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor- păpuşi, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic), solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet-dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf – treapta I 5212 2,08
– II 4388 1,76
– III 3850 1,54
– debutant 3610 1,44
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), sef orchestra – treapta I 4259 1,70
– treapta II 3950 1,58
– treapta III 3850 1,54
– debutant 3610 1,44

 

9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter- treapta I M;G 4130 1,65
– treapta II M;G 3950 1,58
– treapta III M;G 3850 1,54
– debutant M;G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte – treapta I M;G 3850 1,54
– treapta II M;G 3750 1,50
– treapta III M;G 3610 1,44
– debutant M;G 3550 1,42
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală, 2900 1,16
12 Manipulant decor – treapta 1 3050 1,22
– treapta II 2570 1,03

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 1. Alte instituţii de spectacole sau concerte
a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Alte instituţii de spectacole sau concerte
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Manager (director general/director) S 8423 11055 3,37 4,42
2 Director general adjunct S 7546 10880 3,02 4,35
3 Director S 7546 10880 3,02 4,35
4 Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef S 6844 8423 2,74 3,37
5 Şef secţie S 6580 7282 2,63 2,91
6 Şef serviciu s 6229 7019 2,49 2,81
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 5966 6229 2,39 2,49
8 Şef formaţie muncitori 4475 5008 1,79 2,00

Nota

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr. Funcţia Nivelul Alte instituţii de spectacole sau concerte
crt studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022

 

I Dirijor, regizor artistic, scenograf, coregraf, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), prim balerin, concertmaestru, actor (teatru, mânuitor păpuşi-marionete) – gradul IA S 8423 3,37
– gradul I s 6580 2,63
– gradul II s 5008 2,00
– debutant s 3950 1,58
2 Dirijor cor, şef partidă, maestru (artist circ, corepetitor, cor, balet-dans),

– gradul IA

s 7282 2,91
– gradul I s 5528 2,21
– gradul II s 4259 1,70
– debutant s 3950 1,58
3 Artist instrumentist, artist liric, balerin, dansator, artist circ, corepetitor, acompaniator, regizor scenă (culise), maestru de studii (balet, canto, muzical), corist (opera, opereta) – gradul IA s 7019 2,81
– gradul I s 5417 2,17
– gradul II s 4216 1,69
– debutant s 3950 1,58
4 Secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR, marketing), sculptor păpuşi, artist plastic, grafician, sef orchestra – gradul IA s 5528 2,21
– gradul I s 5008 2,00
– gradul II s 4173 1,67
– debutant s 3950 1,58
5 Impresar artistic, pictor, consultant- artistic, producător-delegat, sufleor (operă, operetă, teatru) – gradul IA s 5008 2,00
– I s 4561 1,82
– II s 4173 1,67
– debutant s 3950 1,58
6 Machior, peruchier, operator (lumini, imagine, sunet), asistent regie/scenografie, secretar platou – gradul IA s 4173 1,67
– II s 4130 1,65
– III s 4087 1,63
– debutant s 3950 1,58
7 Dirijor, dirijor cor, actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor-păpuşi, corist, sufleor, balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuşi, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, regizor tehnic, solist (vocal, balet, instrumentist, concertist, instrumentist), maestru (balet- dans, corepetitor, artist circ), concertmaestru, coregraf – treapta I 4905 1,96
– II 4259 1,70

 

 

– III 3750 1,50
– debutant 3550 1,42
8 Maestru (lumini, imagine, sunet), maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat), sef orchestra – treapta I 4130 1,65
– treapta II 3850 1,54
– treapta III 3750 1,50
– debutant 3550 1,42
9 Operator (lumini, imagine, sunet), editor (imagine, sunet), regizor scenă, iluminist scenă, machior, peruchier, butafor, recuziter – treapta I M;G 3850 1,54
– treapta II M;G 3750 1,50
– treapta III M;G 3610 1,44
– debutant M;G 3550 1,42
10 Muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte – treapta I M;G 3610 1,44
– treapta II M;G 3500 1,40
– treapta III M;G 2950 1,18
– debutant M;G 2570 1,03
11 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator sală 2900 1,16
12 Manipulant decor-treapta 1 2900 1,16
– treapta II 2570 1,03

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul II. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice din România

 1. Biblioteci naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi Biblioteca Academiei Române
a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Biblioteci naţionale
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Manager (director general/director) s 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct s 6229 8247 2,49 3,30
3 Director s 6229 7721 2,49 3,09
4 Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef s 5966 7282 2,39 2,91
5 Şef secţie s 5791 7019 2,32 2,81
6 Şef serviciu s 5008 6844 2,00 2,74
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier s 4905 5528 1,96 2,21

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Biblioteci naţionale
Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist – gradul IA S 5315 2,13
– gradul I s 5008 2,00
– gradul II s 4302 1,72
– debutant s 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator – gradul I SSD 4216 1,69
– gradul II SSD 3950 1,58
– gradul III SSD 3900 1,56
– debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar – treapta I PL 3950 1,58
– treapta II PL 3900 1,56
– treapta III PL 3850 1,54
– debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator – treapta IA M 3900 1,56
– treapta I M 3850 1,54
– treapta II M 3750 1,50
– debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 1. Alte biblioteci
a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Alte biblioteci
Salariile de bază – lei Coeficient

 

GradI Grad II Grad I Grad II
1 Manager (director general/director) s 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Şef secţie S 5212 5791 2,08 2,32
6 Şef serviciu S 5110 5315 2,04 2,13
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier s 4905 5212 1,96 2,08

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Alte biblioteci
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Bibliotecar, biblio tecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist -gradul IA s 4647 1,86
– gradul I s 4345 1,74
– gradul II s 4173 1,67
– debutant s 3950 1,58
2 Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, conservator, restaurator – gradul I SSD 4087 1,63
– gradul II SSD 3950 1,58
– gradul III SSD 3900 1,56
– debutant SSD 3850 1,54
3 Bibliotecar – treapta I PL 3950 1,58
– treapta II PL 3900 1,56
– treapta III PL 3850 1,54
– debutant PL 3750 1,50
4 Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator – treapta IA M 3900 1,56
– treapta I M 3850 1,54
– treapta II M 3750 1,50
– debutant M 3610 1,44
5 Supraveghetor sală 2900 1,16
6 Mânuitor carte, garderobier 2900 1,16

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul III. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice din România

 1. Muzee de importanţă naţională, stabilite potrivit legii
a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Muzee de importanţă naţională, stabilite potrivit legii
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Manager (director general/director) S 8247 8774 3,30 3,51
2 Director general adjunct S 6229 8072 2,49 3,23
3 Director s 6229 8072 2,49 3,23
4 Director adjunct, contabil şef, inginer şef s 5966 7282 2,39 2,91
5 Şef secţie s 5791 7019 2,32 2,81
6 Şef serviciu s 5008 6844 2,00 2,74
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier s 4905 5528 1,96 2,21
Notă:      Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Nivelul

studiilor

Muzee de importanţă naţională, stabilite potrivit legii
Funcţia Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, arhivist – gradul IA S 5315 2,13
– gradul I S 5008 2,00
– gradul II S 4302 1,72
– debutant s 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog principal, topograf, documentarist, grafician s 4561 1,82
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, specialist s 4216 1,69
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog s 4087 1,63

 

5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician, debutant S 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf – gradul I SSD 4216 1,69
– gradul II SSD 3950 1,58
– gradul III SSD 3900 1,56
– debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician – treapta IA M 3900 1,56
– treapta I M 3850 1,54
– treapta II M 3750 1,50
– debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorare bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 1. Alte muzee
a) Funcţii de conducere 2022
Alte muzee
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
Grad I Grad II GradI Grad II
1 Manager (director general/director) S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil şef, inginer şef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Şef secţie s 5212 5791 2,08 2,32
6 Şef serviciu s 5110 5315 2,04 2,13
7 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier s 4905 5212 1,96 2,08
Nota :

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

b) Funcţii de execuţie

Alte muzee
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, arheolog, arhitect, istoric, curator, designer, taxidermist, fotograf, desenator artistic, pedagog muzeal, arhivist

– gradul IA

S 4647 1,86
– gradul I S 4345 1,74
– gradul II s 4173 1,67
– debutant s 3950 1,58
2 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; principal; topograf, documentarist, grafician s 4388 1,76
3 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist s 4130 1,65
4 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog s 4087 1,63
5 Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog, topograf, documentarist, grafician; debutant s 3950 1,58
6 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, conductor arhitect, pedagog muzeal, topograf – gradul I SSD 4087 1,63
– gradul II SSD 3950 1,58
– gradul III SSD 3900 1,56
– debutant SSD 3850 1,54
7 Restaurator, conservator, trezorier, redactor, tehnoredactor, gestionar custode, taxidermist, desenator artistic, fotograf, operator video, topograf, documentarist, grafician – treapta IA M 3900 1,56
– treapta I M 3850 1,54
– treapta II M 3750 1,50
– debutant M 3610 1,44
8 Supraveghetor muzeu, controlor bilete 2900 1,16
9 Garderobier 2900 1,16
Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul IV. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi alte instituţii publice de cultură

a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Presă, edituri, informare documentară
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Redactor-şef adjunct (manager) 4905 5212 1,96 2,08
2 Redactor-şef adjunct 4819 5110 1,93 2,04

 

Nota:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Presă, edituri, informare documentară
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate – gradul IA S 4345 1,74
– gradul I S 4130 1,65
– gradul II S 4087 1,63
– debutant S 3950 1,58
2 Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector – gradul I s 4216 1,69
– gradul II s 4130 1,65
– gradul III s 4087 1,63
– debutant s 3950 1,58
3 Redactor, secretar de redacţie – gradul I SSD 4087 1,63
– gradul II SSD 3950 1,58
– gradul III SSD 3900 1,56
– debutant SSD 3850 1,54

 

4 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor – treapta IA M 3900 1,56
– treapta I M 3850 1,54
– treapta II M 3750 1,50
– debutant M 3610 1,44
5 Laborant foto, retuşor foto, fotograf – treapta IA M;G 3850 1,54
– treapta I M;G 3750 1,50
– treapta II M;G 3610 1,44
– debutant M;G 3550 1,42

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorare bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul V. Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studenţeşti şi alte instituţii publice din domeniul culturii

a) Funcţii de conducere

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Manager (director) S 5008 5966 2,00 2,39
2 Director adjunct, contabil – şef S 4819 5315 1,93 2,13
3 Şef serviciu S 4647 5528 1,86 2,21
4 Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef atelier S 4259 5315 1,70 2,13
Notă:

 

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim, b) Funcţii de execuţie

Case de cultură,
cămine culturale şi
Funcţia Nivelul alte instituţii publice de cultură
studiilor Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
Nr.

crt.

 

2022
1 Referent gradul IA S 4388 1,76
Referent gradul I S 4087 1,63
Referent debutant S 3950 1,58
2 Referent gradul I SSD 3950 1,58
Referent gradul II SSD 3900 1,56
Referent debutant SSD 3850 1,54
3 Referent treapta I PL 3900 1,56
Referent treapta II PL 3850 1,54
Referent debutant PL 3750 1,50
4 Referent treapta IA M 3850 1,54
Referent treapta I M 3750 1,50
Referent debutant M 3500 1,40

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1 -5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0, potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul VI. Reglementări specifice personalului din cultură

 1. în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
 2. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 3. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile respective de muncă.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

 1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitatea artistică, pot ocupa în condiţiile legii, în mod cu totul excepţional, în baza regulamentului elaborat de Ministerul Culturii şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate vacante, fără a avea studiile necesare postului.
 2. Pentru funcţiile de conducere aflate la nr. crt. 1 din cadrul cap. I, II, III şi V se încheie contracte de management în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Anexa nr.IV FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „DIPLOMAŢIE” MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Capitolul I – Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere

Funcţii de conducere

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivel de studii Salariile de bază – lei Coeficient
Grad I Grad II GradI Grad II
1 Secretar general cu rang diplomatic S 12722 13512 5,09 5,40
2 Secretar general adjunct cu rang diplomatic S 11933 12985 4,77 5,19
3 Director general cu rang diplomatic S 11406 12459 4,56 4,98
4 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 10880 11933 4,35 4,77
5 Director cu rang diplomatic s 10880 11933 4,35 4,77
6 Director adjunct cu rang diplomatic s 10178 11055 4,07 4,42
7 Şef serviciu cu rang diplomatic s 10002 10880 4,00 4,35
8 Şef birou cu rang diplomatic s 8247 9125 3,30 3,65

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Capitolul II – Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

a) Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare

Nr.

crt

Funcţia Nivel de studii Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Ambasador S 10810 4,32
2 Ministru plenipotenţiar S 10630 4,25
3 Ministru consilier S 10200 4,08
4 Consilier diplomatic, consul general s 10000 4,00
5 Secretar I, consul s 7169 2,87
6 Secretar II, viceconsul s 6762 2,70
7 Secretar III s 5784 2,31
8 Ataşat, agent consular s 5377 2,15

 

b) Salarii de bază pentru funcţiile specifice de execuţie

Nr

crt

Funcţia Nivel de studii Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Consilier relaţii, interpret relaţii I, consilier cabinet I S 7169 2,87
2 Consilier relaţii, interpret relaţii II, consilier cabinet II S 6354 2,54
3 Consilier relaţii, interpret relaţii III, consilier cabinet III S 5784 2,31
4 Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie,curier diplomatic I, referent cabinet S 5540 2,22
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I SSD 5377 2,15
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I, referent cabinet PL 3995 1,60
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic I M 3915 1,57
5 Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II S 5377 2,15
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II SSD 5030 2,01
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II PL 3915 1,57
Referent relaţii, referent comunicaţii, referent protecţie, curier diplomatic II M 3795 1,52
6 Cancelarist relaţii I S 6110 2,44
Cancelarist relaţii I PL 4155 1,66
Cancelarist relaţii I M 3955 1,58
7 Cancelarist relaţii II S 5540 2,22
Cancelarist relaţii II M 3835 1,53
8 Cancelarist relaţii III S 4555 1,82
Cancelarist relaţii III M 3755 1,50
9 Curier relaţii I M 3755 1,50
10 Curier relaţii II M 3595 1,44

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la Cap.II sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul III – Reglementări specifice personalului încadrat în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

SECŢIUNEA 1 Salarii de bază

Art.l.- Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare.

Art. 2.- Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute în prezenta anexă la cap.II.

Art. 3.- Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele prevăzute în prezenta anexă la cap.I.

Art.4.- (1) Salariile       lunare  în         valută ale personalului trimis în misiune permanentă în

străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea.

 • Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în prezenta anexă la cap.V, asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă.
 • Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul a salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

SECŢIUNEA a 2-a Sporuri, premii şi alte drepturi

Art.5.- Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. IV şi cap.VI, care cuprind salariul de bază pentru personalul diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice.

SECŢIUNEA a 3-a Angajarea şi avansarea în funcţii de execuţie specifice

Art. 6.- Criteriile şi condiţiile de ocupare a posturilor vacante, precum şi de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art.7.- Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în alte funcţii decât cele specifice Ministerului Afacerilor Externe poate trece, la cerere, pe funcţii specifice Ministerului Afacerilor Externe, prin transformarea corespunzătoare a posturilor.

Capitolul IV – Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale

Art.l.- (1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimiţătoare, are dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la:

 1. salariul lunar în valută;
 2. o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii, altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat;
 3. o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai

multe ţări;

 1. o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim- colaborator;
 1. o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate;
 2. o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate;
 3. o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează forme de învăţământ preuniversitar sau universitar în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele;
 4. o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea         activităţii    în străinătate în zone de risc, insecuritate şi de conflict armat;
 1. o indemnizaţie de reprezentare;
 2. j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune;
 1. k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară;

1) o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea                                           studiilor preuniversitare            ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani;

 1. m) o indemnizaţie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară;
 2. n) o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută, pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate;
 3. o) alte drepturi băneşti.
 • în sensul prezentei legi, sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu o durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, precum şi copiii minori faţă de care soţia/soţul care însoţeşte titularul are îndatorirea legală de creştere şi educare.

SECŢIUNEA a 2-a Salarii

Art.2.-      (1)   Salariile  lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea.

 • Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în prezenta anexă la cap.V, asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă.
 • Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul al salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Art.3.- (1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:

 1. din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;
 2. până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00 inclusiv.
 • Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afara rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plată sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepţia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauză de forţă majoră.
 • Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0,50 şi se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv.
 • Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizaţie de reprezentare în valută, inclusiv pentru cheltuielile de instalare şi procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută, pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului.
 • Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) se acordă astfel:
 1. în cuantum integral, la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni;
 2. în cuantum de 50%, la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni;
 3. nu se acordă în cazul misiunilor cu durata mai mică de 6 luni.

în cazul prelungirii misiunii, personalul primeşte diferenţa până la acoperirea indemnizaţiei prevăzute la lit. a).

 • Indemnizaţiile acordate potrivit alin. (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (5) din motive imputabile salariaţilor în cauză.

SECŢIUNEA a 3-a Indemnizaţii lunare în valută

Art.4.- (1)  Personalul        trimis   în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 şi de:

 1. o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat personalul, după cum urmează:
 • 5% pentru personalul încadrat pe funcţia de ministru-consilier sau ministru plenipotenţiar sau consul general de carieră;
 • 10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic;
 • 15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I, II sau III, consul ori viceconsul.

Pentru personalul diplomatic şi consular care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar, indemnizaţia se acordă de la data numirii în această funcţie, pe toată perioada cât o îndeplineşte.

Personalul diplomatic şi consular care, în lipsa şefului misiunii diplomatice, ambasador sau consul general, îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii, dacă depăşeşte o perioadă de o lună. Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară;

 1. o indemnizaţie lunară pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe state, calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care sunt încadraţi;
 2. o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator, calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută, corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat.

Indemnizaţia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanţele diplomatice unde şeful misiunii este acreditat în funcţia de ambasador;

 1. o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate, reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soţului/soţiei, precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a), b), g) şi h) acolo unde este cazul;
 2. o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului 0,25 din baza de calcul prevăzută pentru ţara respectivă, precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a), b), g) şi h) acolo unde este cazul, pentru fiecare copil minor aflat în întreţinere permanentă la misiune, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani.

Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

 1. o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani, care urmează forme de învăţământ preuniversitare sau universitare în ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales, precum şi în situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare. Această indemnizaţie se acordă cu condiţia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, şi nu poate depăşi 500 euro lunar;
 2. o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat, acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate.

Zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. în cazuri justificate, pentru anumite zone, nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută, prin ordin al ministrului afacerilor externe;

 1. o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută, pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a indemnizaţiei, precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

(2) De drepturile prevăzute la alin.(l) lit.g) şi h), beneficiază şi persoanele prevăzute la art.5 alin.(l).

Art.5.- (1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile

consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor cap. V al prezentei anexe, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului.

 • Pe perioada cât soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi prestează activităţi în condiţiile alin. (1), personalul nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pentru soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi.
 • în situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă, cu aprobarea conducerii unităţii trimiţătoare, acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat.

SECŢIUNEA a 4-a Indemnizaţii lunare în lei

Art.6.-  (1) Personalul trimis          în         misiune            permanentă în străinătate beneficiază, pe durata misiunii, pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă, şi de următoarele indemnizaţii în lei, în ţară, astfel:

 1. o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei, pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat, pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri sau indemnizaţii de orice natură, inclusiv din pensie;
 2. o indemnizaţie lunară la nivelul alocaţiei de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea formelor de învăţământ preuniversitar ori universitar, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar, cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;

 1. o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară, în sumă de 500 lei, impozabilă potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.
 • Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă de la data depunerii declaraţiei scrise, dată pe propria răspundere.

SECŢIUNEA a 5-a Alte drepturi pe perioada de predare-primire a atribuţiilor

Art.7.- (1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentanţelor din străinătate, să ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuţii.

 • Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor, atât personalul care predă, cât şi personalul care primeşte beneficiază, pentru el şi pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută şi în lei, după caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege.
 • In cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă, persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plată, iar persoana care predă are dreptul la indemnizaţia în valută pentru soţie/soţ, precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi.
 • în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1), unităţile trimiţătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuţiilor, fără a depăşi:
 1. 10 zile calendaristice, pentru personalul diplomatic;
 2. 30 de zile calendaristice, pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune;
 1. 7 zile calendaristice, pentru restul personalului.

SECŢIUNEA a 6-a Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post în interesul serviciului în România, în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină

Art.8.- Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază, pe perioada cât se află în interesul serviciului în România, de:

 1. drepturile prevăzute la art.l alin.(l) lit.a);
 2. indemnizaţiile în valută pentru soţia/soţul şi copiii rămaşi în întreţinere permanentă în străinătate, în condiţiile prezentei legi.

Art.9.- (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi persoanele prevăzute la art.5 alin. (1), în măsura în care prin contractele încheiate cu acestea s-a prevăzut acest lucru, beneficiază, pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină, pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute de prezenta lege, şi de:

 1. cazare, transport şi 30% din diurnă, pentru deplasări în ţara de reşedinţă;
 2. cazare, transport şi 50% din diurnă, pentru deplasări în altă ţară străină.
 • Cazarea şi diurna se acordă în condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în ţările respective, calculate în funcţie de categoria de diurnă la care are dreptul, potrivit funcţiei de încadrare.
 • Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele:
 1. la categoria a Il-a – şefii de misiune;
 2. la categoria I – restul personalului.

Art.10.- în situaţia în care, din motive de ordin protocolar, şeful misiunii diplomatice, al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu soţia/soţul nesalariată/nesalariat, cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii.

SECŢIUNEA a 7-a Alte reglementări specifice

Art.ll.- Misiunea permanentă în străinătate încetează de drept în cazul suspendării contractului individual de muncă la cererea salariatului, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Art.12.- Personalul din instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi de comerţ exterior, trimis în misiuni permanente sau temporare, potrivit legii, în străinătate, beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă la cap. IV şi V.

Art.13.- în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Capitolul V – Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

Nr.

crt.

Funcţia de încadrare la misiune Clase de salarizare potrivit studiilor Coeficientul de ierarhizare
1 Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECI S 6,60
2 Ambasador de carieră S 6,27
3 Consul general-şef al unui consulat general, ministru plenipotenţiar Funcţii de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general- locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naţionale şi funcţii în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general- locotenent/general-maior; şef secţiune apărare S 6,16
4 Ministru consilier, consul general de carieră, reprezentant diplomatico- militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut cultural, ataşat al apărării principal, militar, aero şi naval

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă

s 6,05
5 Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, ataşat apărare clasa I, ataşat de afaceri interne clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa I, şef birou presă clasa I, director adjunct institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel s 4,84
6 Consilier diplomatic clasa a Il-a, consilier economic clasa a Il-a, ataşat apărare clasa a Il-a, ataşat de afaceri interne clasa a Il-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa a Il-a, şef birou presă clasa a Il-a, reprezentant militar

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcţii de personal civil contractual a Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii superioare

s 4,62
7 Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, ataşat apărare adjunct clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, consul clasa I, ataşat principal comunicaţii clasa I s 4,18

 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior
8 Secretar I clasa a Il-a, secretar economic I clasa a Il-a, economist principal clasa a Il-a, ataşat apărare adjunct clasa a Il-a, ataşat de afaceri interne adjunct clasa a Il-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a Il-a, consul clasa a Il-a, ataşat principal comunicaţii clasa a Il-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan S 4,07
9 Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, şef birou turism clasa I, ataşat comunicaţii I clasa I S 3,85
10 Secretar II clasa a Il-a, secretar economic II clasa a Il-a, corespondent de presă clasa I, economist clasa a Il-a, şef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a Il-a, ataşat comunicaţii I clasa a Il-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent S 3,74
11 Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, şef serviciu administrativ clasa a Il-a, consilier relaţii clasa I, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a Il-a, corespondent de presă clasa a Il-a, ataşat comunicaţii II clasa I; documentarist în secţiunea apărare S 3,63
12 Secretar III clasa a Il-a, secretar economic III clasa a Il-a, consilier relaţii clasa a Il-a, referent principal relaţii clasa a Il-a, ataşat comunicaţii II clasa a Il-a S 3,41
13 Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, referent principal protecţie clasa I s 3,19
14 Ataşat clasa a Il-a, agent consular clasa a Il-a, referent relaţii clasa a Il-a, ataşat comunicaţii III clasa a Il-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a Il-a, referent principal protecţie clasa a Il-a s 3,08
15 Şef birou administrativ, referent principal de specialitate Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier adjutant principal/maistru militar clasa a Il-a – maistru militar principal. Funcţii de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţională prevăzute cu studii medii M 2,97
16 Contabil principal, referent transmitere, funcţionar consular principal Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-a – maistru militar clasa a IlI-a M 2,86
17 Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcţionar consular M 2,75
18 Secretar-dactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecţie I M 2,75
19 Intendent I, referent de specialitate II, referent protecţie II M 2,53
20 Secretar-dactilograf, referent relaţii II, intendent II M

G

2,42
21 Şofer I, muncitor calificat I M

G

1,98
22 Şofer II, muncitor calificat II

Funcţii de soldaţi şi gradaţi voluntari în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU

G 2,31
23 Portar G 1,87
24 îngrijitor G 1,76

Notă:

 1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul aflat în misiune, care este trecut în altă funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a Il-a.

Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea aceloraşi condiţii de vechime.

 1. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate.
 2. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul VI – Sporuri, premii şi alte drepturi

Art.l.- (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare, pentru cifrul de stat.

(2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin.(l) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, eliberată în condiţiile legii.

Art.2.- (1) Pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, se acordă un

spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.3.- Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă sau numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

Art.4.- Persoanele numite în funcţii de conducere în Centrala Ministerului Afacerilor Externe îşi păstrează salariul de încadrare şi celelalte drepturi corespunzătoare funcţiilor de execuţie pe care le deţin, dacă acestea sunt mai favorabile.

Art.5.- Celelalte categorii de personal angajate în Ministerul Afacerilor Externe, personalul încadrat pe funcţii specifice Ministerului Afacerilor Externe din cadrul Institutului Diplomatic Român, precum şi personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerului Economiei beneficiază de toate drepturile băneşti şi obligaţiile prevăzute pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României.

 

Anexa nr. V FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE , JUSTIŢIE” ŞI CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Capitolul I – Indemnizaţia de încadrare pentru judecători, procurori, magistraţi – asistenţi

 1. Indemnizaţia lunară de încadrare pentru judecători şi magistraţi asistenţi
Nr.

crt.

Funcţia Vechimea în funcţie 2022

Indemnizaţia lunară – Iei/Gradaţia

0 1 2 3 4 5
Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară- lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient
1 Judecător cu grad de ICCJ Peste 20 ani 26.250 10,50
15-20 ani 23.143 9,26 24.300 9,72
2 Judecător cu grad de curte de apel Peste 20 ani 23.000 9,20
15-20 ani 21.238 8,50 22.300 8,92
10-15 ani 19.773 7,91 20.762 8,30 21.800 8,72
6-10 ani 17.968 7,19 18.866 7,55 19.810 7,92 20.800 8,32
3 Judecător cu grad de tribunal, judecător militar la Peste 20 ani 22.500 9,00
15-20 ani 20.524 8,21 21.550 8,62

 

tribunalul

militar

10-15 ani 18.639 7,46 19.571 7,83 20.550 8,22
5-10 ani 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56 19.850 7,94
4 Judecător cu grad de judecătorie Peste 20 ani 17.250 6,90
15-20 ani 15.214 6,09 15.975 6,39
10-15 ani 13.764 5,51 14.452 5,78 15.175 6,07
5-10 ani 12.418 4,97 13.039 5,22 13.690 5,48 14.375 5,75
3-5 ani 11.168 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17 13.575 5,43
Baza 0-3 ani 9.814 3,93 10.304 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77 12.525 5,01
5 Judecător

stagiar

Baza 0-3 ani 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96 10.400 4,16
6 Auditor de justiţie anul I 6.582 2,63
7 Auditor de justiţie anul 11 7.256 2,90

 

Notă:

 1. Prin „vechime în funcţie”, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţia de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiţie.
 2. Promovarea judecătorilor, a personalului asimilat acestora şi a magistraţilor asistenţi se face doar prin examen sau concurs, în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Indemnizaţia de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradaţiei.
 4. Indemnizaţia lunară de încadrare pentru procurori
Nr.

crt.

Funcţia Vechimea în funcţie 2022

Indemnizaţia lunară – Iei/Gradaţia

0 1 2 3 4 5
Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient Indemnizaţia lunară – lei Coeficient
1 Procuror cu grad de PICCJ Peste 20 ani 25.000 10,00
15-20 ani 22.041 8,82 23.143 9,26
10-15 ani 19.998 8,00 20.998 8,40 22.048 8,82
8-10 ani 17.956 7,18 18.854 7,54 19.796 7,92 20.786 8,31
2 Procuror cu grad de curte de apel Peste 20 ani 21.905 8,76
15-20 ani 20.227 8,09 21.238 8,50
10-15 ani 18.832 7,53 19.773 7,91 20.762 8,30
6-10 ani 17.113 6,85 17.968 7,19 18.867 7,55 19.810 7,92

 

3 Procuror cu

grad de

tribunal,

judecător

militar la

tribunalul

militar

Peste 20 ani 21.429 8,57
15-20 ani 19.547 7,82 20.524 8,21
10-15 ani 17.751 7,10 18.639 7,46 19.571 7,83
5-10 ani 16.331 6,53 17.147 6,86 18.005 7,20 18.905 7,56
4 Procuror cu grad de judecătorie Peste 20 ani 16.429 6,57
15-20 ani 14.490 5,80 15.214 6,09
10-15 ani 13.108 5,24 13.764 5,51 14.452 5,78
5-10 ani 11.826 4,73 12.417 4,97 13.038 5,22 13.690 5,48
3-5 ani 10.637 4,25 11.169 4,47 11.727 4,69 12.313 4,93 12.929 5,17
Baza 0-3 ani 9.347 3,74 9.814 3,93 10.305 4,12 10.820 4,33 11.361 4,54 11.929 4,77
5 Procuror

stagiar

Baza 0-3 ani 7.761 3,10 8.149 3,26 8.556 3,42 8.984 3,59 9.433 3,77 9.905 3,96

 

Notă:

 1. Prin „vechime în funcţie”, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţia de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiţie.
 2. Promovarea procurorilor, a personalului asimilat acestora şi a magistraţilor asistenţi se face doar prin examen sau concurs, în condiţiile Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Indemnizaţia de încadrare/coeficientul cuprinde sporul de vechime în muncă corespunzător gradaţiei.

Capitolul II – Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Coeficient
2022
1 Prim – grefier, grefier-şef secţie, grefier – şef, grefier-şef cabinet S 10178 4,07
2 Grefier-şef serviciu, grefier- arhivar şef S 9476 3,79
3 Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier – şef, grefier – arhivar şef M 7546 3,02
4 Grefier-şef serviciu, grefier-şef cabinet M 7019 2,81
5 Grefier, grefier-statistician, grefier – documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator gradul I S Peste 20 ani 5417 2,17
S 15-20 ani 5315 2,13
S 10-15 ani 5212 2,08
S 5-10 ani 5110 2,04
S Baza 1-5 ani 5008 2,00
6 Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator gradul II S Peste 20 ani 5315 2,13
S 15-20 ani 5212 2,08
s 10-15 ani 5110 2,04
s 5-10 ani 5008 2,00
s Baza 1-5 ani 4905 1,96
7 Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator debutant s Baza 0-1 ani 3950 1,58
8 Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator treapta I M Peste 20 ani 5212 2,08
M 15-20 ani 5110 2,04
M 10-15 ani 5008 2,00
M 5-10 ani 4905 1,96
M Baza 1-5 ani 4819 1,93
9 Grefier, grefier-statistician, grefier- documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator treapta II M Peste 20 ani 5110 2,04
M 15-20 ani 5008 2,00
M 10-15 ani 4905 1,96
M 5-10 ani 4819 1,93
M Baza 1-5 ani 4561 1,82
10 Grefier, grefier-statistician, grefier – documentarist, grefier – arhivar, grefier – registrator debutant M Baza 0-1 ani 3750 1,50
11 Tehnician criminalist din cadrul parchetelor M Peste 20 ani 4561 1,82
M 15-20 ani 4388 1,76
M 10-15 ani 4216 1,69
M 5-10 ani 4130 1,65
M Baza 1-5 ani 3750 1,50
12 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44

Notă:

 • Prin „vechime în funcţie”, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii auxiliare de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.
 • Salariile de bază prevăzute la poziţiile 1-6 şi 10 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Pentru celelalte funcţii de la Cap.II sunt prevăzute salariile de bază la gradaţia 0. Salariile de bază

 • pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul III – Salarii de bază pentru personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Agent

procedural,

şofer

M Peste 20 ani 3850 1,54
M 15-20 ani 3810 1,52
M 10-15 ani 3790 1,52
M 5-10 ani 3770 1,51
M Baza 0-5 ani 3750 1,50
2 Aprod M Peste 20 ani 3850 1,54
M 15-20 ani 3750 1,50
M 10-15 ani 3610 1,44
M 5-10 ani 3550 1,42
M Baza 0-5 ani 3500 1,40

 

Notă:

 • Prin „vechime în funcţie”, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii de personal conex în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.

Salariile de bază prevăzute la Cap. III sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se

 • determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul IV – Salarii de baza pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Profesor gradul I S Peste 20 ani 5493 2,20
S 15-20 ani 5296 2,12
S 10-15 ani 5198 2,08
s 5-10 ani 5100 2,04
s Baza 0-5 ani 5002 2,00

 

2 Profesor gradul II S Peste 20 ani 4560 1,82
S 15-20 ani 4511 1,80
S 10-15 ani 4462 1,78
S 5-10 ani 4412 1,76
S Baza 0-5 ani 4216 1,69
S Peste 20 ani 4560 1,82
S 15-20 ani 4511 1,80
3 Expert gradul I S 10-15 ani 4462 1,78
S 5-10 ani 4412 1,76
s Baza 0-5 ani 4216 1,69
s Peste 20 ani 4462 1,78
s 15-20 ani 4412 1,76
4 Secretar gradul I s 10-15 ani 4363 1,75
s 5-10 ani 4314 1,73
s Baza 0-5 ani 4167 1,67
Notă:

j în funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi, respectiv, de conferenţiar universitar.

 

Salariile de bază prevăzute la Cap. IV sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin

 • majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul V – Salarii de bază pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertiză criminalistică

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Coeficient
2022
1 Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice S 12459 4,98
2 Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice S 11933 4,77
3 Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice, şef sector S 11055 4,42
4 Expert criminalist gradul I (10 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 7282 2,91
S 15-20 ani 6844 2,74
S 10-15 ani 6229 2,49
S 5-10 ani 5966 2,39
S Baza 1-5 ani 5791 2,32
5 Expert criminalist gradul II (7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 6229 2,49
S 10-15 ani 5966 2,39
S 5-10 ani 5791 2,32
S Baza 1-5 ani 5528 2,21

 

6 Expert criminalist gradul III (4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6229 2,49
S 15-20 ani 5966 2,39
S 10-15 ani 5791 2,32
S 5-10 ani 5528 2,21
S Baza 1-5 ani 5008 2,00
7 Expert criminalist gradul IV (1 an vechime în specialitate) S Peste 20 ani 5791 2,32
S 15-20 ani 5528 2,21
S 10-15 ani 5417 2,17
s 5-10 ani 4905 1,96
S Baza 1-5 ani 4647 1,86
8 Asistent criminalist s Baza 0-1 ani 3950 1,58
9 Tehnician criminalist M Peste 20 ani 4561 1,82
M 15-20 ani 4388 1,76
M 10-15 ani 4216 1,69
M 5-10 ani 4130 1,65
M Baza 1-5 ani 3850 1,54
10 Tehnician criminalist debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44
11 Secretar – dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative) M Peste 20 ani 4216 1,69
M 15-20 ani 3950 1,58
M 10-15 ani 3900 1,56
M 5-10 ani 3850 1,54
M Baza 1-5 ani 3750 1,50
12 Secretar – dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M Baza 0-1 ani 3610 1,44

 

Notă:

 1. Pentru poziţiile 4-10, prin vechime în funcţie, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în funcţii de specialitate criminalistică şi în funcţii auxiliare de specialitate criminalistică.
 2. Salariile de bază prevăzute la poziţiile 1-3 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 3. Pentru celelalte funcţii de la Cap.V sunt prevăzute salariile de bază la gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul VI – Salarii de bază pentru personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

a) Funcţii de conducere

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

ONRC
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad II
1 Director general ONRC S 11406 12459 4,56 4,98
2 Director general adjunct ONRC 10880 11933 4,35 4,77

 

3 Director 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct 10178 11055 4,07 4,42
5 Şef serviciu 10002 10880 4,00 4,35
6 Şef birou 8247 9125 3,30 3,65

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Registrator de registrul comerţului, consilier juridic specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 5540 2,22
S 10-15 ani 5132 2,05
s 5-10 ani 4840 1,94
2 Registrator de registrul comerţului, consilier juridic specialist I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 5132 2,05
s 15-20 ani 4840 1,94
s 10-15 ani 4745 1,90
s 5-10 ani 4555 1,82
s Baza 1-5 ani 4395 1,76
3 Registrator de registrul comerţului, consilier juridic specialist II (între 1 şi 4 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 4840 1,94
s 15-20 ani 4555 1,82
s 10-15 ani 4395 1,76
s 5-10 ani 4235 1,69
s Baza 1-5 ani 4075 1,63
4 Registrator de registrul comerţului, consilier juridic specialist debutant (intre 0 – 1 ani vechime în specialitate) s Baza 0-5 ani 3950 1,58
5 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 5377 2,15
s 15-20 ani 5132 2,05
s 10-15 ani 5030 2,01
s 5-10 ani 4745 1,90
s baza 1-5 ani 4650 1,86
6 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 5030 2,01
s 15-20 ani 4745 1,90
s 10-15 ani 4650 1,86
s 5-10 ani 4475 1,79
s baza 1-5 ani 4155 1,66

 

7 Specialist IT Inspector specialist Auditor de resistru expert specialist II (între 1 şi 4 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani 4650 1,86
S 15-20 ani 4475 1,79
s 10-15 ani 4155 1,66
s 5-10 ani 4035 1,61
s baza 1-5 ani 3995 1,60
8 Specialist IT Inspector specialist Auditor de registru expert specialist Debutant (între 0 şi 1 an vechime în specialitate) s baza 0-1 ani 3950 1,58
9 Referent specialist IA (peste 7 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 5132 2,05
s 15-20 ani 5030 2,01
s 10-15 ani 4745 1,90
s 5-10 ani 4650 1,86
s baza 1-5 ani 4475 1,79
10 Referent specialist I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 4745 1,90
s 15-20 ani 4650 1,86
s 10-15 ani 4475 1,79
s 5-10 ani 4235 1,69
s baza 1-5 ani 4035 1,61
11 Referent specialist II (între 1 şi 4 ani vechime în specialitate) s Peste 20 ani 4555 1,82
s 15-20 ani 4475 1,79
s 10-15 ani 4075 1,63
s 5-10 ani 4035 1,61
s baza 1-5 ani 3995 1,60
12 Referent specialist debutant (între 0 şi 1 an vechime în specialitate) s baza 0-1 ani 3950 1,58
13 Referent/Informatician SSD IA

(peste 7 ani vechime în specialitate)

SSD Peste 20 ani 4650 1,86
SSD 15-20 ani 4475 1,79
SSD 10-15 ani 4155 1,66
SSD 5-10 ani 4035 1,61
SSD baza 0-5 ani 3995 1,60
14 Referent/Informatician SSD I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) SSD Peste 20 ani 4155 1,66
SSD 15-20 ani 4075 1,63
SSD 10-15 ani 4035 1,61
SSD 5-10 ani 3995 1,60
SSD baza 1-5 ani 3955 1,58
15 Referent/Informatician SSD II

(între 1 şi 4 ani

SSD Peste 20 ani 4075 1,63
SSD 15-20 ani 4035 1,61

 

vechime în specialitate) SSD 10-15 ani 3995 1,60
SSD 5-10 ani 3955 1,58
SSD baza 1-5 ani 3915 1,57
16 Referent/Informatician SSD Debutant (între 0 şi 1 an vechime în specialitate) SSD baza 0-1 ani 3850 1,54
17 Referent asistent IA (peste 7 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 4075 1,63
M 15-20 ani 4035 1,61
M 10-15 ani 3995 1,60
M 5-10 ani 3955 1,58
M baza 1-5 ani 3915 1,57
18 Referent asistent I (între 4 şi 7 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 4035 1,61
M 15-20 ani 3995 1,60
M 10-15 ani 3955 1,58
M 5-10 ani 3915 1,57
M baza 1-5 ani 3875 1,55
19 Referent asistent II (între 1 şi 4 ani vechime în specialitate) M Peste 20 ani 3995 1,60
M 15-20 ani 3955 1,58
M 10-15 ani 3915 1,57
M 5-10 ani 3875 1,55
M baza 1-5 ani 3835 1,53
20 Referent asistent debutant (între 0 şi 1 an vechime în specialitate) M baza 0-1 ani 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorare, salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul VII – Salarii de baza pentru personalul de probaţiune

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechimea în funcţie Salariul de bază – lei Coeficient
2022
1 Director general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune S 12459 4,98
2 Director general adjunct al Direcţiei Naţionale de Probaţiune S 11933 4,77
3 Şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune S 10529 4,21

 

4 Şef birou în cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune S 10002 4,00
5 Şef serviciu de probaţiune local S 10002 4,00
6 Şef birou de probaţiune local S 9125 3,65
7 Inspector de probaţiune gradul I S Peste 20 ani 6844 2,74
S 15-20 ani 6580 2,63
S 10-15 ani 6229 2,49
S 5-10 ani 5966 2,39
8 Inspector de probaţiune gradul II S Peste 20 ani 6580 2,63
s 15-20 ani 6229 2,49
s 10-15 ani 5966 2,39
s 5-10 ani 5791 2,32
s Baza 0-5 ani 5528 2,21
9 Consilier de probaţiune gradul I s Peste 20 ani 6229 2,49
s 15-20 ani 5791 2,32
s 10-15 ani 5528 2,21
s 5-10 ani 5315 2,13
10 Consilier de probaţiune gradul II s Peste 20 ani 5791 2,32
s 15-20 ani 5528 2,21
s 10-15 ani 5315 2,13
s 5-10 ani 5110 2,04
s Baza 0-5 ani 4905 1,96
11 Consilier de probaţiune gradul III s Peste 20 ani 5528 2,21
s 15-20 ani 5315 2,13
s 10-15 ani 5110 2,04
s 5-10 ani 4905 1,96
s Baza 0-5 ani 4733 1,89
12 Consilier de probaţiune debutant s Baza 0-5 ani 3950 1,58
Notă:

 

 1. Prin „vechime în funcţie”, în sensul prezentei anexe, se înţelege vechimea în probaţiune.
 2. Salariile de bază prevăzute la poziţiile 1-6 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 3. Pentru celelalte funcţii de la Cap.VII sunt prevăzute salariile de bază la gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul VIII – Reglementări specifice personalului din sistemul justiţiei

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune

Art.l.- Dispoziţiile prezentului capitol reglementează salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale:

 1. judecătorilor de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, judecătorilor militari şi procurorilor militari de la instanţele şi parchetele militare, ale inspectorilor judiciari, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale auditorilor de justiţie, precum şi ale magistraţilor-asistenţi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 2. asistenţilor judiciari;
 3. personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
 4. personalului de instruire, precum şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică şi personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice;
 5. specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete, precum şi specialiştilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al Inspecţiei Judiciare, al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
 6. personalului de probaţiune şi personalului din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Art.2.- (1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecătorilor militari şi procurorilor

militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. Salarizarea şi celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ.

 • Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex militar şi civil de la instanţele şi parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale, potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naţionale.
 • Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naţionale şi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, se asigură de către acestea, potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării Naţionale. Pentru judecătorii şi procurorii militari, indemnizaţia de încadrare stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcţie.

Art.3.- (1)  Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art.l

din prezentul capitol se stabilesc ţinându-se seama de criteriile prevăzute la art. 8 din prezenta lege, precum şi de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, echilibrul puterilor în stat, de importanţa socială a muncii, de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcţionare a sistemului judiciar, de răspunderea, complexitatea, riscurile fiecărei funcţii, de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, de pregătirea profesională, de interdicţiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal şi de exigenţele prevăzute de documentele internaţionale privind funcţionarea eficientă a sistemului judiciar şi statutul magistraţilor.

(2) Salarizarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să le asigure o reală independenţă economică, condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie.

Art.4.- (1) Pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, personalul

prevăzut la art. 1 beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază sau, după caz, din indemnizaţia de încadrare, corespunzător timpului lucrat.

(2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Art. 5. – Judecătorii de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, magistraţii-asistenţi de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, inspectorii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, personalul de probaţiune beneficiază şi de un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidenţialităţii de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizaţia lunară de încadrare.

Art.6.- (1)  Personalul prevăzut la art.l care are calitatea de membru al unor comisii de examinare, de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii, dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru.

 • Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin.(l) se face luându-se în considerare salariul de bază sau, după caz, indemnizaţia de încadrare a persoanei.
 • Membrii comisiilor prevăzute la alin.(l) care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.
 • Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.

Art.7.-      (1)   Prin  derogare de la art. 36 din lege, personalul salarizat potrivit prezentului capitol, nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, poate face contestaţie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la colegiul de conducere al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori la colegiile de conducere ale curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea sau la organele de conducere ale celorlalte instituţii din sistem care au stabilit drepturile salariale, după caz. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice.

(2) împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. (1) se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

SECŢIUNEA a 2-a Salarizarea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi a magistraţilor-asistenţi

Art.8.-      (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie de încadrare stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor sau, după caz, cu gradul profesional obţinut, cu funcţia deţinută şi, după caz, cu vechimea în muncă şi în funcţie, potrivit prevederilor prezentei legi.

 • Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi, inspectorilor judiciari şi ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi ale personalului de instruire de la Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri se stabilesc, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, de inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare, directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia cazurilor în care, prin lege specială sau prin prezenta lege, se prevede altfel.

Art.9.- Indemnizaţiile de încadrare ale judecătorilor şi ale procurorilor sunt prevăzute în anexa nr.V capitolul I lit.A şi, respectiv lit.B la prezenta lege.

Art.10.- (1) Judecătorii şi procurorii care ocupă funcţii de conducere beneficiază de indemnizaţia de încadrare maximă corespunzătoare nivelului instanţei sau parchetului unde exercită funcţia de conducere, majorată după cum urmează:

 1. funcţii de conducere la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Nr.

crt.

Funcţia Procent

majorare

%

1. Preşedinte, procuror general 13%
2. Vicepreşedinte, prim-adjunct al procurorului general, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 11,5%
3. Preşedinte secţie, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adjunct al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjunct al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a 10%

 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
4. Procuror şef secţie, procuror şef secţie în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 8%
5. Procuror şef secţie adjunct, procuror şef secţie adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 5%
6. Procuror şef serviciu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 3%
7. Procuror şef birou, procuror şef birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 2%

 

 1. funcţii de conducere în cadrul curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judecătoriilor şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe
Nr.

crt.

Funcţia Procent majorare

%

1 Preşedinte, procuror general, prim procuror 10%
2 Vicepreşedinte, procuror general adjunct, prim procuror adjunct 8%
3 Preşedinte secţie, procuror şef secţie 5%
4 Procuror şef serviciu 3%
5 Procuror şef birou 2%

 

 • Judecătorii şi procurorii numiţi în funcţii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizaţia lunară de încadrare şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei de execuţie pe care o deţin, dacă acestea sunt mai favorabile.

Art.ll.- Indemnizaţiile de încadrare pentru celelalte funcţii din cadrul sistemului justiţiei se stabilesc în raport de funcţia, gradul şi, după caz, vechimea în muncă şi în funcţie avute, după cum urmează:

 1. pentru funcţiile          de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector    şef al Inspecţiei Judiciare şi în cadrul Ministerului Justiţiei, sunt cele prevăzute la Anexa nr. V, Cap. I lit. A nr. crt. 1 şi art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 2;
 1. pentru funcţiile de secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, director al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, inspector şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiţiei, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I lit. A nr. crt. 1 şi art. 10 alin. (1) lit.a) nr. crt. 3;
 2. pentru funcţiile             de director al direcţiilor de inspecţie judiciară din cadrul Inspecţiei   Judiciare,      director adjunct    al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, director general adjunct de specialitate juridică şi director la direcţii de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi Inspecţiei Judiciare, prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef gradul I, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2 şi art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4;
 1. pentru funcţiile de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare, inspector în cadrul Ministerului Justiţiei, director adjunct la direcţii de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei şi Inspecţiei Judiciare, magistrat- asistent-şef gradul II, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2 şi art. 10 alin. (1) lit.a) nr. crt. 5;
 2. pentru funcţia de şef serviciu de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, magistrat-asistent-şef gradul III, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2 şi art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt.6;
 3. pentru funcţia de şef birou de specialitate juridică din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Public, Inspecţiei Judiciare Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, magistrat-asistent gradul I sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2 şi art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 7;
 4. pentru funcţia de magistrat-asistent gradul II, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2 şi art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt.7;
 5. pentru funcţia de magistrat-asistent gradul II sau III, după caz, cu vechime în funcţie sub 6 ani, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2, diminuate cu 10%;
 6. pentru funcţia de personal de instruire de specialitate juridică la Institutul Naţional al Magistraturii şi magistrat-asistent gradul III, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 2;
 7. j) pentru funcţia de personal de instruire de specialitate juridică la Şcoala Naţională de Grefieri, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 3; k)

pentru funcţia de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, cu o vechime în funcţie între 1-5 ani, sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 4;

1) pentru funcţia de personal de specialitate juridică stagiar asimilat magistraţilor stagiari sunt cele prevăzute la Anexa V, Cap. I, lit. A nr. crt. 5.

Art.12.- (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie de încadrare egală cu cea a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 • Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au funcţia de judecător sau procuror, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie de încadrare egală cu cea a unui preşedinte de secţie al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
 • La indemnizaţiile prevăzute la alin.(l) şi (2) se includ sporurile prevăzute de prezenta lege.
 • Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) beneficiază şi de o indemnizaţie de membru egală cu 25% din indemnizaţia brută lunară maximă a judecătorului de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 • Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii societăţii civile beneficiază de o indemnizaţie de membru egală cu 50% din indemnizaţia brută lunară maximă a judecătorului de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 • în baza de calcul a indemnizaţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4) şi (5), nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege.

Art.13.- Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi alte categorii de personal prevăzute la art.l lit. a), c) şi f) din prezentul capitol, delegate sau detaşate sau care îşi desfăşoară activitatea în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detaşării sau a desfăşurării activităţii în sistemul penitenciar, şi de un spor de până la 20% calculat la indemnizaţia de încadrare, sau, după caz, la salariul de bază.

Art.14.- (1) Pe durata mandatului preşedintelui înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al ministrului justiţiei, consilierii acestora, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizaţi cu o indemnizaţie de încadrare lunară stabilită la nivelul funcţiei de preşedinte de tribunal.

(2) Consilierii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 4 din prezentul capitol, precum şi de drepturile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) şi art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15.- Bursele auditorilor de justiţie sunt cele prevăzute în anexa nr. V capitolul I lit. A nr. crt. 6 din prezenta lege.

SECŢIUNEA a 3-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale asistenţilor judiciari

Art.16.- (1) Asistenţii judiciari numiţi în condiţiile Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt salarizaţi cu indemnizaţia lunară de încadrare prevăzută la anexa nr.V capitolul I lit.A nr.crt.4, aferenţi unei vechimi în funcţie de la 0 la 3 ani, respectiv de la 3 la 5 ani.

 • Asistenţii judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale asistenţilor judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

SECŢIUNEA a 4-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex

Art.17.- (1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art.3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc pe grade sau trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului, după caz.

 • Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul judecătoriilor şi al parchetelor de pe lângă acestea sunt cele prevăzute în anexa nr.V capitolele II şi III la prezenta lege.
 • Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex de la tribunale/tribunale specializate, tribunalele militare şi de la parchetele de pe lângă acestea, de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ, precum şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 5%.
 • Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 7,5%.
 • Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cele prevăzute la alin. (2) majorate cu 10%.

Art.18.- Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu studii superioare, care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calculul vechimii în specialitate se ia în considerare şi jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective.

SECŢIUNEA a 5-a

Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică, a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice

Art.19.- Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri sunt prevăzute în anexa nr. V capitolul IV la prezenta lege, pe grade profesionale, în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate, după caz.

Art.20.- (1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri, pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă, se face plata cu ora. Aceste fracţiuni de normă sunt prevăzute în statul de funcţii. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

 • Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază al celui în cauză, stabilit în condiţiile prevăzute la art. 19 din prezentul capitol.
 • Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora, calculul tarifului orar  se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală                     şi cu funcţia didactică îndeplinită.

Art.21.- (1) Salariile de bază pentru personalul de execuţie de specialitate criminalistică şi personalul                     auxiliar de specialitate criminalistică din Institutul      Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite în anexa nr. V capitolul V la prezenta lege, pe grade sau trepte profesionale, în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate, după caz.

 • Personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize criminalistice, au calitatea de personal contractual, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă acestei categorii profesionale, excepţie făcând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege.
 • Personalul prevăzut la alin.(2) poate fi utilizat şi la parchete.
 • Indemnizaţiile lunare prevăzute în anexa nr. V capitolul V la prezenta lege sunt mai mari cu 2% pentru personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
 • La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale, pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţii de tehnician în alte sectoare de activitate; în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexa nr. V se majorează cu 3 ani.
 • Dispoziţiile art. 17 alin. (3) – (5) din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător       şi  tehnicienilor criminalişti din                  cadrul parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti.

SECŢIUNEA a 6-a

Salarizarea specialiştilor din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete

Art.22.- (1) Salariile de bază pentru specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al celorlalte parchete sunt prevăzute la anexa nr.V capitolul I lit. B nr.crt. 4.

 • Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază şi de celelalte drepturi salaríale prevăzute     de lege  pentru categoria profesională                din care fac parte, după caz, cu excepţia elementelor salaríale care compun salariul de bază stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte.
 • Salariul de bază se stabileşte potrivit anexei nr.V capitolul I lit. A nr.crt. 6, pentru agenţii               de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi    Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi nr. crt. 4 de la anexa nr. V capitolul I lit.B la prezenta lege, pentru ofiţerii de poliţie judiciară. Şefii de birou din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei de prim-procuror adjunct din cadrul parchetului de pe lângă judecătorie, iar şefii de serviciu de indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de drepturile prevăzute în Anexa nr. V la prezenta lege. Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) beneficiază şi de prevederile art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Indemnizaţiile de încadrare sau salariile de bază, precum şi alte drepturi salaríale ale personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de          Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, potrivit legii.

SECŢIUNEA a 7-a Salarizarea personalului de probaţiune şi a personalului din cadrul Oficiului Naţionalal Registrului Comerţului

Art.23.- Salariile de bază pentru personalul de probaţiune şi pentru directorul general şi directorul general adjunct ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune sunt prevăzute în anexa nr. V capitolul VII la prezenta lege, în raport de funcţia deţinută, gradul profesional avut şi de vechimea în probaţiune, după caz. Salariile de bază şi celelalte drepturi ale personalului de probaţiune şi ale directorului general şi directorului general adjunct ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune se stabilesc de ministrul justiţiei, cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel.

Art.24.- Salariile de bază pentru personalul din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor Registrului Comerţului de pe lângă tribunale sunt prevăzute în anexa nr. V capitolul VI la prezenta lege.

SECŢIUNEA a 8-a Salarizarea judecătorilor şi personalului din cadrul Curţii Constituţionale

Art.25.- (1) Preşedintele Curţii Constituţionale este egal în grad cu preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar judecătorii Curţii Constituţionale, cu vicepreşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, beneficiind de indemnizaţie egală cu a acestora la nivel maxim, necondiţionată de vechimea în funcţia de judecător sau procuror, precum şi de celelalte drepturi.

 • Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege în care se regăsesc aceste categorii de personal, în funcţie de încadrare, cu respectarea prevederilor prezentei legi, beneficiind, în mod corespunzător, şi de celelalte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 9-a Dispoziţii finale

Art.26.- Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor, cu excepţia funcţionarilor publici cu statut special, beneficiază de un spor la salariul de bază, respectiv indemnizaţia de încadrare de până la 5%.

Art.27.- Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

Anexa nr.VI FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE„APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ”

Capitolul I – Soldele/salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Solde/

salarii

de

funcţie

Solde/

salarii

de

funcţie

Coeficient
– lei – lei
Minim Maxim Minim Maxim
1 Şeful Statului Major General, secretar de stat – şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, primul adjunct al directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază S 10880 4,35
2 Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorul general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, secretarii de stat şi alte funcţii asimilate funcţiei de secretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne S 9651 3,86
3 Prim-adjunctul şi adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjunctul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Interne s 9125 3,65
4 Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de poliţie, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor s 8247 8774 3,30 3,51
5 Funcţii corespunzătoare gradului de general- locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie, directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor s 8072 8247 3,23 3,30
6 Funcţii corespunzătoare gradului de general – maior, contraamiral, chestor principal de poliţie s 7546 8072 3,02 3,23
7 Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare s 6844 7282 2,74 2,91
8 Funcţii corespunzătoare gradului de colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare s 5791 6844 2,32 2,74
9 Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent- colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare s 5212 5528 2,08 2,21
10 Funcţii corespunzătoare gradului de maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/ penitenciare s 4819 5110 1,93 2,04
11 Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare s 4561 4819 1,82 1,93

 

12 Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent, inspector de poliţie/penitenciare S 4302 4561 1,72 1,82
13 Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare S 4087 4259 1,63 1,70
14 Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant S 3950 1,58
15 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar principal/plutonier adjutant principal/şef S 4259 4345 1,70 1,74
PL 4087 4173 1,63 1,67
M 3950 4130 1,58 1,65
16 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.I/plutonier adjutant S 4173 4259 1,67 1,70
PL 3950 4130 1,58 1,65
M 3900 4087 1,56 1,63
17 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.a II-a/plutonier major S 4130 4216 1,65 1,69
PL 3900 4087 1,56 1,63
M 3850 3950 1,54 1,58
18 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.a III-a/plutonier S 4087 4173 1,63 1,67
PL 3850 3950 1,54 1,58
M 3750 3900 1,50 1,56
19 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.a IV-a/sergent major S 3950 4130 1,58 1,65
PL 3750 3900 1,50 1,56
M 3610 3850 1,44 1,54
20 Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune[3])) S 4259 4345 1,70 1,74
M 3950 4130 1,58 1,65
21 Funcţii corespunzătoare gradului de agent-agent şef principal de poliţie/penitenciare S 4173 4259 1,67 1,70
M 3900 4087 1,56 1,63
22 Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar cls.a V-a/sergent/agent de poliţie/penitenciare debutant PL 3750 1,50
M . 3610 1,44
23 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa I 2780 1,11
24 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a Il-a 2675 1,07
25 Funcţii corespunzătoare gradului de caporal clasa a IlI-a 2605 1,04
26 Funcţii corespunzătoare gradului de fruntaş 2570 1,03
27 Funcţii corespunzătoare gradului de soldat 2500 1,00

Capitolul II – Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Secţiunea 1 Soldele personalului militar şi salariile poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art.l.- (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este salarizat în raport cu statutul, activităţile şi organizarea stabilite prin lege, cu îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce îi revin, potrivit jurământului depus, cu responsabilităţile, atribuţiile, rolul, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, cu gradul de efort şi risc, cu pregătirea şi competenţa profesională, precum şi cu interdicţiile şi restrângerea exerciţiului unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare.

 • Personalul instituţiilor publice prevăzute la alin.(l) beneficiază de solde, salarii, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi alte drepturi
 • Drepturile băneşti cuvenite militarilor în termen, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în Secţiunea a 7-a din prezentul capitol.

Art.2.- (1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este format din personal militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personal civil.

 • Prin personal militar, în sensul prezentei legi, se înţelege cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate.
 • Prin poliţişti, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aflaţi sub incidenţa Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei, aflaţi sub incidenţa Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.
 • Prin personal civil, în sensul prezentei legi, se înţelege funcţionarii publici şi personalul contractual.

Secţiunea a 2-a Soldele şi salariile funcţiilor de bază

Art.3.- (1)        Personalul militar are dreptul la soldă lunară.

 • Solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi

Art.4.- (1)        Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.

 • Salariul lunar se compune din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi

Art.5.-       (1) Soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie sunt diferenţiate în raport cu nivelul studiilor, pregătirea profesională, atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, solicitările la efort, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea, prevăzute la Capitolul I din prezenta anexă.

 • Pentru personalul militar, precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soldele de funcţie corespunzătoare gradelor militare şi nivelului studiilor, respectiv salariile de funcţie corespunzătoare gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt prevăzute la Capitolul I din prezenta anexă.
 • Soldele de funcţie/salariile de funcţie şi nivelul studiilor pentru funcţiile de comandă, respectiv de execuţie ale personalului militar pe grade militare, respectiv ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe grade profesionale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în limitele prevăzute la Capitolul I din prezenta anexă, în raport cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea.
 • Solda de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.
 • Salariul de funcţie se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia/decizia de numire. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul de funcţie se acordă de la data prezentării la serviciu.

Art.6.- Solda de funcţie, respectiv salariul de funcţie, sunt prevăzute în anexa nr.VI capitolul I la prezenta lege.

Art.7.-       (1) Pentru gradul militar pe care îl deţine, ca drept al titularului şi recunoaştere în plan social, personalul militar, respectiv poliţistul şi funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut.

 • Cuantumurile soldelor/salariilor de grad sunt următoarele:

Ofiţeri:

 • General, amiral, chestor general de poliţie 410 lei
 • General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie 390 lei
 • General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie 380 lei
 • General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliţie/penitenciare       370 lei
 • Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare 360 lei
 • Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar depoliţie/penitenciare                                                                     340 lei
 • Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare                                                                   330 lei
 • Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare 320 lei

-Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare                                           310 lei

 • Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare 300 lei

Maiştri militari

 • Maistru militar principal 290 lei
 • Maistru militar clasa I 280 lei
 • Maistru militar clasa a Il-a                                                       270 lei
 • Maistru militar clasa a IlI-a 260 lei
 • Maistru militar clasa a IV-a 250 lei
 • Maistru militar clasa a V-a                                                       240 lei

Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare

 • Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare 290 lei
 • Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare 280 lei
 • Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare 270 lei
 • Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare 260 lei
 • Sergent major, agent de poliţie/penitenciare 250 lei
 • Sergent 240 lei

Soldaţi şi gradaţi profesionişti

 • Caporal clasa I 235 lei
 • Caporal clasa a Il-a 225 lei
 • Caporal clasa a IlI-a 220 lei
 • Fruntaş 210 lei
 • Soldat 200
 • Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.
 • Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu.
 • Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu.

Art.8.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii de comandă beneficiază lunar de solda/salariul de comandă de până la 25% din solda de funcţie/salariul de funcţie.

 • Funcţiile pentru care se acordă solda/salariul de comandă, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Solda/salariul de comandă se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la solda/salariul de comandă şi încetează la data schimbării din funcţie.

Art.9.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu solda/salariul de comandă beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie, respectiv de salariul de funcţie şi de solda/salariul de comandă corespunzător funcţiilor în care sunt împuternicite.

 • Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite.
 • Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie şi, după caz, soldele/salariile de comandă avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin.(l) şi (2).
 • Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandă şi de execuţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.10.- Cadrele militare în activitate, numite în funcţii inferioare gradelor pe care le au, ca urmare a situaţiilor prevăzute la art.81 alin.(l) lit.a) şi b) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele de funcţie minime corespunzătoare gradelor militare deţinute.

Art.ll.- (1) în raport cu timpul servit în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. Intervalul de timp cuprins între data acordării gradului militar şi data absolvirii instituţiei militare de învăţământ se ia în calcul la stabilirea de gradaţii. Perioada modulului instruirii individuale nu se ia în calcul la stabilirea de gradaţii.

 • Fiecare gradaţie reprezintă 3% din solda de funcţie/salariul de funcţie.
 • Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează:
 • 3 – 6 ani gradaţia I;
 • 6 – 10 ani gradaţia a   II-a;
 • 10 – 15 ani gradaţia a  IlI-a;
 • 15 – 20 de ani gradaţia a  IV-a;
 • 20 – 25 de ani gradaţia a   V-a;
 • peste 25 de ani gradaţia a Vl-a.
 • Personalul militar trecut în rezervă care este rechemat în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă.
 • Prevederile alin.(3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate.
 • Prevederile alin.(3)-(5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art.12.- (1)       Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici           cu  statut special        din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum şi cel care desfăşoară activităţi specifice la calamităţi naturale beneficiază de o primă pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiată în funcţie de gradul de pericol şi/sau de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, astfel:

 • locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37 – 50%;
 • locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase 16 – 30%;
 • locuri de muncă sau operaţiuni periculoase până la 16%.
 • Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu  statut special        din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcţie de condiţiile de muncă:
 1. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 2. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 3. pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, un spor de până la 15% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.
 • Locurile, condiţiile de muncă şi operaţiunile, precum şi procentele de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.13.- (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.14.- (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor şi/sau activităţilor deosebite ori de specialitate, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, centralizare, verificare şi valorificare a informaţiilor sau datelor/situaţiilor/documentelor/actelor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie, efectuarea actelor de cercetare penală specială beneficiază de o compensaţie de risc/pericol deosebit de până la 30% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

 • Compensaţia prevăzută la alin.(l) se acordă şi personalului din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale.
 • Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de o compensaţie de 30% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.
 • Prevederile alin.(3) nu se aplică personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care beneficiază de compensaţia prevăzută la alin.(l).
 • Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi mărimea compensaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.15.- (1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

 • Dreptul prevăzut la alin.(l) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.
 • Condiţiile de acordare a dreptului prevăzut la alin.(l) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.16.- Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.

Art.17.- Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art.18.- (1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15-20% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

 • Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de cifru şi mărimea concretă a procentului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Funcţiile cu drept la indemnizaţie de cifru se prevăd prin statele de organizare.

Secţiunea a 3-a Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Art.19.- Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 7,5%.

Art.20.- (1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil beneficiază de un spor de până la 20% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

 • Criteriile de stabilire a localităţilor şi zonelor izolate, a localităţilor şi zonelor unde atragerea personalului se face cu greutate, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc conform actelor normative în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.21.- (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, mutaţi sau transferaţi, în interes de serviciu, într-o altă localitate decât cea de domiciliu, individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

 1. o indemnizaţie de mutare egală cu solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit pentru noile funcţii în care au fost încadraţi;
 2. o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere, egală cu 1/4 din solda de funcţie, respectiv din salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, în luna schimbării domiciliului membrilor de familie;
 3. rambursarea costului transportului pentru personalul militar, membrii de familie şi gospodăria lor;
 4. o permisie, respectiv o învoire plătită de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordată la cerere.
 • Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin.(l) lit.a) se acordă personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în luna schimbării domiciliului.
 • Rambursarea costului transportului pentru personalul militar se efectuează la data prezentării la unitate, iar pentru membrii de familie şi gospodăria lor se efectuează la data schimbării domiciliului, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Drepturile prevăzute la alin.(l) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate, persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor sau, după caz, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda de funcţie/salariul funcţie, stabilită pentru funcţiile în care acestea sunt numite.
 • Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ militar beneficiază, după absolvire, de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului, prevăzute la alin.(l).
 • La absolvirea instituţiilor de învăţământ militar, elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la o indemnizaţie de instalare egală cu solda/salariul de funcţie stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei, membrii de familie şi gospodăria lor.
 • Prevederile alin.(6) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin.(lO).
 • în localităţile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, indemnizaţia prevăzută la alin.(6) poate fi la nivelul a două solde de funcţie, respectiv a două salarii de funcţie.
 • Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, la semnarea primului contract, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda de funcţie cuvenită.
 • Personalul militar care a beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care, ulterior, şi-a prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ, respectiv de la semnarea primului contract va restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate.
 • Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere, în baza art.85 alin.(l) lit.a)-f) din Legea nr.80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele, membrii lor de familie şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.
 • Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.
 • In cazul decesului personalului militar, familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin.(l) lit.c), dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate.

Art.22.- Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul, pe perioada respectivă, la un spor de până la 5% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

Art.23.- Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în structuri militare ale NATO sau UE dislocate pe teritoriul României, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.

Art.24.- Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor şi beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, solda/salariul de comandă, de compensaţiile, primele, sporurile, indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

Art.25.- Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza, escortarea şi supravegherea deţinuţilor, reţinuţilor, arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori, în spitale-penitenciare, în secţii sau ateliere de producţie, în puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii, la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul de funcţie.

Art.26.- De indemnizaţia prevăzută la art.25 beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie, precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate.

Art. 27.- Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi salariale specifice pentru personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la propunerea conducătorilor acestora.

Art. 28.- (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în raport cu standardele de performanţă profesională, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalului civil li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional.

 • Titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor, criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.
 • Specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcţional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.29.- Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti, agenţii de poliţie şi cei din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule, inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş, care, prin natura muncii, lucrează peste programul normal de lucru, inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător, au dreptul la o compensaţie de 5-25% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Secţiunea a 4-a Primele şi compensaţiile acordate personalului aeronautic

Art.30.- Personalul aeronavigant definit la art.8, 17 şi 31 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare statut, încadrat potrivit statului de organizare, în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, beneficiază, în condiţiile prevăzute de statut, de următoarele prime:

 1. prima de clasificare;
 2. prima orară de zbor;
 3. prima de paraşutare;
 4. prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice.

Art.31.- (1) Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari, în limitele a 8-30% din solda de funcţie, diferenţiată în raport cu titlul de clasificare deţinut, categoria de personal navigant, aeronave şi activităţi.

(2) Pentru militarii în termen, prima de clasificare se calculează la solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist, cu o gradaţie.

Art.32.- (1) Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie, definite la art.9 şi 17 din statut, astfel:

 1. prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord, diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de condiţiile de zbor, în procente cuprinse între 2-10% din 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de escadrilă/similar;
 2. pentru zborurile executate în echipaj, membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor, calculată în limitele a 50-85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord, în raport cu categoria de personal navigant şi cu activităţile pe care le desfăşoară la bordul aeronavei.
 • în funcţie de tipul şi de dificultatea misiunii de zbor, de condiţiile în care se execută zborul şi de categoria de aeronave respectivă, prima orară de zbor stabilită la alin.(l) lit.a) şi b) se majorează în limitele a 50-200%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Drepturile salariale prevăzute la alin.(l) şi (2) se acordă în acelaşi cuantum ambilor piloţi de pe aeronave de instrucţie şi de luptă, în cazul zborurilor de încercare, recepţie şi verificare a aeronavelor, pentru cercetarea meteorologică, demonstrative sau în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor.
 • Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian, drepturile salariale prevăzute la alin.(l) şi (2) se acordă, pentru întregul traiect de zbor, în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru aviaţia civilă.
 • Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie de durata misiunii de zbor rezultată din registrele de cronometraj. în cazurile în care calificativele obţinute în urma executării zborurilor nu sunt pozitive, durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor.

Art. 33.- (1) Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art.9, 10 şi 17 din statut, în procente cuprinse între 2-8% din 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar, pentru fiecare paraşutare executată, diferenţiat în raport cu condiţiile de lansare şi aterizare, cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi cu dificultatea lansării.

 • Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii combinate, cu acţionarea comenzii manuale, cu deschiderea paraşutei de rezervă, cu lansarea cu container de luptă sau materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare, personalului aeronavigant definit la art.9, 10 şi 17 din statut i se acordă compensaţii în procente cuprinse între 1-5% din 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar.
 • Pentru catapultarea din aeronavă, piloţilor li se acordă prime echivalente cu:
 1. suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă, în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj;
 2. de două ori suma prevăzută la lit.a), în cazul catapultării de încercare- testare sau recepţie a sistemelor de salvare.

Art.34.- (1) Prima specială pentru încercarea, recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant, definite la art.8 şi 17 din statut, astfel:

 1. pentru zborurile de încercare, recepţie şi verificare a aeronavelor prototip şi a celor nou-construite, personalului navigant de aviaţie i se acordă prime speciale, calculate în procente faţă de 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul escadrilei de aviaţie/similar, la categoria respectivă de aeronave, după cum urmează:
 2. pentru primul zbor al unei aeronave prototip, în limitele a 200-500%, în funcţie de categoria de aeronave;
 3. pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite, în limitele a 30-70%, în funcţie de categoria de aeronave;
 • pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite, prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepţia primului zbor), în limitele a 5 – 20%, în funcţie de categoria de aeronave;
 1. pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviaţie (motoare, sisteme de salvare, rachete, muniţii, bombe, instalaţii de armament şi anvelope), în limitele a 4 – 15%;
 2. pentru paraşutările executate în scopul încercării, recepţiei şi verificării paraşutelor prototip sau nou-construite, paraşutiştilor li se acordă prime speciale, calculate în procente faţă de 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar, după cum urmează:
 3. pentru fiecare paraşutare de omologare a produselor prototip şi serie zero, în limitele a 10-20%, în funcţie de categoria şi tipul de paraşută;
 4. pentru fiecare paraşutare de recepţie şi verificare a produselor noi, în limitele a 5-10%, în funcţie de categoria şi tipul de paraşută;
 5. pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparaţia capitală sau medie, pentru recepţia unei aeronave noi sau reparate, precum şi pentru verificarea după executarea unor lucrări de importanţă majoră (lucrări regulamentare, schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale, calculate în limitele a 4-18% din 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul escadrilei de aviaţie/similar, la categoria respectivă de aeronave;
 6. pentru paraşutările executate în scopul recepţiei paraşutelor după reparaţia capitală sau medie, precum şi pentru verificările prin paraşutare a produselor la care s- au executat lucrări de importanţă majoră, paraşutiştilor li se acordă prime speciale în procente faţă de 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de batalion paraşutişti/similar, în limitele a 4-8%.
 • Primele speciale stabilite la alin.(l) lit.a) şi c) se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord, iar pentru încercarea sau recepţia aeronavelor de instrucţie şi de luptă, integral ambilor piloţi.

Art.35.- Personalul aeronautic nenavigant, definit la art.12, 17 şi 31 din statut, încadrat, potrivit statului de organizare, în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, beneficiază în condiţiile prevăzute de statut de următoarele prime:

 1. prima de clasificare;
 2. prima de specializare;
 3. prima pentru asigurarea activităţilor aeronautice.

Art.36.- Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant, cu excepţia inginerilor şi subinginerilor, în limitele a 5-19% din solda de funcţie, diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut, categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică.

Art.37.- Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene, în limitele a 8-22% din solda de funcţie, diferenţiat în raport cu titlul de specializare deţinut, categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică.

Art.38.- (1) Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant, definite la art.12 şi 17 din statut, precum şi inginerilor, subinginerilor şi tehnicienilor de bord, astfel:

 1. prima de aterizare se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, definit la art.13 şi 17 din statut, din unităţi (similare) care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol şi în zbor aeronave, exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv, diferenţiat pe categorii de funcţii ale personalului şi tipuri de aeronave, în limitele a 0,04-3% din 1/2 a soldei de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru inginerul-şef al escadrilei/similar, pentru fiecare aterizare urmată de refacerea capacităţii de zbor;
 2. pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte, prima de aterizare prevăzută la lit.a) se majorează cu 50%;
 3. pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie care operează tehnica de avioane fără pilot, prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5 – 40% din solda de funcţie, pentru fiecare lansare, diferenţiat pe categorii şi tipuri de avioane fără pilot;
 4. personalul aeronautic care execută activităţi de exploatare a simulatoarelor de zbor beneficiază de o primă pentru asigurare tehnică, în cuantum de 0,10 – 0,50% din solda de funcţie, pentru fiecare oră de funcţionare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant, diferenţiat pe categorii şi tipuri de simulatoare;
 5. soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, precum şi militarii în termen, calificaţi, care desfăşoară activităţi de asigurare tehnică de aviaţie, beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0,5-2,5% din solda de funcţie corespunzătoare gradului de caporal clasa I, pentru fiecare aterizare, urmată de refacerea capacităţii de zbor, diferenţiat pe categorii de aeronave şi activităţi;
 6. prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, definit la art.13 şi 17 din statut, care execută lucrări regulamentare, periodice şi de întreţinere, reparaţii curente şi modernizări ale tehnicii de aviaţie, precum şi activităţi de conducere a proceselor de exploatare, reparare-fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii de aviaţie şi de asigurare cu tehnică de aviaţie. Face excepţie personalul tehnic- ingineresc de aviaţie din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi din comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea, în funcţie de numărul orelor de zbor realizate, la eşalonul respectiv, diferenţiat pe categorii de personal şi categorii de aeronave, în limitele a
 • 003 – 0,1% din solda de funcţie, pentru ora de zbor;
 1. pentru personalul de comandă din unităţile care operează tehnica de avioane fără pilot se acordă, la sfârşitul fiecărui an, o primă pentru asigurarea zborului, egală cu valoarea soldei de funcţie, în vigoare în luna decembrie, proporţional cu îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor;
 2. prima de reparaţii se acordă lunar personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene din unităţile de reparare- fabricare a tehnicii aeronautice şi comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea, care execută sau conduc activităţi de reparaţii, modernizări, proiectare, fabricare, asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice militare, precum şi recepţia acesteia din fabricaţie şi reparaţie, în funcţie de tehnica reparată, fabricată şi recepţionată, diferenţiat pe categorii de personal şi în raport de complexitatea lucrărilor, în procent de 0,2-15% din solda de funcţie, pentru fiecare produs recepţionat de beneficiar;
 3. prima de start se acordă lunar meteorologilor, personalului tehnic de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene şi personalului tehnic auto care execută, organizează sau conduc activităţi specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare, în funcţie de numărul de starturi de zbor executate/misiuni independente, în limitele a 1-2% din solda de funcţie, pentru fiecare start, diferenţiat pe categorii de personal şi aeronave;
 4. j) prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea, dirijarea şi coordonarea activităţii de zbor a aeronavelor militare, în funcţie de numărul de aeronave conduse, dirijate sau coordonate, în limitele a 0,02-2% din solda de funcţie, diferenţiat pe categorii de personal, tehnică aeronautică şi activităţi.
 • Prin start executat se înţelege startul îndeplinit în proporţie de cel puţin 50% din durata planificată, la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului.
 • Prin misiune independentă se înţelege zborul executat Ia ordin de o aeronavă izolată sau, după caz, formaţie de aeronave, la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului.

Art.39.- (1) în cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate, personalul aeronautic beneficiază de:

 1. toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperării capacităţii de muncă, până la stabilirea situaţiei medico- militare, fără a se depăşi însă durata de 2 ani;
 2. o compensaţie la suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă, astfel încât noile drepturi salariale să nu se micşoreze, în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, până la limita de vârstă prevăzută la art.45 din statut.
 • Compensaţia reprezintă diferenţa dintre suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă şi prima de clasificare, cumulate, avute ca personal aeronautic, şi suma soldei de funcţie, soldei de grad, gradaţiilor şi, după caz, a soldei de comandă cuvenite pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză.
 • Prevederile alin.(l) lit.b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puţin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru pensionare.

Art.40.- (1) în conformitate cu art.57 din statut, prevederile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător personalului aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale încadrat, potrivit statului de organizare, în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice, precum şi militarii din unităţile de toate armele şi cei detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale, care execută activităţi aeronautice militare.

 • Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevederile art.30-39 se aplică în mod corespunzător.
 • Baza de calcul a primelor şi compensaţiilor acordate în lei personalului aeronautic prevăzut la alin.(2) se constituie, în mod corespunzător, din solda de funcţie prevăzută de statul de organizare sau, după caz, prin ordinul de numire/detaşare pentru fiecare participant la misiuni în afara teritoriului statului român.
 • Personalul aeronautic trimis în misiune permanentă în străinătate, care încadrează funcţiile alocate României în cadrul Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW), beneficiază de următoarele drepturi în valută:
 1. personalului navigant, aşa cum este definit la art.8 şi 31 din statut, i se acordă o primă orară de zbor la nivelul a 1% din salariul lunar în valută. Pentru misiunile executate în zonele de conflict sau în teatrele de operaţii prima orară de zbor se măreşte cu 100%. Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie                                                                                    de durata  zborului rezultată din registrele     de cronometraj sau din documentele similare utilizate de HAW. Pentru         catapultarea din aeronavă, piloţilor li se acordă o primă egală cu un salariu lunar în valută;
 1. personalului aeronautic nenavigant, aşa cum este definit la art.12 din statut, care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor, exploatează la sol şi în zbor aeronave, exploatează şi întreţine mijloace tehnice de aerodrom, echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor, i se acordă o primă de aterizare la nivelul a 1% din salariul lunar în valută, pentru fiecare aterizare. Pentru         aterizările           executate în cadrul       tarturilor de noapte, prima de aterizare se majorează cu 50%;
 1. personalului tehnic-ingineresc de aviaţie, aşa cum este definit la artl3 din statut, care execută lucrări de exploatare, întreţineri curente şi reparaţii ale tehnicii de aviaţie i se acordă o primă pentru asigurarea tehnică a zborului la nivelul a 0,1% din salariul lunar în valută, pentru fiecare oră de zbor asigurată tehnic.
 • Condiţiile de acordare a primelor şi compensaţiilor de care beneficiază personalul aeronautic, precum şi diferenţierea procentelor/cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta secţiune, pe categorii de personal, tehnică aeronautică şi activităţi, se stabilesc prin norme aprobate de ordonatorul principal de credite.

Art.41.- Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare.

Secţiunea a 5-a Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat, ale celui care execută salturi din elicoptere în apă şi ale scafandrilor din marina militară

 • 1. Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat pe nave de suprafaţă

Art.42.- (1) Personalul din subunităţile şi unităţile marinei militare, ambarcat pe nave de suprafaţă, au dreptul la o primă de ambarcare, astfel:

 1. pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă:
 2. personalul militar şi personalul civil – 15% din solda de funcţie/salariul

de bază;

 1. elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar -10% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist;
 2. pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucţii, aplicaţii sau alte misiuni, pe lângă drepturile prevăzute la lit.a), mai beneficiază de:
 3. personalul militar şi personalul civil – 15% din solda de funcţie/salariul de bază;
 1. elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar – 10% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.
 • Prin personal ambarcat se înţelege personalul încadrat potrivit statelor de organizare ale navelor respective, precum şi cel ambarcat pentru diverse misiuni, inspecţii, controale, verificări, reparaţii ordonate sau planificate de organele competente în documentele care atestă prezenţa la bordul navelor.

Art.43.- Membrii echipajelor de pe nave care conduc, coordonează, evaluează sau execută efectiv manevrele de plecare şi de acostare, precum şi alte manevre şi activităţi periculoase beneficiază de o primă egală cu 50% din solda de funcţie/salariul de bază zilnic, indiferent de numărul de manevre din zona respectivă.

 • 2. Drepturile băneşti specifice personalului care execută salturi din elicoptere în apă şi scafandrilor

Art.44.- Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul, pentru fiecare salt, la o primă, astfel:

 1. personalul militar şi personalul civil – 1% din solda de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul unităţii de scafandri;
 2. elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar – 1% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

Art.45.- (1) Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5 – 30% din solda de funcţie/salariul de bază, diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut.

 • Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare, care cuprinde timpul compresiei, lucrul efectiv şi decompresia, la o primă orară sau zilnică, în procente, din 1/2 a soldei de funcţie prevăzute în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:
 1. pentru scufundarea autonomă cu circuit deschis, scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu turela deschisă, o primă orară de 1 – 5%;
 2. pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis, o primă orară de 1,5 – 6%;
 1. pentru scufundarea autonomă cu circuit închis, o primă orară de 2-3%;
 2. pentru scufundarea unitară cu turela închisă, scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare, o primă orară de 3 – 7%;
 3. pentru scufundarea în saturaţie, o primă zilnică de 12 – 50%.
 • Pentru scufundările reale, executate de scafandrii de mare adâncime, în scop de antrenament, prima se diminuează cu 20%.
 • Pentru scufundările reale care se execută în apă, cu temperatura mai mică de 10° C, precum şi pentru cele de testare de noi procedee, echipamente sau aparatură de scufundare, prima de scufundare se majorează cu 25%.
 • Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD, prima se majorează cu 100%.

Art.46.- (1) Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din/de vedete rapide, submarin sau elicopter beneficiază de o primă de salt sau de recuperare, în procente, din Vi a soldei de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri, astfel:

Lansare

Recuperare

Vedetă Elicopter Submarin
Viteză Staţionare Evoluţie Sas Tub lansare torpilă
12 Nd 24 Nd
% % % % % %
Cu micul echipament 2 3 3 4
Cu echipament complet 3 4 4 5 5,5 6

 

 • Pentru misiunile de luptă reale, prima de salt sau de recuperare se majorează cu 100%.

Art.47.- Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi intervenţie, precum şi personalul de altă specialitate, care, prin natura funcţiei, execută imersiuni în incintă nepresurizată, au dreptul la o primă orară de 2,5-5% din solda de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul de divizion scafandri.

Art.48.- Membrii echipei de suprafaţă care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric, tehnic şi medical, stabiliţi în conformitate cu normele de organizare şi conducere a activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri, au dreptul la o primă orară sau zilnică de 10 – 25% din prima de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetaţi.

Art.49.- Prima orară sau zilnică de scufundare se acordă şi personalului de altă specialitate care, prin natura atribuţiilor de serviciu, execută scufundări reale sau în simulatoare.

Art.50.- Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a primei de scufundare, precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă, pe categorii de personal şi activităţi, se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.51.- Pe timpul desfăşurării activităţilor de control la bordul navelor româneşti şi străine în cadrul misiunilor de luptă, reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, personalul echipelor specializate beneficiază de o compensaţie de 30% din solda de funcţie.

 • 3. Drepturile personalului ambarcat pe submarine

Art.52.- Personalul militar şi personalul civil beneficiază de o primă de ambarcare de 30% din solda de funcţie/salariul de bază, iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o primă de ambarcare de 10% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

Art.53.- (1) Pe timpul navigaţiei în imersiune, personalul militar şi personalul civil beneficiază de o primă orară de imersiune de 2% din solda de funcţie prevăzută în statul de organizare pentru comandantul submarinului, iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o primă de imersiune de 10% din solda de funcţie minimă cuvenită unui soldat gradat profesionist.

 • Pentru navigaţia submarinului la adâncimi cuprinse între 100 – 200 m, prima orară de imersiune se dublează, iar pentru navigaţia la adâncimi de peste 200 m, aceasta se triplează.
 • Pentru fiecare intrare sau ieşire în/din imersiune se adaugă 30% din valoarea primei orare de imersiune.

Art.54.- Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală cu două solde de funcţie ale comandantului de submarin.

Art.55.- Pentru ieşirea din submarinul avariat, membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu 4 solde de funcţie ale comandantului de submarin.

Art.56.- Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în situaţii similare, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Secţiunea a 6-a Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii

Art.57.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi de gradaţii, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 • Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră şi nivel, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie şi, după caz, solda/salariul de comandă avute la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, de gradaţii şi de celelalte drepturi salariale avute, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite .
 • Drepturile prevăzute la alin.(l) şi (2) se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.
 • Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer beneficiază de solda gradului acordat.
 • Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate, cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, beneficiază, în această perioadă, de o indemnizaţie egală cu salariul de bază, indemnizaţiile, compensaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională, cu excepţia celor care se acordă în raport cu timpul efectiv lucrat.
 • Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile, precum şi doctoratul sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri, solda de funcţie a acestora nu poate fi mai mică decât solda de funcţie minimă prevăzută pentru gradul respectiv.
 • Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul de funcţie al acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv.
 • Solda de funcţie, solda de grad, gradaţiile şi, după caz, solda de comandă, precum şi alte drepturi salariale pentru personalul militar detaşat la alte unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor unor funcţii sau a unor misiuni se stabilesc şi se plătesc de unităţile de la care acesta este detaşat.

Art.58.- (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii, beneficiază de solda de funcţie avută/salariul de funcţie avut, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii, precum şi de celelalte drepturi salariale avute, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă, în condiţiile prevăzute prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi cadrelor militare în activitate puse la dispoziţie ca efect al începerii urmăririi penale.

Art.59.- (1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda de funcţie, solda de grad, gradaţiile şi, după caz, solda de comandă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate.

 • Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate. Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă, plata drepturilor băneşti prevăzute la alin.(l) se face, în continuare, până la terminarea predării, fără a depăşi acest termen. Termenul legal de predare a funcţiei nu poate depăşi 22 de zile lucrătoare.
 • în situaţiile prevăzute la alin.(l) şi (2), pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate şi trecute în rezervă cu aceeaşi dată, drepturile salariale se stabilesc, proporţional, în raport cu noul grad.
 • Cadrele militare prevăzute la alin.(l) trecute în rezervă sau direct în retragere, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc solda de funcţie, solda de grad, gradaţiile şi, după caz, solda de comandă, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite, până la data schimbării poziţiei de activitate. Situaţiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate, în limitele legii, prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Prevederile alin.(l), (3) şi (4) se aplică, în mod corespunzător, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cărora le încetează raporturile de serviciu.

Art.60.- (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale, ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale, în stare de libertate, precum şi cel eliberat pe cauţiune, după caz, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie minimă/minim corespunzătoare gradului deţinut, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, de gradaţiile cuvenite, precum şi de alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, până la definitivarea situaţiei.

 • Personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, arestaţi, le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcţie.
 • In cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, persoanele cărora li s-au aplicat prevederile alin.(l) şi (2) vor fi repuse în toate drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale.

Art.61.- în caz de deces, drepturile băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil se plătesc, pentru întreaga lună în care a avut loc decesul, după caz, soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor, iar în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori legali.

Art.62.- Drepturile neachitate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil, nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite, se prescriu.

Secţiunea a 7-a Drepturile băneşti cuvenite militarilor în termen, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti care urmează modulul instruirii individuale, elevilor şi studenţilor instituţiilor militare de învăţământ, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art.63.- (1) Elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită astfel:

Instituţii de învăţământ Indemnizaţie – lei
Anul I Anul II Anul III Anul IV
Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri 217 261
Academii şi instituţii de învăţământ superior 261 304 348 391
Şcoli militare de ofiţeri de rezervă 261
 • Prevederile alin.(l) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Elevii şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea cadrelor militare, ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos, primesc, începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie, pe lângă indemnizaţia lunară, şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată după cum urmează:
 1. student sau elev comandant/şef de grupă -130 lei;
 2. student sau elev locţiitor comandant de pluton/şef de clasă – 152 lei;
 3. student sau elev plutonier de companie/monitor de detaşament (similare) 174 lei;
 1. student sau elev plutonier major de batalion/monitor de an (similare) -196 lei;
 1. student sau elev plutonier adjutant/monitor de instituţie de învăţământ -217 lei.
 • Persoanele declarate ADMIS la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită după cum urmează:
Tipul cursului Indemnizaţie – lei
Curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate 174
Curs de formare a ofiţerilor în activitate 348

 

 • Prevederile alin.(4) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Pentru alte situaţii privind acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta secţiune, ordonatorul principal de credite stabileşte indemnizaţia prin asimilare.
 • Drepturile prevăzute la art.16 se acordă şi elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din localitatea unde se execută misiunea.
 • Indemnizaţiile prevăzute la alin.(l), (3) şi (4) se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.
Art.64.- (1) Militarii în termen au dreptul la o indemnizaţie lunară, astfel:

Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcţia ce o îndeplinesc Indemnizaţie – lei
Soldat 217
Fruntaş 239
 • Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prin hotărâre a Guvernului.

Secţiunea a 8-a Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora, precum şi salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti

 • 1. Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor

Art.65.- (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în regii autonome ori în companii naţionale aflate în subordinea/coordonarea acestora beneficiază de următoarele drepturi salariale:

 1. salariul de bază al funcţiei îndeplinite, indemnizaţii, premii, sporuri, precum şi alte drepturi de natură salarială care se acordă personalului civil din entităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit reglementărilor care se aplică în entităţile respective;
 2. solda de grad/salariul gradului profesional.
 • Drepturile prevăzute la alin.(l) lit.a) se plătesc de către entităţile unde personalul detaşat îşi desfăşoară activitatea.
 • Drepturile prevăzute la alin.(l) lit.b) se plătesc de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
 • în situaţia în care drepturile salariale lunare prevăzute la alin.(l) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii stabilite potrivit alin.(5), cei în cauză pot opta pentru soldele lunare, respectiv salariile lunare, corespunzătoare acestor funcţii. în acest caz, diferenţa până la nivelul soldelor lunare, respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acordă de către instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
 • Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se prevăd funcţii în statele de organizare „Anexa M”, în condiţiile reglementărilor în vigoare. Pentru alte cazuri în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, asimilarea funcţiilor îndeplinite, precum şi a soldelor de funcţie, respectiv a salariilor de funcţie se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
 • Soldele de funcţie, respectiv salariile de funcţie pentru personalul militar, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare ori trecere în rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cele/cei corespunzătoare/corespunzători gradului militar/gradului profesional stabilit conform alin.(5).
 • Personalul prevăzut la alin.(l) poate beneficia de premiile care se acordă personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, calculate, în condiţiile reglementate pentru aceştia, care se achită din fondurile instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de unde personalul a fost detaşat.
 • Personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care îşi desfăşoară activitatea la compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale beneficiază de o compensaţie de 10% din salariul de bază. Compensaţia se plăteşte de către entităţile unde personalul detaşat îşi desfăşoară activitatea.

Art.66.- (1) Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională este salarizat în conformitate cu reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte, potrivit funcţiei îndeplinite în instituţia unde acesta este detaşat.

 • Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin.(l) se plătesc de către instituţiile unde acesta este detaşat.
 • Personalul detaşat între instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care participă la orice forme de pregătire este salarizat conform Secţiunii a 6-a din prezentul capitol.
 • Drepturile salariale pentru personalul prevăzut la alin.(3) se plătesc de către instituţiile de unde acesta este detaşat.
 • 2. Salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora

Art.67.- (1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de salariul de bază al funcţiei îndeplinite, de premii, de sporuri şi de alte drepturi potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi de solda de grad/salariul gradului profesional.

 • Drepturile prevăzute la alin.(l) se plătesc de către entităţile unde personalul îşi desfăşoară activitatea.

Art.68.- Modul de acordare şi de finanţare a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte, conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 • 3. Salarizarea judecătorilor şi procurorilor militari, precum şi a personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex militar şi civil

Art.69.- (1) Pentru judecătorii şi procurorii militari se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei.

 • Pentru procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei.
 • Pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru personalul conex militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei.
 • Pentru personalul civil al Ministerului Apărării Naţionale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se aplică, în mod corespunzător, reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei.

Art.70.- Pentru calitatea de cadru militar în activitate, cadrele militare prevăzute la art.69 mai beneficiază de solda de grad.

Secţiunea a 9-a Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională care desfăşoară misiuni în afara teritoriului statului român

Art.71.- (1) Personalul militar care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:

 1. solda de funcţie, prevăzută prin ordinul de numire/detaşare sau avută anterior,   dacă este mai mare,           solda de grad, gradaţiile la care are dreptul şi solda de comandă, după caz:
 1. solda de funcţie, prevăzută prin ordinul de numire/detaşare sau avută anterior, dacă este mai mare;
 2. solda de grad;
 • gradaţiile la care are dreptul;
 1. solda de comandă, după caz;
 2. compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
 3. o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată    la solda    de funcţie,           stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
 1. o primă de campanie egală cu solda funcţiei de bază stabilită potrivit prevederilor lit.a). Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.
 • Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni şi operaţii similare celor prevăzute la alin.(l) beneficiază de următoarele drepturi salariale:
 1. salariul de funcţie, prevăzut prin dispoziţia/ordinul de numire/detaşare sau avut anterior, dacă este mai mare, salariul gradului profesional, gradaţiile la care are dreptul, salariul de comandă, după caz;
 2. compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
 3. o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată la salariul de funcţie, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
 4. o primă de campanie egală cu salariul de funcţie stabilită potrivit prevederilor lit.a). Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.
 • Personalul civil care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:
 1. salariul de bază;
 2. compensaţiile, indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările   în vigoare, stabilite în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite;
 1. o compensaţie lunară specifică teatrului de operaţii de până la 100% aplicată la salariul de bază, stabilită cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte;
 2. o primă de campanie egală cu salariul de bază. Prima de campanie se acordă o   singură   dată            pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.

Art.72.- Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări, precum şi cele constituite din poliţişti români şi poliţişti ai altor ţări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art.73.- Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în afara teritoriului statului român pentru a participa la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, în interesul unităţii trimiţătoare, mai puţin cele menţionate la art.71, beneficiază pe timpul acestor activităţi, în ţară, de solda de funcţie/salariul de funcţie, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, de solda/salariul de comandă, precum şi de celelalte drepturi salariale avute, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

Art.74.- Personalul din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, trimis în misiuni permanente sau temporare în străinătate, potrivit legii, beneficiază de toate drepturile prevăzute pentru personalul trimis în misiune permanentă sau temporară de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Art.75.-  în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Secţiunea a 10-a Unele reglementări privind salarizarea personalului civil

Art.76.-  (1) Personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de drepturile salariale reglementate prin prezenta lege, potrivit categoriei de personal şi domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.

 • Personalul civil prevăzut la alin.(l) care desfăşoară activităţi în condiţii similare cu cele ale personalului militar sau poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz, beneficiază de drepturile salariale prevăzute expres pentru personalul civil în prezenta anexă.

Art.77.-  Funcţiile specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se asimilează astfel:

 1. director Centru de reeducare cu director din cadrul anexei nr.VIII capitolul II lit.B;
 2. director adjunct Centru de reeducare cu director adjunct din cadrul anexei nr.VIII capitolul II lit.B;
 3. funcţia de criptanalist III cu funcţia de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific III;
 1. funcţia de responsabil (şef) grup popote; responsabil (şef) popotă II cu funcţia de administrator II-1;
 2. funcţia de şef spălătorie mecanică debutant, III-I cu funcţia de tehnician debutant, II-LA;
 1. funcţia de însoţitor de bord debutant, III-I cu funcţia de referent debutant, II-LA;
 1. funcţia de radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spaţiu aerian III-I cu funcţia de tehnician II-LA;
 2. funcţia de telefonist, telegrafist, telexist IV-I cu funcţia de muncitor calificat IV-I;
 1. funcţia de şef formaţie pază şi ordine II-I cu funcţia de administrator II-1;
 2. j) funcţia de agent pază, agent însoţire II-I cu funcţia de muncitor calificat II-I.

Art.78.- Alte funcţii specifice pentru personalul contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Secţiunea a 11-a Alte dispoziţii

Art.79.- Personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezervişti, pe timpul concentrării, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de prezenta lege pentru personalul militar, militari în termen, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, de la unităţile unde sunt concentraţi.

Art.80.- Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituţii, pe baza structurilor organizatorice aprobate, şi cuprind, după caz, prevederile referitoare la gradul militar/profesional sau treapta profesională, nivelul studiilor, solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

Art.81.- Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art.82.- Prevederile anexei nr.X la Decretul nr.163/1975 se aplică în continuare, până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război.

Art.83.- (1) Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

 • Prevederile referitoare la contribuţiile pentru asigurările de şomaj nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Prevederile referitoare la contribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil.
 • Prevederile referitoare la contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Art.84.- (1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării, potrivit reglementărilor în vigoare, a controlului financiar preventiv propriu.

 • Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoanele din cadrul structurilor de specialitate, desemnate potrivit reglementărilor în vigoare.
 • Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu şi, după caz, de audit, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie cu până la 10%, în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.85.- (1) Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică beneficiază, pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcţii, şi de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, ca drept al titularului acestuia.

 • Persoanele prevăzute la alin.(l) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Ofiţerii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii asimilate celor de secretar de stat/subsecretar de stat pot opta pentru indemnizaţiile lunare stabilite pentru funcţiile de demnitate publică.

Art.86.- (1) Cuantumul zilnic/orar al elementelor soldei lunare cuvenite personalului militar se determină prin raportare la numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni a anului/durata normală a timpului de lucru.

 • Cuantumul zilnic/orar al elementelor salariului lunar cuvenit poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se determină prin raportare la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă/durata normală a timpului de lucru, cu excepţia situaţiilor pentru care drepturile cuvenite sunt prevăzute a fi acordate pentru zile calendaristice.
 • Soldele/salariile lunare ale personalului se plătesc o dată pe lună, în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna precedentă.
 • Soldele lunare ale personalului militar, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale, instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
 • Soldele lunare ale personalului militar în activitate, respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare.
 • Pe timpul absenţelor nejustificate de la unitate/serviciu nu se acordă solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază şi nici alte drepturi salariale.
 • în Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, structura financiară centrală, prin componenta organizaţională specializată în domeniul salarizării, asigură îndeplinirea sarcinilor ordonatorului principal de credite din domeniile reglementării, implementării, coordonării metodologice, asistenţei de specialitate, monitorizării şi gestiunii sistemului de salarizare.
 • în Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, alocarea şi scoaterea la şi de la solda de funcţie/salariul de bază şi la şi de la alte drepturi salariale se fac prin ordin de zi pe unitate.

Art.87.- (1) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate, prin alte acte normative, în raport cu solda de bază sau solda lunară, se vor calcula faţă de solda de funcţie aflată în plată.

(2) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin alte acte normative, în raport cu salariul de bază se vor calcula faţă de salariul de funcţie aflat în plată.

Art.88.- (1) Prin excepţie de la prevederile art.21 din prezenta lege, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 100% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

 • Dreptul prevăzut la alin. (1) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru, iar condiţiile de acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
 • Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.
 • Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor care sunt planificaţi să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.89.- Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie în bugetele instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Art.90.- In aplicarea prezentei legi, instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională emit norme metodologice, aprobat prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art.91.- în caz de deces al personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii iar, în lipsa acestora, părinţii beneficiază de un ajutor egal cu 12 solde de funcţie/salarii de funcţie, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor referitoare la trecerea în rezervă sau direct în retragere/încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, a celor decedaţi.

Art.92.- (1) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care deţin grad didactic şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii militare de învăţământ sau în instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor ori în instituţii de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare – personal de specialitate medico-sanitar – din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, indiferent de funcţia pe care este încadrat, pot opta, în locul soldei lunare brute/salariului lunar brut, pentru salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familia ocupaţională învăţământ şi Sănătate, la care se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional deţinut.

(2) Pensia şi alte drepturi specifice care se acordă, potrivit legii, se stabilesc în raport cu soldele/salariile lunare brute cuvenite în calitate de personal militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, corespunzătoare funcţiilor încadrate, potrivit legii.

Anexa nr.VII Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului

CAPITOLUL I Salarii de bază

Art.l.- Salariile de bază ale personalului de execuţie din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului sunt diferenţiate după nivelul studiilor.

Nivelul studiilor 2022

Salariul de bază – lei

Coeficient
minim maxim [4]) minim maxim *)
Studii superioare 3950 6909 1,58 2,76
Studii superioare de scurtă durată 3850 5324 1,54 2,13
Studii postliceale 3700 5200 1,48 2,08
Studii medii 3500 5162 1,40 2,06
Studii generale 2500 4813 1,00 1,93

 

*) Salariul de bază prevăzut la nivelul maxim cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Art.2.- Salariile de bază ale personalului de execuţie din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale sunt diferenţiate după nivelul studiilor.

Nivelul studiilor 2022

Salariul de bază – lei

Coeficient
minim maxim *) minim maxim *)
Studii superioare 3950 6024 1,58 2,41
Studii superioare de scurtă durată 3850 5162 1,54 2,06
Studii postliceale 3700 5050 1,48 2,02
Studii medii 3500 4938 1,40 1,98
Studii generale 2500 4750 1,00 1,90

 

Art.3.- Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade, astfel:

Funcţia 2C

Salariul de

22

jază *) – lei

Coeficient
GradI Grad II minim maxim *)
Director general 8949 10880 3,58 4,35
Director general adjunct 8774 10002 3,51 4,00
Director 8774 10002 3,51 4,00
Director adjunct, inginer-şef, contabil-şef 8423 9651 3,37 3,86
Şef serviciu, şef secţie, şef filială 7721 8949 3,09 3,58
Şef birou, şef atelier, şef oficiu, şef sector 7100 7500 2,84 3,00
*) Salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

Art.4.- Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice prevăzute la art. 2 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade, astfel:

Funcţia 2C

Salariul de

22

)ază *) – lei

Coeficient
GradI Grad II minim maxim *)
Director general 7546 8423 3,02 3,37
Director general adjunct 7282 8247 2,91 3,30
Director 7282 8247 2,91 3,30
Director adjunct, inginer-şef, contabil-şef 7019 8072 2,81 3,23
Şef serviciu, şef secţie, şef filială 6229 7546 2,49 3,02
Şef birou, şef atelier, şef oficiu, şef sector 6000 6500 2,40 2,60

 

*) Salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

Art.5.- Salariile de bază ale conducătorilor din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane.

Art.6.- Salariile de bază ale conducătorilor din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane.

Art.7.- Pentru personalul de execuţie, nivelul individual al salariilor de bază se stabileşte de către conducătorul autorităţii şi instituţiei publice finanţate integral din venituri proprii, pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale, stabilite de către acesta.

Art.8.- Echivalarea funcţiilor specifice utilizate în prezentul capitol cu funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege se va face de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL II Sporuri şi alte drepturi

Art.9.- Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de sporurile şi indemnizaţiile aplicabile domeniului de activitate în care este încadrat.

Art.10.- Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar şi de sporuri specifice pentru condiţii de muncă, după cum urmează:

 1. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 10% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 2. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 3. personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază;
 4. pentru consemn la domiciliu, un spor de până la 15% din salariul de bază;
 5. pentru siguranţa navigaţiei, siguranţa feroviară, siguranţa rutieră şi siguranţa aeronautică, un spor de până la 20% din salariul de bază.

Art.ll.- Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din administraţia publică centrală, respectiv locală, în funcţie de subordonare.

Art.12.- Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

 

Anexa nr.VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ’’ADMINISTRAŢIE”

Capitolul I lit. A – Salarizarea funcţionarilor publici

 1. Salarii pentru administraţia publică centrală
 2. Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Funcţii publice de stat *)
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Secretar general S 12722 13512 5,09 5,40
2 Secretar general adjunct/comisar general S 11933 12985 4,77 5,19
3 Şef departament S 10880 12459 4,35 4,98
4 Inspector guvernamental S 7282 9651 2,91 3,86

 

Notă:

 1. Gradul I al funcţiei de secretar general şi secretar general adjunct se utilizează, de regulă, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea sau coordonarea ordonatorilor principali de credite din administraţia publică centrală.
 2. Gradul II al funcţiei de secretar general şi secretar general adjunct se utilizează în cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care sunt ordonatori principali de credite din administraţia publică centrală, precum şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Institutul Naţional de Statistică şi altele asemenea, cu un grad ridicat de complexitate a activităţii, stabilite de către ordonatorii principali de credite.
 3. Salarizarea funcţiei de şef departament se aplică şi funcţiei de reprezentant permanent al Camerei Deputaţilor/ Senatului pe lângă Parlamentul European
 4. Funcţii publice de conducere
2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Funcţii publice de stat *)
Salariile de bază – lei Coeficient
Grad I Grad II Grad Grad I II

 

1 Director general, inspector şef de stat, inspector general de stat, controlor financiar şef, comisar general prim adjunct S 11406 12459 4,56 4,98
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de S 10880 11933 4,35 4,77
3 Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv, trezorier şef, şef S 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct, contabil şef, inginer şef, inspector şef adjunct, şef sector, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, comisar şef secţie adjunct, şef birou vamal S 10178 11055 4,07 4,42
5 Şef serviciu, comisar şef divizie secţie, şef secţie s 10002 10880 4,00 4,35
6 Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară, şef sector s 8247 9125 3,30 3,65

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 1. Funcţii publice generale de execuţie
Funcţii publice de stat *)
Nr.

crt.

Funcţia, gradul profesional Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Auditor, grad profesional superior S 6844 2,74
grad profesional principal S 5966 2,39
grad profesional asistent S 5008 2,00
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 6580 2,63
grad profesional principal s 5791 2,32
grad profesional asistent s 4647 1,86
grad profesional debutant s 3950 1,58
3 Referent de specialitate;

grad profesional

superior 0

SSD 4647 1,86
grad profesional principal SSD 4173 1,67
grad profesional asistent SSD 4087 1,63
grad profesional debutant SSD 3850 1,54
4 Referent; grad profesional superior2) M 4259 1,70
grad profesional principal M 3950 1,58

 

grad profesional asistent M 3850 1,54
grad profesional debutant M 3610 1,44

 

 1. Funcţii publice specifice de execuţie
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Funcţii publice de stat

*)

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Consilier parlamentar S 6580 2,63
2 Expert parlamentar S 5791 2,32
3 Consultant parlamentar S 4647 1,86
4 Şef cabinet S 4647 1,86
5 Şef cabinet (stenodactilograf) SSD 4173 1,67
6 Şef cabinet (stenodactilograf) PL 3950 1,58
7 Şef cabinet (stenodactilograf) M 3850 1,54
8 Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice, grad profesional superior S 6580 2,63
9 Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, expert coordonator grad profesional

superior

S 6580 2,63
grad profesional principal s 5791 2,32
grad profesional asistent s 4302 1,72
grad profesional debutant s 4216 1,69
10 Comisar,

grad profesional

superior

s 6580 2,63
grad profesional principal s 5791 2,32
grad profesional asistent s 4647 1,86
grad profesional debutant s 3950 1,58
11 Comisar, agent vamal

grad profesional

superior

SSD 4647 1,86
grad profesional principal SSD 4173 1,67
grad profesional asistent SSD 4087 1,63
grad profesional debutant SSD 3850 1,54
12 Comisar, controlor vamal, casier trezorier

grad profesional

superior

M 4259 1,70
grad profesional principal M 3950 1,58
grad profesional asistent M 3850 1,54
grad profesional debutant M 3610 1,44
13 Consilier evaluare – examinare,expert evaluare – examinare, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice

grad profesional superior

S 6580 2,63
grad profesional principal S 5791 2,32
grad profesional asistent s 4647 1,86

 

 

grad profesional debutant S 3950 1,58
14 Analist evaluare – examinare;

grad profesional superior

s 5528 2,21
grad profesional principal s 5212 2,08
grad profesional asistent s 4561 1,82
grad profesional debutant s 3950 1,58

 

11 Se aplică şi pentru funcţia de referent parlamentar cu studii superioare de scurtă durată 2> Se aplică şi pentru funcţia de referent parlamentar cu studii postliceale sau medii

 1. Funcţii publice specifice de manager public

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Manager public,

grad profesional superior

S 6844 2,74
grad profesional principal S 6229 2,49
grad profesional asistent S 5966 2,39

 

*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.

Notă:

 1. Pentru personalul de specialitate implicat în finalizarea procesului legislativ din cadrul Secretariatului General al Guvernului, aparatului de lucru al Parlamentului, Preşedinţiei şi Consiliului Legislativ, salariul de bază este mai mare cu 10%.
 2. Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi din cadrul instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, şi respectiv funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului Justiţiei, beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de bază.
 3. Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale
a) Funcţii publice de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Funcţii publice teritoriale **)
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Director general, controlor financiar şef, comisar general prim adjunct S 7282 8072 2,91 3,23
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct, controlor financiar şef adjunct S 6844 7546 2,74 3,02
3 Director, şef compartiment, inspector şef, comisar şef divizie, şef sector la Consiliul Legislativ, comisar şef secţie, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară S 6844 7546 2,74 3,02
4 Director adjunct, contabil şef, inginer şef, inspector şef adjunct, şef sector, comisar şef adjunct, comisar şef secţie divizie, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, comisar şef secţie adjunct, şef birou vamal S 6580 7282 2,63 2,91
5 Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, şef adjunct birou vamal, comisar şef divizie secţie, şef adjunct birou vamal, comisar şef divizie secţie s 6229 6844 2,49 2,74
6 Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară s 5966 6580 2,39 2,63

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 1. Funcţii publice generale de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia, gradul profesional Nivelul

studiilor

Funcţii publice teritoriale **)
Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Auditor, grad profesional superior S 5008 2,00
grad profesional principal S 4733 1,89
grad profesional asistent S 4345 1,74

 

2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 4905 1,96
grad profesional principal S 4561 1,82
grad profesional asistent S 4216 1,69
grad profesional debutant S 3950 1,58
3 Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 4216 1,69
grad profesional principal SSD 4130 1,65
grad profesional asistent SSD 3950 1,58
grad profesional debutant SSD 3850 1,54
4 Referent; grad profesional superior M 4087 1,63
grad profesional principal M 3900 1,56
grad profesional asistent M 3750 1,50
grad profesional debutant M 3610 1,44

 

 1. Funcţii publice specifice de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Funcţii publice teritoriale **)
Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social, expert coordonator

grad profesional superior

S 4905 1,96
grad profesional principal S 4561 1,82
grad profesional asistent S 4216 1,69
grad profesional debutant s 3950 1,58
2 Comisar, grad profesional superior s 4905 1,96
grad profesional principal s 4561 1,82
grad profesional asistent s 4216 1,69
grad profesional debutant s 3950 1,58
3 Comisar, agent vamal

grad profesional

superior

SSD 4216 1,69
grad profesional principal SSD 4130 1,65
grad profesional asistent SSD 3950 1,58
grad profesional debutant SSD 3850 1,54
4 Comisar, controlor vamal, casier trezorier

grad profesional superior

M 4087 1,63
grad profesional principal M 3900 1,56

 

 

grad profesional asistent M 3750 1,50
grad profesional debutant M 3610 1,44

 

Notă:

 1. în compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier , pentru cei cu studii superioare, respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.
 2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de bază.
 3. Salariile de bază prevăzute la lit.b) şi c) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale

 • Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din administraţia publică locală
 1. Funcţii publice de conducere

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

1 Secretar al unităţii administrativ-teritoriale
2 Director general u,controlor financiar şef S
3 Arhitect-şef[5] S
4 Director general adjunct, controlor financiar şef adjunct s
5 Director, şef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară s
6 Director adjunct, contabil şef, inginer şef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou s
7 Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, s
8 Şef birou, şef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună s

 

 

b) Funcţii publice generale de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia, gradul profesional Nivelul

studiilor

1 Auditor, grad profesional superior S
grad profesional principal S
grad profesional asistent S
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S
grad profesional principal S
grad profesional asistent S
grad profesional debutant S
3 Referent de specialitate;

grad profesional superior

SSD
grad profesional principal SSD
grad profesional asistent SSD
grad profesional debutant SSD
4 Referent; grad profesional superior M
grad profesional principal M
grad profesional asistent M
grad profesional debutant M

 

***) Funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale.

Notă:

Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administraţiv-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.

 

Capitolul I lit. B – Reglementări specifice funcţionarilor publici

Art.l.- (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art. 2.- Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.

Art. 3.- Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.

Art.4.- (1) înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea

într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.

Art.5.- Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie care să-i asigure cel puţin salariul de bază avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.

Art. 6.-  (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia

publică în care vor fi redistribuiţi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi, dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.

Art.7.- (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale:

 1. indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;
 2. alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(l) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate.

Capitolul II lit. A – Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală – consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

 1. Salarii pentru administraţia publică centrală
 2. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad

II

1 Secretar general S 11406 12884 4,56 5,15
2 Secretar general adjunct S 10880 11406 4,35 4,56
3 Şef departament S 8423 9651 3,37 3,86
4 Director general, inspector de stat şef, inspector general S 9476 11055 3,79 4,42
5 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct, inspector general adjunct S 8774 10529 3,51 4,21
6 Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment s 8774 10529 3,51 4,21
7 Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef s 8949 10002 3,58 4,00
8 Şef serviciu, şef secţie, preşedinte federaţie s 8247 9476 3,30 3,79
9 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu, secretar general federaţie s 7546 8072 3,02 3,23
Notă:

 

 1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru administraţia publică centrală de specialitate se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.
 2. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Funcţia Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Auditor gradul IA S 5528 2,21
gradul I S 5212 2,08
gradul II S 4345 1,74

 

2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4259 1,70
debutant S 3950 1,58
3 Consilier juridic gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4259 1,70
debutant s 3950 1,58
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul LA SSD 4259 1,70
gradul I SSD 4173 1,67
gradul II SSD 4087 1,63
debutant SSD 3850 1,54
5 Referent, inspector, referent casier

IA

M 4130 1,65
I M 3950 1,58
II M 3850 1,54
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 1. Funcţii specifice unor ministere

2.1. MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT

Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice

a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad

II

1 Director general cu rang diplomatic S 11406 12459 4,56 4,98
2 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 10880 11933 4,35 4,77
3 Director cu rang diplomatic S 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct cu rang diplomatic s 10178 11055 4,07 4,42
5 Şef serviciu cu rang diplomatic s 10002 10880 4,00 4,35
6 Şef birou cu rang diplomatic s 8247 9125 3,30 3,65

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Ministru consilier S 8774 3,51
2 Consilier economic S 8247 3,30
3 Secretar economic I S 7721 3,09
II S 7282 2,91
III S 6229 2,49
4 Ataşat economic S 5791 2,32
5 Referent transmitere I M 4216 1,69
II M 4173 1,67
III M 4130 1,65
debutant M 3550 1,42

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

2.2 MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. Funcţia Nivelul Administraţia publică centrală de specialitate *)
crt studiilor[6]) Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I 4388 1,76
gradul II 3900 1,56
gradul III 3750 1,50
debutant 3550 1,42

 

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Funcţii specifice Arhivelor Naţionale

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Arhivist gradul IA S 5315 2,13
gradul I S 5008 2,00
gradul II S 4259 1,70
debutant s 3950 1,58
2 Arhivist gradul IA SSD 4259 1,70
gradul I SSD 4173 1,67
gradul II SSD 4087 1,63
debutant SSD 3850 1,54
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Arhivar

IA

M 4130 1,65
I M 3950 1,58
II M 3850 1,54
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Funcţii specifice Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

a) Funcţii de conducere 2022
Nr. Funcţia Nivelul Salariile de bază – lei Coeficient
crt studiilor GradI Grad II Grad I Grad

II

1 Director general S 11406 12459 4,56 4,98
2 Director general adjunct S 10880 11933 4,35 4,77
3 Director instituţie subordonată S 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct instituţie subordonată s 10178 11055 4,07 4,42
5 Director direcţie s 10880 11933 4,35 4,77
6 Şef serviciu s 10002 10880 4,00 4,35
7 Sef birou s 8247 9125 3,30 3,65

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Consilier al directorului general S 6580 2,63
2 Consilier gr. IA S 6580 2,63
3 Consilier gr.I S 5791 2,32
4 Consilier gr.II S 4647 1,86
5 Consilier debutant S 3950 1,58
6 Consilier juridic gr. IA S 6580 2,63
7 Consilier juridic gr.I S 5791 2,32
8 Consilier juridic gr.II S 4647 1,86
9 Consilier juridic debutant S 3950 1,58
10 Auditor gr.IA S 6580 2,63
11 Registrator de carte funciară gr. IA s 6580 2,63
12 Registrator de carte funciară gr. I s 5791 2,32
13 Registrator de carte funciară gr. II s 4647 1,86
14 Asistent registrator principal gr. IA s 5966 2,39
15 Asistent registrator principal gr. I s 5110 2,04
16 Asistent registrator principal gr. II s 4216 1,69
17 Asistent registrator principal debutant s 3950 1,58
18 Specialist GIS/IT IA s 6580 2,63
19 Specialist GIS/IT I s 5791 2,32
20 Specialist GIS/IT II s 4647 1,86
21 Specialist GIS/IT debutant s 3950 1,58
22 Consilier cadastru gr. IA s 6580 2,63
23 Consilier cadastru gr.I s 5791 2,32
24 Consilier cadastru gr.II s 4647 1,86
25 Consilier cadastru debutant s 3950 1,58
26 Subinginer cadastru gr. IA SSD 4216 1,69
27 Subinginer cadastru gr. I SSD 4130 1,65
28 Subinginer cadastru gr. II SSD 3950 1,58
29 Subinginer cadastru debutant SSD 3850 1,54
30 Subinginer gr. IA SSD 4216 1,69
31 Subinginer gr. I SSD 4130 1,65
32 Subinginer gr. II SSD 3950 1,58
33 Subinginer debutant SSD 3850 1,54
34 Asistent registrator tr. IA M 3950 1,58
35 Asistent registrator tr. I M 3850 1,54
36 Asistent registrator tr. II M 3750 1,50
37 Asistent registrator debutant M 3610 1,44
38 Tehnician cadastru tr. IA M 3950 1,58
39 Tehnician cadastru tr. I M 3850 1,54

 

 

40 Tehnician cadastru tr. II M 3750 1,50
41 Tehnician cadastru debutant M 3610 1,44
42 Referent IA M 3950 1,58
43 Referent I M 3850 1,54
44 Referent II M 3750 1,50
45 Referent debutant M 3610 1,44
46 Arhivar M 3750 1,50
47 Arhivar debutant M 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

2.5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. Funcţia Nivelul Administraţia publică centrală de specialitate*)
crt studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 6580 2,63
2. Asistent-şef SSD 4647 1,86
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 4475 1,79
4. Asistent-şef M 4302 1,72
Notă

 

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

2.6. Consilieri pentru afaceri europene din autorităţi şi instituţii publice

Nr.

crt

Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Funcţia Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1. Consilier pentru afaceri europene*) S 6580 2,63

 

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

2.7. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate*)
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1. Casier trezorier I M 3950 1,58
Casier trezorier II M;G 3850 1,54
Casier trezorier; debutant M;G 3610 1,44
2. Agent fiscal M;G 3850 1,54
debutant M;G 3610 1,44
Notă:

 

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

2.8 Cabinetul demnitarului

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Administraţia publică centrală de specialitate *)
Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Director de cabinet S 6844 2,74
2 Consilier S 6580 2,63
3 Expert S 5791 2,32
4 Şef cabinet s 4647 1,86
5 Referent SSD 4647 1,86
6 Şef cabinet, stenodactilograf, referent SSD 4173 1,67
7 Referent PL, M 4259 1,70
8 Şef cabinet, stenodactilograf, referent PL 3950 1,58
9 Şef cabinet, stenodactilograf, referent M 3850 1,54
10 Consultant S 4647 1,86
11 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 3850 1,54

 

Notă: 1. Funcţiile din cabinetul demnitarului se utilizează şi pentru cancelaria prefectului.

 1. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Notă:

 1. Pentru funcţia de consilier juridic din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al Secretariatului General al Guvernului, care desfăşoară activităţi de reprezentare a interesului instituţiilor statului în relaţia cu terţii, pentru cei implicaţi în finalizarea procesului legislativ se acordă o majorare de 10% a salariului de bază.
 2. Personalul contractual de specialitate din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi din cadrul instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, şi respectiv personalul de specialitate din cadrul aparatului Ministerului Justiţiei, beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de bază.

*) Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale Permanente, altor organe centrale de specialitate.

 1. Salarizarea personalului din autorităţi publice şi agenţii
 2. Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi
a) Funcţii de conducere

2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad

II

1 Director S 12547 13705 5,02 5,48
2 Director adjunct s 11968 13126 4,79 5,25
3 Şef serviciu/Şef oficiu regional de audit s 11003 11968 4,40 4,79
4 Şef birou s 9072 10037 3,63 4,01

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Gradul Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit

Superior

Vechimea minimă în specialitate 12 ani

S I 7528 3,01
II 7238 2,90
III 6852 2,74

 

2 Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit

Principal

Vechimea minimă în specialitate 8 ani

S I 7238 2,90
II 6852 2,74
III 6563 2,63
3 Auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier din cabinetul demnitarului din cadrul Curţii de Conturi a României şi Autorităţii de Audit Vechimea minimă în specialitate 5 ani S I 6852 2,74
II 6563 2,63
III 6370 2,55

 

Notă:

 1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice, juridice şi de altă specialitate, cu studii superioare, necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de Audit.
 2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi jumătate din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
 3. Reglementările specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi se regăsesc la lit.L din prezenta anexă.
 4. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
 5. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei
 6. Funcţii de conducere
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Coeficient
2022
1 Secretar general S 13512 5,40
2 Secretar general adjunct S 12985 5,19
3 Director general S 12459 4,98
4 Director s 11933 4,77
5 Director adjunct s 11055 4,42
6 Şef serviciu s 10880 4,35

 

Notă:

Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Inspector de concurenţă superior S 6844 2,74
2 Inspector de concurenţă principal S 6580 2,63
3 Inspector de concurenţă asistent S 6229 2,49
4 Inspector de concurenţă debutant S 5008 2,00

 

Notă:

 1. Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă.
 2. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.
 3. Personalul Consiliului Concurenţei care, prin natura muncii desfăşurate, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
 4. Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Consiliului Concurenţei i se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
 5. Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la pct.4 se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
 6. Salarizarea membrilor plenului şi personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechime în specialitate Funcţia cu care se asimilează
1 Preşedinte S 10 ani în funcţii economice sau juridice Secretar de stat
Membru al plenului 10 ani în funcţii economice sau juridice
2 S Subsecretar de stat

 

a) Funcţii de conducere

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechime în specialitate Salariile de bază – lei Coeficient
2022
3 Consilier/ Director general S 8 ani în funcţii economice sau juridice 12459 4,98
4 Director S 8 ani în funcţii economice sau juridice 11933 4,77
5 Şef serviciu S 8 ani în funcţii economice sau juridice 10880 4,35
6 Şef compartiment S 8 ani în funcţii economice sau juridice 9125 3,65

Notă:

Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

b) Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Vechime în specialitate Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
7 Analist financiar gradul I S 8 ani în funcţii economice sau juridice 6844 2,74
Analist financiar gradul II S 6 ani în funcţii economice sau juridice 6580 2,63
Analist financiar gradul III S 4 ani în funcţii economice sau juridice 6229 2,49
Analist financiar gradul IV s 2 ani în funcţii economice sau juridice 5966 2,39
8 Asistent analist treapta I M 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau

administrative

4259 1,70

 

4 ani în funcţii auxiliare
Asistent analist treapta II M juridice,

economice

sau

administrative

3950 1,58
Notă:

 

 1. Pentru activitatea informatică se pot angaja absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în domeniile ştiinţelor exacte (matematică, informatică), ştiinţelor inginereşti (calculatoare şi tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau ştiinţe economice (cibernetică, statistică şi informatică economică).
 2. Pentru activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale se pot angaja în funcţia de analist financiar şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în domeniul limbilor străine/ştiinţelor administrative/comunicare, în funcţie de necesităţi.
 3. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.
 4. Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
 5. Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi salarii de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi
a) Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specific

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
2022
1 Secretar general S 13512 5,40
2 Director general S 12459 4,98
3 Director general adjunct S 11933 4,77
4 Director S 11933 4,77
5 Director adjunct S 11055 4,42
6 Şef serviciu S 10880 4,35
7 Şef birou S 9125 3,65

 

Notă:

 1. Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
 2. Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Integritate care, prin natura muncii desfăşurate, are acces la documente şi informaţii clasificate, potrivit legii, beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
b) Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Inspector de integritate, grad profesional superior S 6844 2,74

 

Inspector de integritate, grad profesional principal S 6580 2,63
Inspector de integritate, grad profesional S 6229 2,49
Inspector de integritate, grad profesional debutant S 3950 1,58
Notă:

 

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 1. Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

a) Salarii de bază pentru funcţii de conducere specifice 2022
Nr. Funcţia Nivelul Salariile de bază – lei Coeficient
crt. studiilor GradI Grad II GradI Grad

II

1 Şef departament S 11055 12459 4,42 4,98
2 Director general adjunct S 10880 11933 4,35 4,77
3 Director, Şef sector audit S 10880 11933 4,35 4,77
4 Director adjunct S 10178 11055 4,07 4,42
5 Şef serviciu S 10002 10880 4,00 4,35

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Salarii de bază pentru funcţii de execuţie specifice:

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Consilier de securitate a informaţiilor *) S 6580 2,63
2 Referent de securitate a informaţiilor PL 4388 1,76
3 Referent de securitate a informaţiilor M 4345 1,74
*) Se aplică şi funcţiei de consilier juridic

 

Notă:

 1. Persoanele care ocupă funcţiile de consilier şi referent se consideră reîncadrate pe funcţiile de consilier de securitate a informaţiilor şi, respectiv, referent de securitate a informaţiilor.
 2. Personalul din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate, beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, stabilit de conducerea instituţiei, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, conform prevederilor legale.
 3. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.
 4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem

 • Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
1 2022
Medic veterinar gradul I / Medic primar veterinar S 6580 2,63
2 Medic veterinar gradul II S 5791 2,32
3 Medic veterinar gradul III S 4647 1,86
4 Medic veterinar debutant S 3950 1,58
5 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/ s 5966 2,39
6 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I s 5417 2,17
7 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II s 4388 1,76
8 Inginer*), medic,chimist/biolog debutant s 3950 1,58
9 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; IA SSD 4388 1,76
10 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 4173 1,67
11 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 3950 1,58
12 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate debutant SSD 3850 1,54
13 Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 4087 1,63
14 Asistent veterinar, laborant, tehnician**) M 3900 1,56
15 Asistent veterinar, laborant, tehnician**) M 3850 1,54
16 Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent debutant M 3610 1,44
17 Şoferi I – ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, conducători şalupă, motorist, marinar 3850 1,54

 

 

18 Şoferi II – ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, conducători şalupa, motorist, marinar 3750 1,50
19 Agent veterinar, îngrijitor animale de M;G 3750 1,50
20 Agent veterinar debutant M;G 3610 1,44
21 îngrijitor animale de experienţa II M;G 3750 1,50

 

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

 • Sporuri şi alte drepturi

Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri şi drepturi:

 1. Sporuri:
 2. Spor pentru condiţii deosebite de munca vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii – de la 25% până la 35%;
 3. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor – de la 25% până la

75%;

 1. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor – de până la 20%.
 2. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi la anexa nr. VIII capitolul II K art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
 3. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi anexa nr. VIII capitolul II lit. K art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
 4. Sporurile prevăzute la pct. 3 şi la anexa nr. VIII capitolul II lit. K art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
 5. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct.2, şi anexa nr. VIII capitolul I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
 6. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

 

 1. Alte drepturi:
 2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.
 3. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate.
 4. (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 • Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante.
 • Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile sanitar-veterinare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
 1. (1) Munca prestată de personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite.

(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

 1. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi drepturile specifice domeniului de activitate, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit prezentei anexe.
 2. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.
 3. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care îsi desfaşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau prin atribuţiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor beneficiază de majorarea salariului de bază cu 12,5%.

Capitolul II lit. A – Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală dt specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate

 • Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale
 1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere 2022
Nr. Funcţia Nivelul Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii*)
crt studiilor Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II GradI Grad

II

1 Director general S 6580 8247 2,63 3,30
2 Director general adjunct S 5966 7546 2,39 3,02
3 Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment S 5966 7546 2,39 3,02

 

4 Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef S 5791 7019 2,32 2,81
5 Şef serviciu, şef secţie S 5528 6580 2,21 2,63
6 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu s 5417 5791 2,17 2,32

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii [7])
Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Auditor gradul IA s 4819 1,93
gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4216 1,69
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier gradul IA s 4733 1,89
gradul I s 4475 1,79
gradul II s 4173 1,67
debutant s 3950 1,58
3 Consilier juridic gradul IA s 4733 1,89
gradul I s 4475 1,79
gradul II s 4173 1,67
debutant s 3950 1,58
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist, gradul IA SSD 4130 1,65
gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
5 Referent, inspector, referent casier IA M 3950 1,58
I M 3850 1,54
II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

 1. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.
 2. Personalul contractual de specialitate din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 15% din salariul de bază.

Capitolul II lit. A – Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate *), servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală – consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora

 1. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a) Funcţii de conducere

Nr. Funcţia Nivelul
crt studiilor
1 Director general S
2 Director general adjunct S
3 Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment s
4 Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef, inginer şef s
5 Şef serviciu, şef secţie s
6 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu s
Notă:

 

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

1 Auditor gradul IA S
gradul I S
gradul II S
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier gradul IA S
gradul I S
gradul II S
debutant S

 

3 Consilier juridic gradul IA S
gradul I S
gradul II S
debutant S
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist,

gradul IA

SSD
gradul I SSD
gradul II SSD
debutant SSD
5 Referent, inspector, referent casier

IA

M
I M
II M
debutant M
6 Agent agricol I M
II M;G
debutant M;G

 

Notă:

Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul IA sau treapta LA, potrivit nivelului studiilor, de la administraţia publică locală, se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, precum şi cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.

Capitolul II lit. B – Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii

I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate – lei

a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

crt

Funcţia Nivelul

potrivit

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Director general S 5966 7546 2,39 3,02
2 Director general adjunct S 5791 7282 2,32 2,91
3 Director S 5791 7282 2,32 2,91
4 Director adjunct, contabil şef, inginer şef, redactor şef, inspector şef S 5528 6844 2,21 2,74
5 Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I, redactor şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru S 5212 5791 2,08 2,32
6 Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie S 5110 5315 2,04 2,13
7 Preşedinte club S 4905 5417 1,96 2,17
8 Vicepreşedinte club, şef complex sportiv, şef bază sportivă/secţie sportivă s 4475 4905 1,79 1,96

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Auditor gradul I S 4819 1,93
gradul II S 4388 1,76
2 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate gradul I S 4561 1,82
gradul II s 4259 1,70
gradul III s 4173 1,67
debutant s 3950 1,58
3 Inginer, economist; specialist IA s 4561 1,82
gradul I s 4259 1,70
gradul II s 4173 1,67
debutant s 3950 1,58
4 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist I SSD 4087 1,63
II SSD 3950 1,58
III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
5 Consilier juridic gradul LA S 4561 1,82
gradul I S 4259 1,70
gradul II S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
6 Tehnician, merceolog, contabil, referent IA M 3950 1,58
I M 3850 1,54
II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

 1. Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

 1. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Expert-consultant IA S 4561 1,82
I S 4216 1,69
II S 3950 1,58
Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

 • Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Expert gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4259 1,70
debutant S 3950 1,58
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Instructor I M 3950 1,58
II M 3850 1,54
III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

 1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.
 2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
 3. Proiectare

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Proiectant gradul I S 4561 1,82
gradul II S 4259 1,70
gradul III S 4173 1,67
debutant S 3950 1,58
2 Subinginer cartograf I SSD 4087 1,63
II SSD 3950 1,58
m SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Tehnician proiectant I M 3950 1,58
II*) M 3850 1,54
III*) M 3750 1,50
debutant*) M 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.

 1. Unităţi de informatică

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

Nr.

crt

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 2022
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 4647 1,86
I S 4302 1,72
II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
2 Informatician, conductor tehnic ; I SSD 4087 1,63
II SSD 3950 1,58
III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Analist (programator) ajutor IA M 3950 1,58
I M 3850 1,54
II M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44
4 Operator, controlor date; I M 3950 1,58
II M 3850 1,54
III M 3750 1,50
debutant M 3610 1,44

 

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul II lit. C – Alte funcţii comune din sectorul bugetar

Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, care desfăşoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire

a) Funcţii de conducere 2022
Nr.

Crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI Grad II Grad

I

Grad

II

1 Şef formaţie muncitori M 4475 5008 1,79 2,00

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr.

Crt.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Nivelul

studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 3900 1,56
I M; G 3750 1,50
debutant M; G 3550 1,42
2 Secretar M; G 3750 1,50
3 Secretar debutant M; G 3550 1,42
4 Administrator I M 3750 1,50
II M 3550 1,42
5 Şef depozit I M 3750 1,50
II M 3550 1,42
6 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar M; G 3750 1,50
7 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant M; G 3550 1,42
8 Şef formaţie pază/ pompieri M; G 3750 1,50
9 Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier M; G 2950 1,18
10 Bucătar, lenjereasă M; G 2950 1,18
11 îngrijitor M/G 2950 1,18
debutant M/G 2535 1,01
12 Maistru I M; G 3950 1,58
II M; G 3900 1,56
13 Şofer I M; G 3850 1,54
II M; G 3750 1,50
14 Muncitor calificat I/bucătar calificat M; G 3850 1,54
II M; G 3750 1,50

 

III M; G 3610 1,44
IV M; G 3550 1,42
15 Muncitor necalificat I M; G 2535 1,01
II – fără sporuri M; G 2500 1,00

 

Notă:

 1. în unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.
 2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul II lit. D – UNITĂŢI SPORTIVE

I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive – lei

Nr.crt. Funcţia Nivelul

studiilor*)

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional **), expert sportiv; gradul IA 4345 1,74
gradul I 4216 1,69
gradul II 4087 1,63
gradul III 3750 1,50
gradul IV 3550 1,42
2 Instructor sportiv gradul I 3900 1,56
gradul II 3610 1,44
debutant 3550 1,42
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Instructor sportiv, referent; I 3900 1,56
II 3750 1,50
III 3610 1,44
debutant 3550 1,42

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului

 

II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive

Nr.crt. Funcţia Nivelul

studiilor*)

Salariul de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 4302 1,72
gradul I 4173 1,67
gradul II 3900 1,56
2 Referent sportiv gradul III 3550 1,42
gradul IV 3610 1,44
debutant 3550 1,42
3 Antrenor categoria I ***) 4302 1,72
categoria II 4173 1,67
categoria III 4087 1,63
categoria IV 3900 1,56
categoria V 3750 1,50
debutant 3550 1,42

 

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

***)Salariile de bază pentru antrenorii cu studii superioare se majorează cu 10% faţă de nivelul prevăzut în prezenta anexă.

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

 

Capitolul II lit.E – UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE

 1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
1.] „uncţii de conducere 2022
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Coeficient
GradI
1 Şef grup scafandri M; G 4388 1,76

 

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcţii de execuţie

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
a) Funcţii pe nave maritime
1 Comandant instructor S 5966 2,39
2 Şef mecanic instructor S 4819 1,93
3 Comandant S 5528 2,21
4 Şef mecanic S 5315 2,13
5 Pilot maritim I S 4905 1,96
6 Pilot maritim II S 4733 1,89
7 Ofiţer punte secund, pilot maritim aspirant S 4647 1,86
8 Ofiţer mecanic secund, şef electrician S 4561 1,82
9 Ofiţer maritim punte S 4345 1,74
10 Ofiţer mecanic maritim, ofiţer electrician maritim S 4345 1,74
11 Ofiţer punte aspirant M 3550 1,42
12 Ofiţer maritim mecanic, electrician aspirant M 3550 1,42
b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
13 Căpitan maritim-portuar M 3850 1,54
14 Şef mecanic maritim-portuar M 3610 1,44
15 Ofiţer punte maritim-portuar, ofiţer mecanic maritim-portuar, ofiţer electrician maritim- portuar M 3750 1,50
16 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician; aspirant M 3550 1,42
17 Ofiţer maritim portuar SAR, căpitan fluvial categoria A, căpitan fluvial categoria B SSD,

M

3950 1,58
18 Ofiţer punte aspirant M 3550 1,42

 

 

19 Şef mecanic fluvial M 3950 1,58
20 Timonier fluvial M, G 3550 1,42
21 Mecanic M 3550 1,42
22 Marinar stagiar M, G 2570 1,03
23 Mecanic stagiar G 2500 1,00
c) Funcţii de execuţie comune pe nave
24 Şef echipaj M;G 3850 1,54
25 Conducător şalupă, timonier maritim M,G 3750 1,50
26 Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu M;G 3750 1,50
27 Marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare M;G 3610 1,44
28 Motorist, electrician de bord, fitter, pompagiu, marinar, bucătar, macaragiu macarale plutitoare;

debutant

M;G 3550 1,42
29 Scafandru autonom M;G 3610 1,44
30 Scafandru greu M;G 2570 1,03
31 Scafandru debutant M;G 2500 1,00

 

 1. Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune, se acordă o indemnizaţie de 100 lei/ora de scufundare.

Notă:

Salariile de bază prevăzute la 1.2 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Capitolul II lit. G – AVIAŢIA CIVILĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI ŞI ŞCOALA SUPERIOARĂ DE AVIAŢIE CIVILĂ

I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

a) Funcţii de conducere 2022 Coeficient
Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor*)

Salariile de bază – lei
1 Director general S 8774 3,51
2 Director general adjunct S 8423 3,37
1) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
1 Comandant detaşament de zbor; Şef pregătire activităţi aeronautice; Şef birou piloţi aeronave 7546 3,02
2 Comandant aeroclub teritorial; Şef serviciu aerodrom 7546 3,02
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial; instructor şef de zbor; instructor şef zbor sintetic 6844 2,74
4 Şef zbor aeroclub teritorial; Şef pregătire la sol 5791 2,32

 

2)Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
1 Şef secţie întreţinere şi reparaţii de bază; Şef serviciu întreţinere aeronave 6844 2,74
2 Şef sector tehnic 4905 1,96
Şef birou proiecte şi componente aeronautice; Şef birou tehnic tehnologic; 5110 2,04
3)Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
1 Director zbor; Director 8247 3,30
2 Director tehnic; Director S 8247 3,30
3 Şef serviciu certificare personal şi tehnică aeronautică, Şef serviciu aeronave ultrauşoare, Şef serviciu; Şef serviciu continuitatea navigabilităţii; 7546 3,02
4 Şef serviciu informare zboruri-navigaţie; Şef serviciu dispecerat zbor 6844 2,74
5 Şef birou managementul calităţii 7546 3,02
6 Şef birou securitate aeronautică; Şef birou siguranţă aeronautică 6844 2,74
7 Şef birou demonstraţii aeriene; Şef birou pregătire personal navigant 5791 2,32
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor

 

Notă:

Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim,

 1. Funcţii de execuţie
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor*)

Salariile de baza – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Pilot instructor
clasa I 4561 1,82
clasa a Il-a 4173 1,67
clasa a IlI-a 3610 1,44
2 Pilot aeronavă
clasa a I-a 3450 1,38
clasa a Il-a 2950 1,18
clasa a IlI-a 3064 1,23
3 Instructor paraşutism
clasa I 4561 1,82
clasa a Il-a 4173 1,67
clasa a IlI-a 3610 1,44
4 Mecanic navigant instructor
clasa I 4216 1,69
clasa a Il-a 3610 1,44
clasa a IlI-a 3200 1,28

 

 

5 Mecanic navigant
clasa I 3850 1,54
clasa a Il-a 3400 1,36
clasa a IlI-a 2900 1,16
6 Inginer recepţie şi control
clasa I 4561 1,82
clasa a Il-a 4216 1,69
clasa a IlI-a 3750 1,50
7 Inspector pilotaj
clasa I 4647 1,86
clasa a Il-a 4388 1,76

 

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor Notă: în cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor de sol.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
8 Inginer de aviaţie S + Licenţă
clasa I 4561 1,82
clasa a Il-a 4302 1,72
clasa a IlI-a 4216 1,69
clasa a IV-a 4130 1,65
debutant 3950 1,58
9 Tehnician aviaţie M+Licenţă
clasa I 4130 1,65
clasa a Il-a 4087 1,63
clasa a IlI-a 3950 1,58
clasa a IV-a 3850 1,54
debutant 3610 1,44
10 M +

Mecanic de aviaţie Licenţă sau

Şcoală profesională + Licenţă

clasa I 4130 1,65
clasa a Il-a 4087 1,63
clasa a IlI-a 3950 1,58
clasa a IV-a 3850 1,54
debutant 3610 1,44
11 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare Şcoală la zbor (turn de paraşutism, automosor) profesionala

+ Licenţă

clasa I 4087 1,63
clasa a Il-a 3950 1,58
clasa a IlI-a 3900 1,56
clasa a IV-a 3750 1,50
debutant 3610 1,44

 

 

12 Maistru de aviaţie Şcoală maiştri + Licenţă
clasa I 4173 1,67
clasa a n-a 3950 1,58
clasa a III-a 3850 1,54
13 Inspector aeronautic S+ Licenţă sau autorizaţie sau certificat
clasa I 4259 1,70
clasa a Il-a 3950 1,58
3. Personal instruire sol

 

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
14 Expert instruire sol S
clasa I 4173 1,67
clasa Il-a 4087 1,63
clasa III-a 3950 1,58
4. Personal operativ aeronautic

 

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
15 Dispecer operaţiuni zbor M + Curs de calificare + Licenţă
treapta I 3950 1,58
treapta II 3900 1,56
treapta III 3850 1,54
debutant 3610 1,44
16 Dispecer operaţiuni sol M + Curs de calificare + Licenţă
treapta I 3900 1,56
treapta II 3850 1,54
treapta III 3750 1,50
debutant 3610 1,44
Notă:

Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

 

 • Sporuri şi alte drepturi
Criteriile de încadrare şi de avansare în clase, grade şi trepte a personalului navigant şi

Nr.

crt.

Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic, inclusiv personalul care
Activitatea pentru care se acordă Indemnizaţia – limită maximă
1 Misiuni prevăzute în Codul Aerian 73 lei/oră/zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul Aerian 57 lei/start sau tur de pistă
3 Salturi cu paraşuta 141 lei/salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare
5 Lucrări de întreţinere de bază 30 lei/oră
6 Pliaj paraşute 9,5 lei/pliaj
7 Lansare paraşute din turn de paraşutism 7 lei/lansare
8 Evaluare pentru emitere/reinnoire certificat de navigabilitate aeronave 200 lei/certificat
9 Oră zbor simulator 40 lei/oră
10 Instruire sol teoretică şi practică 20 lei/ora instruire
11 Examinare în zbor 170 lei/ora

 

 1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
 • o oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal
 • o oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal
 • o oră zbor formaţie = 4 ore zbor normal
 • o oră zbor special = 4 ore zbor normal
 1. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.

 

Capitolul II lit. H – AGRICULTURĂ

Autoritatea Naţională Fitosanitară;

Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor; Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului

Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

1. Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
1 Inginer[8]), chimist/biolog; expert S 4647 1,86
Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 4302 1,72
Inginer*), chimist/biolog; gradul II s 4216 1,69
Inginer*), chimist/biolog; debutant s 3950 1,58
2 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 4087 1,63
gradul II SSD 3950 1,58
gradul III SSD 3900 1,56
debutant SSD 3850 1,54

 

2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei

Gradaţia

0

Coeficient
2022
3 Tehnician**), IA M 3900 1,56
Tehnician**), I M 3850 1,54
Tehnician**), II M 3750 1,50
Tehnician**), debutant M 3610 1,44

 

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară, agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

 

Notă:

 1. Pentru lucrările agricole, horticole şi zootehnice, prezidiul ASAS stabileşte tarifele de lucru pentru munca organizată în acord, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
 2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

Capitolul II lit. J – PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII”

Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
1 Inspector de specialitate, expert, inginer; expert

*)

S 4647 1,86
gradul I S 4302 1,72
gradul II S 4216 1,69
debutant S 3950 1,58
2 Subinginer I SSD 4087 1,63
Subinginer II SSD 3950 1,58
Subinginer III SSD 3900 1,56
Subinginer debutant SSD 3850 1,54

 

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor

Salariile de bază – lei Gradaţia 0 Coeficient
2022
3 Tehnician, observator condiţii mediu; I A [9]) M 3900 1,56
Tehnician, observator condiţii mediu; I **) M 3850 1,54
Tehnician, observator condiţii mediu; II **) M 3750 1,50
Tehnician, observator condiţii mediu; debutant

**)

M 3610 1,44

 

Capitolul II lit. K – Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă – personal contractual din administraţia publică

Art.l.- (1) Personalul contractual salarizat potrivit capitolului II lit. A – lit. E din prezenta anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.2.- (1) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit capitolului II lit.F – lit.K din prezenta anexă, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

 1. pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 2. pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
 3. personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.3.- Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în capitolul II lit. A – lit. K din prezenta anexă care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii.

Art.4.- (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

(2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional care să-i asigure cel puţin salariul de bază avut, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.

Capitolul II Lit.L – Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi

SECŢIUNEA 1 Salarii de bază

Art.l.- (1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi încadrat în funcţii specifice activităţii de control/audit se stabileşte având în vedere rolul şi importanţa Curţii de Conturi a României, autoritate independentă cu atribuţii de control şi audit asupra tuturor autorităţilor publice centrale şi locale.

(2) Salariile de bază pentru funcţiile de specialitate, specifice activităţii de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Conturi şi Autorităţii de Audit, prevăzute la lit.A, pct. II. 1 lit.b).

Art.2.- Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern, cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.

Art.3.- Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern.

Art.4.- (1) Promovarea personalului de specialitate în funcţii şi grade profesionale se face, de

regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă în specialitate prevăzute în prezenta anexă.

(2) Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi.

Art.5.- (1) Auditorii publici externi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă,

până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia lunară de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.

(2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.

Art.6.- Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat, indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale.

SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi

Art.7.- (1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Curţii de Conturi i se acordă

un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art.8.- (1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de

control şi audit, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii.

Art.9.- Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii se deplasează în interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.

Art.10.- Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate.

 

Anexa nr. IX FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ

A – FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Coeficienţii corespunzători indemnizaţiilor persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României

Nr.

crt

Funcţia Coeficient
Preşedinţia României
1 Preşedintele României 12,00

 

Parlamentul României

2 Preşedintele Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor 11,50
3 Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 10,70
4 Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 10,50
5 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 10,00
6 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 9,70
7 Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 9,40
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 9,20
9 Senatori, deputaţi 9,00

 

B – FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

Coeficienţii corespunzători indemnizaţiilor persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii

Nr.

crt

Funcţia Coeficient
Guvernul României
1 Prim-ministru 11,50
2 V iceprim-ministru 10,70
3 Ministru 10,50
4 Ministru delegat 10,50
5 Secretar de stat 8,00
6 Subsecretar de stat 7,00

 

Consiliul Legislativ

7 Preşedinte consiliu 10,50
8 Preşedinte de secţie 8,00

 

Avocatul Poporului

9 Avocatul poporului 10,50
10 Adjunct al Avocatului poporului 8,00

 

Curtea de Conturi

11 Preşedinte 10,70
12 Vicepreşedinte 9,70
13 Preşedinte Autoritatea de audit 9,70
14 Vicepreşedinte Autoritatea de audit 9,50
15 Consilier conturi 9,50
Secretariatul General al Guvernului
16 Secretar general al Guvernului 10,50
17 Secretar general adjunct al Guvernului 8,00
18 Consilier de stat 8,00
19 Şeful Cancelariei Prim-ministrului 8,00
Administraţia Prezidenţială
20 Consilier prezidenţial 10,50
21 Consilier de stat 8,00

 

Consiliul Concurenţei

22 Preşedinte 10,50
23 Vicepreşedinte 9,50
24 Consilier de concurenţă 8,00

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului

25 Preşedinte 10,50
26 Membri 8,00

 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

27 Preşedinte 10,50
28 Vicepreşedinte 9,50
29 Secretar al Consiliului 9,00
30 Membri 8,00

 

Autoritatea Electorală Permanentă

31 Preşedinte 10,50
32 Vicepreşedinte 8,00

 

Agenţia Naţională de Integritate

33 Preşedinte 9,00
34 Vicepreşedinte 8,00

 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

35 Preşedinte 9,00
36 Membru al plenului 8,00

 

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Director general

Instituţia Prefectului

38 Prefect 9,00
39 Subprefect 7,50

 

C – FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE

Coeficienţii corespunzători indemnizaţiilor pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României

Nr.

crt

Funcţia Coeficient
1 PRIMARII ŞI CONSILII

Primar general al Capitalei

9,70
2 Viceprimar al Capitalei 8,00
3 Preşedinte al consiliului judeţean 9,00
4 Vicepreşedinte al consiliului judeţean 7,50
5 Primar municipiu reşedinţă de judeţ inclusiv, sectoarele municipiului Bucureşti 9,00
6 Primar (localitate cu peste 200.001 locuitori) 8,00
7 Primar (localitate cu 100.001 până la 200.000) 7,00
8 Primar (localitate cu 50.001 până la 100.000 ) 6,50
9 Primar (localitate cu 20.001 până la 50.000 ) 6,00
10 Primar (localitate cu 10.001 până la 20.000 ) 5,50
11 Primar (localitate cu 5.001 până la 10.000) 5,00
12 Primar (localitate cu 3.001 până la 5.000 ) 4,50
13 Primar (localitate până la 3.000 ) 4,00
14 Viceprimar municipiu reşedinţă de judeţ, inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti 7,50
15 Viceprimar (localitate cu peste 200.001) 6,50
16 Viceprimar (localitate cu 100.001 până la 200.000 locuitori) 6,00
17 Viceprimar (localitate cu 50.001 până la 100.000 locuitori) 5,50
18 Viceprimar (localitate cu 20.001 până la 50.000 locuitori) 5,00
19 Viceprimar (localitate cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4,50
20 Viceprimar (localitate cu 5.001 până la 10.000 locuitori) 4,00
21 Viceprimar (localitate cu 3.001 până la 5.000 locuitori) 3,50
22 Viceprimar (localitate până la 3.000 locuitori) 3,00

 

Notă: Pentru primarii şi viceprimarii oraşelor şi municipiilor, coeficienţii prevăzuţi la punctele 6-13 şi 15-22 se majorează cu 1,00.

D – FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ Coeficienţii corespunzători indemnizaţiilor pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului

Nr.

crt

Funcţia coeficient coeficient
Instituţii publice din subordinea Guvernului [10])
1 Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.) 6,80 7,40
2 Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.) 6,40 7,00

 

 

 1. Salariile de bază prevăzute la lit.c), d) şi e) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

1) funcţia publică locală se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

[1]1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de energo- terapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.

*4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*5) Se aplică şi funcţiilor de educator- puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2 – 3 ani învăţământ de zi sau de 3 – 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.

[2]1) Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social.

Notă:

Salariile de bază prevăzute la Cap.I pct.3 2 şi pct.3 3 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

[3] Prin formaţiune se înţelege: echipaj, post de poliţie, patrulă, arest, schimb, tură, atelier etc.

Notă: Pentru personalul militar în activitate, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care prin aplicarea programului de restructurare sunt numiţi/încadraţi în funcţii inferioare, se acordă solda/salariul de funcţie corespunzător funcţiei din care aceste categorii de personal au provenit, în condiţiile stabilite prin ordinul ordonatorului principal de credite.

[4] Salariul de bază prevăzut la nivelul maxim cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

[5]  funcţia publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

Notă:

Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

[6] Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege.

[7] Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului Culturii.

[8] Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.

Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

[9] Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.

Notă:

Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

[10] Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Etichete:, , , , , , , , , , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: