Testul 5


SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:

A. „Stalinismul a evoluat, în cursul anilor de după război, spre un cult al personalităţii din ce în
ce mai mult marcat de megalomania lui Stalin. Numeroase oraşe din URSS, străzi, uzine etc. poartă
numele său, iar portretul dictatorului apare pretutindeni şi gigantice statui ale sale domină oraşele. […] În Prezidiu, Stalin se înconjoară de oameni noi, care îi sunt ataşaţi personal. […] Acest organism, ca şi plenul Comitetului Central, nu mai sunt convocate în mod regulat, Stalin monopolizând marile decizii în cadrul unui Birou secret, format din nouă membri, sau în timpul reuniunilor consiliilor restrânse. […] În consecinţă, Stalin adoptă singur deciziile şi partidul trebuie să fie devotat şi să-l asculte. Congresul al XIX-lea, care are loc în 1952 […], plasează pe primul loc îndatoririle militanţilor de a apăra unitatea partidului, ceea ce exclude orice opoziţie faţă de Stalin. Fidel concepţiei sale cu privire la «so cialismul într-o singură ţară», […] Stalin ridică în slăvi mai mult decât oricând planificarea şi puterea statului, întrucât sunt singurele capabile să asigure dezvoltarea ţării. [… ] Pentru Stalin, aşadar, statului şi nu maselor de cetăţeni trebuie să îi revină iniţiativa transformărilor […].” (F.G.Dreyfus, A.Jourcin, P.Thibault, P.Milza, Istoria universală)

B. „Ceauşescu voia să afirme identitatea României în «lagărul» socialist şi, în primul rând, în
Pactul de la Varşovia. […] În căutarea unei formule distincte de cea sovietică, Nicolae Ceauşescu a
găsit în China şi Coreea de Nord variante ale modelului sovietic care corespundeau şi viziunii sale
[…] asupra socialismului. Modelul chinez şi cel nord-coreean erau întemeiate pe un regim autoritar, axat pe cultul liderului suprem şi pe primatul ideologiei. Ceauşescu se voia şi el înălţat pe un piedestal, cel puţin la fel de înalt ca acel al lui Mao şi al lui Kim Ir Sen. […] Începutul făcut în 1971 a fost continuat, amplificat şi agravat în decurs de aproape două decenii. […] Cuvântările secretarului
general s-au substituit marxism-leninismului şi au oferit răspunsuri simple, în formule atât de
repetate, încât începutul unei structuri lăsa să se întrevadă sfârşitul. Ceauşescu nu şi-a confecţionat
– ca Mao – o cărticică a citatelor, dar a făcut din «studiul» cuvântărilor sale […] baza întregii activităţi
ideologice, teoretice şi practice din România. Citarea lui a devenit un ritual, în ultimii ani ai regimului, orice cuvântare sau lucrare trebuind să includă un «citat» din secretarul general.” (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi spaţiul istoric precizat în sursa 2 puncte
 2. Precizaţi, din sursa B, o informaţie referitoare la „modelul chinez”. 2 puncte
 3. Numiţi câte un conducător politic din sursa A, respectiv din sursa 6 puncte
 4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că fragmente din cuvântările liderului politic sunt incluse în discursuri şi lucrări . 3 puncte
 5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte
 6. Prezentaţi două caracteristici ale democraţiei din Europa, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.6 puncte
 7. Menţionaţi o altă caracteristică a totalitarismului din Europa, în afara celor la care se referă
  sursele date. 4 puncte

SUBIECTUL al Il-lea (30 de puncte)

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

„Prin recunoaşterea […] suzeranităţii polone, Alexandru [cel Bun] s-a pus la adăpost de încercările lui Sigismund de Luxemburg de a revigora suzeranitatea ungară asupra Moldovei şi, mai ales, de a controla Chilia, punctul terminus al drumului central-european spre gurile Dunării. Prins între cele două regate – ele însele aflate în rivalitate, între altele şi pentru dominaţia Moldovei -, Alexandru [cel Bun] a acceptat chiar o variantă a dublei suzeranităţi – polono-ungare -, dând prioritate […] suveranului polon. Primejdia care ameninţa Moldova din partea celor două regate limitrofe şi-a găsit expresia în acordul de la Lublau (15 martie 1412) încheiat […] între Vladislav Jagiello şi Sigismund de Luxemburg; potrivit înţelegerii dintre cei doi regi, în cazul neparticipării lui Alexandru [cel Bun] la campania antiotomană luată în considerare, ţara sa urma să fie împărţită între cei doi suverani de-a lungul unei diagonale de la nord-vest la sud-est, care lăsa Poloniei Suceava şi Cetatea Albă, iar Ungariei Romanul şi Chilia. Era pentru prima dată când teritoriul românesc, în cazul de faţă, partea sa dintre Carpaţi şi Nistru – făcea obiectul unui acord de împărţire între mari puteri. De observat că, prin tratatul de la Lublau, Polonia îşi asigura Cetatea Albă, iar Ungaria, Chilia, [.] cele două porturi din spaţiul românesc, aflate la capătul marilor drumuri de comerţ […]. În cadrul îndatoririlor sale vasalice, Alexandru [cel Bun] a trimis corpuri de oaste, care au luptat alături de forţele polone împotriva cavalerilor teutoni în marea bătălie de la Grunwald (1410), unde Ordinul teuton a suferit o mare înfrângere […].” (F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

 1. Numiţi domnitorul român precizat în sursa dată. 2 puncte
 2. Precizaţi secolul în care se desfăşoară evenimentele din sursa dată. 2 puncte
 3. Menţionaţi conflictul militar şi o caracteristică a acestuia, la care se referă sursa dată. 6 puncte
 4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la relaţiile diplomatice dintre domnitorul Moldovei şi regele Poloniei. 6 puncte
 5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la tratatul din 1412, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
 6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea statelor medievale în spaţiul românesc s-a realizat şi prin acţiuni militare desfăşurate în secolul al XIV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre statul român modern, având în vedere:

 • prezentarea unui proiect politic referitor la statul român modern, elaborat în secolul al XVIII-lea;
 • precizarea unui proiect politic din prima jumătate a secolului al XIX-lea, care a contribuit la formarea statului român modern;
 • menţionarea a două acţiuni referitoare la statul român modern, desfăşurate în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi a câte unei caracteristici a fiecăreia dintre aceste acţiuni;
 • formularea unui punct de vedere referitor la realizarea României Mari şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

%d blogeri au apreciat: