Testul 4


Subiectul I  (30 puncte)

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A. „în 1595, oastea otomană atinge malul Ţârii Româneşti, îl ocupa (…) şi în locul ce se chema Călugăreni (…) se opreşte. Lupta ține mai multe ore (…) turcii îi resping pe creştini, aceştia se retrag, luptând-se neîncetat şi pierd II tunuri (…). Era momentul când se cerea neapărat o acțiune eroică, o faptă măreaţă care să cutremure inimile păgânilor şi să le înalţe pe ale creștinilor. [De aceea] mărinimosul [voievod Mihai Viteazul] a smuls o secure sau suliţa ostăşească şi pătrunzând el însuşi în şirurile sălbatice ale duşmanilor, străpunge pe un stegar al armatei, taie cu sabia o altă căpetenie şi luptând se întoarce nevătămat. In acest timp (…) două sute de cazaci (…) taie oștile turcilor, pe când din coastă loveşte (…) domnul cu ai săi. făcăndu-se aşa mare învălmăşeală. încât până în seara au fost redobândite cele II tunuri” (Cronicarul Balthazar Walter, apud Istoria României în texte)

B. „(…) şi într-aceia vreme împresurase turcii Ţara Românească cu datorii multe şi cu nevoi foarte grele, încât nu mai avea sa plătească ţara şi să scape de gurile vrăjmaşilor şi începuseră turcii a coprinde Ţara Românească şi a-şi face lăcaşuri şi Şi (…) pretutindenea era vaet şi suspin de răul turcilor; şi în multă vreme creştinii ziceau: doar să vor potoli turcii de asuprăle; iar ei mai mult rău făcea ci-şi strânse toţi boiarii mari şi mici din toată ţara şi să sfătuiră cum vor face să izbăvească Dumnezeu ţara din mâinile păgânilor. Şi deacă văzură că într-ah chip nu vor putea izbăvi, deci ei ziseră numai cu bărbăţie să ridice sabie asupra vrăjmaşilor.” (Letopiseţul Cantacuzinesc)

Pornind de la aceste lexte, răspundeţi următoarelor cerinţe:

 1. Precizaţi, din sursa A, o acţiune asumata de Minai Viteazul pentru a obţine victoria împotriva otomanilor. 2 p
 2. Precizaţi o categorie socială la care se referă sursa B. 2p
 3. Numiţi teritoriul în care domneşte Mihai Viteazul şi perioada domniei. 6 p
 4. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care susţine ideea potrivit căreia doar ridicarea la luptă va elibera ţara de otomani, selectând o informaţie aflată în relaţie cauză-efect.5 p
 5. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care confirmă necesitatea intervenţiei domnitorului pentru a schimba eşecul într-o victorie, selectând o informaţie aflată în relaţie cauză-efect. 5 p
 6. Menţionaţi alte două evenimente politico-militare la care au participat românii în secolele XIV-XV, în afara celor precizate în text. 6p
 7. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia Ţările Române nu au fost transformate în paşalâcuri. (Se punctează coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi ) 4 p

Subiectul II (30 puncte)

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

 1. „a încercat să facă acelaşi lucru şi in Dacia, dar l-au oprit de la aceasta prietenii săi, ca nu cumva să fie daţi pe mâna barbarilor numeroşi cetăţeni romani, deoarece Traian, după cucerirea Daciei, adusese o mulţime foarte mare de oameni din toate colţurile lumii
  romane (…).” (Eutropius, Scurtă istorie de la întemeierea Romei, VIII, 6, 1-2)
 2. „Văzând că lllyricum este devastat şi Moesia ruinata, pierzând nădejdea de a le mai păstra, a părăsit provincia Dacia întemeiată de Traian dincolo de Dunăre, retrăgând armata şi provincialii, iar populaţia adusa de acolo a aşezat-o în Moesia şi a numit-o Dacia
  sa (…).” (Vopiscus, Istoria Augusta, Aurelian 39,7)
 3. „Cercetările arheologice confirmă de altfel prezenţa populaţiei daco-romane pe vechiul teritoriu al provinciei La Sarmizegetusa, amfiteatrul şi alte clădiri publice sunt folosite ca locuinţe de o populaţie nevoiaşă încă cel puţin un secol după părăsire; urme asemănătoare au fost identificate şi la Napoca. Porolissum. Apulum, precum şi in numeroase aşezări de tip rural” (Vlad Georgescu, Istoria românilor, 1992)

Pornind de la aceste texte, răspundeţi următoarelor cerinţe:

 1. Numiţi provincia romană Ia care sc referă cele trei surse isiorice. 2 p
 2. Identificaţi, din sursa A, numele împăratului cuceritor.2 p
 3. Identificaţi, din sursa B, numele împăratului care părăseşte provincia. 3p
 4. Identificaţi, din sursa C, trei oraşe romane din Dacia. 3 p
 5. 5. Scrieţi, pe foaia dc examen, litera corespunzătoare sursei care menţionează originea coloniştilor, susţinând-o cu o explicaţie din text. 5p
 6. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care menţionează cine părăseşte Dacia la retragerea aureliană. susţinând-o cu o explicaţie din text. 5 p
 7. Pornind de la sursa C, identificaţi un aspect important al etnogenezei româneşti.10 p

Subiectul III (30 puncte)

Elaboraţi. în aproximativ două pagini, un eseu despre Anul 1918 in istoria românilor, având în vedere:

 • situaţia din Rusia după revoluţia de stat bolşevică;
 • evenimentele din Basarabia şi Bucovina;
 • Marea Adunare de la Alba lulia;
 • formularea unui punct de vedere referitor la importanţa Unirii pentru dezvoltarea ulterioară a României şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

%d blogeri au apreciat: