Interpelare: Politica MECȘ in privinţa sprijinirii învăţământului privat preuniversitar

CDEPINTERPELARE

09.02.2015

Adresată: Ministrului  Educaţiei si  Cercetării  Ştiinţifice, Domnului prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai CIMPEANU

Din partea:    Deputat PMP Petru Movila, Deputat PNL Radu Zlati, Deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru, Deputat PNL Ştefan Alexandru Băişanu

Obiectul interpelării: Politica Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice in privinţa sprijinirii învăţământului privat preuniversitar prin înlăturarea prejudiciilor organizatori ce/economico-financiare create prin încălcarea prevederilor legale, de conţinutul Metodologiei aprobate prin Ordinul MEN nr. 5005/2014.

Excelenţă,

In art. 60 din Legea 1/2011, se precizează principalele coordonate ale înfiinţării si desfăşurării activităţii şcolilor private si anume:

 • sunt unităţi libere, deschise, autonome atât din punct de vedere organizatoric cat si economico-financiar având ca fundament proprietatea privata, garantată de Constituţie (art. 60 alin. 3);
 • unităţile de învăţământ preuniversitar particular si confesional acreditate sunt sprijinite de stat ( art. 60 alin. 5);
 • statul sprijină si coordonează învăţământul particular si confesional, in condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia ( art. 60 alin. 6).
 • Drepturile unităţilor/şcolilor private, inclusiv cele de învăţământ postii ceai, deriva atât din constituirea acestora în unităţi libere, deschise, autonome, atât din punct de vedere organizatoric
 • cat si economico-financiar, după cum s-a precizat mai sus, cat si din prevederile OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, cu modificările si completările aprobate prin Legea 87/2006 si prin OUG 75/2011.
 • Conform prevederilor Legii calităţii educaţiei, Capitolul V, acreditarea organizaţiilor furnizoare de educaţie si a programelor de studiu (art. 29 alin 4) presupune parcurgerea a doua etape, atât pentru învăţământul superior cat si pentru cel preuniversitar de stat sau privat si anume:
 • autorizarea de funcţionare provizorie, care da dreptul de a desfăşură procesul de învăţământ si de a organiza, după caz, admiterea la studii;
 • acreditarea, care acorda alături de drepturile prevăzute la lit. a), si DREPTUL de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi de a ORGANIZA, după caz, EXAMEN DE ABSOLVIRE, licenţă, masterat, doctorat.

Excelenţă,

Prevederile Metodologiei aprobate prin Ordinul MEN nr. 5005/2014, în vigoare de la data de 23.12.2014, privind organizarea si desfăşurarea examenelor de absolvire de la şcolile postliceale, se abate de la Programul USL al Guvernului, privind învăţământul privat, încălcând grav autonomia organizatorica/ economico-financiara conferita de lege (art. 60 din Legea 1/2011), luându-le efectiv şcolilor dreptul de a organiza examenul de absolvire , stipulat imperativ de art. 29, alin.4, pct. b, din Legea calităţii educaţiei 87/2006/ OUG75/2011, conferind ilegal acest drept Comisiei Naţionale de Evaluare si Certificare (art. 8 alin. 1 din Metodologie), respectiv Comisiei Judeţene de Evaluare si Certificare (art. 13 punct 4, cu influente negative şi asupra celorlalte prevederi ale art. 13).

Excelenta,

Baza “ legala” invocată în Ordinul 5005/2014 de cei care au redactat efectiv Metodologia, ar fi reprezentată de prevederile art. 44 alin. (9S) din Legea 1/2011, introdus prin OUG 117/30 dec. 2013;

“ 91. (…) Modul de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a competentelor profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin metodologia specifica, elaborata cu consultarea factorilor interesaţi si aprobata prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.99 >

Personal, considerăm că deşi ordonanţa de urgenta a fost emisă de peste un an de zile si n-a fost încă dezbătută si aprobata în Parlament, legiuitorul a avut în vedere o metodologie-cadru care să nu încalce prin ordin de ministru, fapt ilegal de altfel, drepturile conferite de lege şcolilor postliceale de stat sau private.

Aceasta cu atât mai mult cu cât s-au încălcat şi prevederile art. 14 din Legea 1/2011 referitor la “ …consultarea…structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale… în privinţa fundamentării şi aplicării strategiilor naţionale în domeniul educaţiei”.

Menţionam că, după ştiinţa noastră, cele două structuri asociative ale şcolilor private (Uniunea Naţională pentru Dezvoltarea învăţământului Privat Preuniversitar din România – UNDIPPR şi Uniunea învăţământului Privat – UIP), şcolile de stat, precum si Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar – ARACIP, nu au fost consultate conform chiar prevederilor invocate de “ întocmitorii primari” ai metodologiei (art. 44 alin 9l din Legea 1/2011), încălcând grosolan, si in acest mod, prevederile legale in vigoare.

Excelenţă,

Având in vedere cele prezentate mai sus si modul inedit de “sprijinire” si “ respectare” a drepturilor învăţământului privat, precum si faptul că examenul de certificare a competentelor absolvenţilor învăţământului postliceal de stat si privat nu este examen naţional, asemeni examenului de bacalaureat, din care s-au “inspirat” “întocmitorii” prezentei metodologii, precum si prejudiciile aduse in plan organizatoric dar si economico-financiar, aduse învăţământului postliceal vă adresăm respectuos rugămintea de a:

 • dispune analizarea prevederilor metodologiei, care, la experienţa noastră de parlamentari, încalcă Legea 1/2011, cat si prevederile Legii 87/2006 respectiv OUG 75/2011, luând ilegal (un ordin de ministru nu poate trece peste lege) DREPTUL şcolilor acreditate, de stat si private, de a ORGANIZA EXAMENUL DE ABSOLVIRE;
 • suspendarea, în baza constatărilor proprii si a celor expuse de noi, a aplicării actualei metodologii aprobate prin Ordinul MEN nr. 5005/2014 şi iniţierea redactării unei noi METODOLOGII-CADRU, cu consultarea factorilor interesaţi care să redea drepturile stipulate de lege, inclusiv de a organiza examen de absolvire şi de a emite diplome;
 • iniţierea unei Hotărâri de Guvern (HG) prin care să se expliciteze, măcar acum, la patru ani de la apariţia Legii 1/2011, modalităţile concrete de sprijinire a învăţământului preuniversitar privat de către stat, în baza prevederilor art. 60 alin. 5 si 6 din Legea 1/2011;
 • analizarea posibilităţilor de înfiinţare la nivelul MECS a unui serviciu sau alt organism, care sa coordoneze, in cadrul MECS, învăţământul particular preuniversitar, inclusiv modalităţile de sprijin ale acestuia (art. 60 alin. 6 din Legea 1/2011).

în aşteptarea unor masuri concrete si responsabile, de aplicare a prevederilor legale, menţionate in prezenta interpelare si de stopare a devierii voluntariste de la lege, în spiritul deşartului centralism democratic, respectând propriile masuri de sprijinire a învăţământului particular din Programul USL de Guvernare,

Vă asigurăm, Excelenţă, de sprijinul nostru în construirea adevăratei reforme in învăţământ, de extindere a iniţiativei private în educaţie, care scuteşte deja statul de un important efort bugetar, împreuna cu întreaga noastră apreciere, încredere şi consideraţie pentru activitatea depusă ca Rector al USAMV Bucureşti, cu speranţa unor bune rezultate şi în conducerea MECS.

Solicităm răspuns scris si oral.


Domnului Deputat Petru MOVILĂ Domnului Deputat Radu ZLATt Domnului Deputat Tudor CIUHODARU Domnului Deputat Ştefan Alexandru BĂIŞANU Parlamentul României

Stimaţi domni deputaţi,

Urmare a interpelării formulate de dumneavoastră, înaintată Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin adresa Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul – Guvernul României nr. 824/DRP/18.02.2015 şi înregistrată cu nr. 8416/20.02.2015, vă comunicam următoarele:

 • Conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „învăţământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale înscrise în Registrul naţional al calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului ţi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
 • Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/instituţia de învăţământ, prin consultarea factorilor interesaţi.
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice elaborează metodologia care cuprinde normele de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin OMEN nr. 5005/2014, se adaptează modificărilor legislative cuprinse în iegea sus-menţionată şi în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.
 • în acest sens, învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.
 • începând cu anul şcolar 2014-2015 organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare pentru absolvenţii învăţământului postliceal se realizează în conformitate cu prevederile OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare o calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Reglementările cuprinse tn Precizările anuale privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi post liceal au fost incluse în OMEN nr. 5005/2014 ia art. 5 alin. (1), (2), (3) şi la art. 4.

În ceea ce priveşte structura centrelor de examen, decizia de constituire a centrelor de examen, coordonarea şi monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a examenului se face de către Comisia judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Evaluare şi Certificare {CJEC/CMBEC) conform cu prevederile: art. 8 alin. (4), (5), art. 10 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. c), d), e), f), g), s), ţ), x) din OMEN 5005/2014, care sunt similare cu cele din OMECT nr, 5127/2008.

Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; doar unităţile de învăţământ acreditate pot organiza, după caz, examene de certificare, absolvire, bacalaureat etc. La toate examenele, cu excepţia examenului de bacalaureat (pentru care numirea preşedinţilor se face prin ordin de ministru), decizia privind constituirea centrelor de examen şi arondarea unităţilor de învăţământ la centrele de examen revine Comisiei judeţene.

Prin OMEN nr. 5005/2014 se prevăd atribuţii similare şi pentru examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului postliceal. Ca şi în anii trecuţi, selecţia unităţilor care vor fi desemnate centre de examen se face pe baza unor criterii, care se regăsesc în Anexa nr. 1 (Criterii de selecţie pentru nominalizarea unităţilor de învăţământ drept centre de examen pentru certificarea calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal) la metodologie, criterii care nu au suportat modificări.

Conform prevederilor punctului 5 din Anexa sus-menţionată, „Pot fi centre de examen: unităţi/instituţii de învăţământ acreditate care au şcolarizat şi au absolvenţi ai seriei curente cu calificările profesionale pentru care se organizează examenul, unităţi/instituţii de învăţământ împreună cu întreprinderi care s-au implicat şi au dezvoltat parteneriate pentru dezvoltarea locală de curriculum, conform cerinţelor pieţei muncii, care asigură pregătirea practică a elevilor, care prezintă oferte de angajare pentru absolvenţi, care oferă burse sau unităţi/instituţii de învăţământ împreună cu centre de formare profesională a adulţilor etc., cu condiţia îndeplinirii criteriilor de selecţie.”

Dacă o unitate de învăţământ îndeplineşte criteriile menţionate anterior, aceasta poate fi desemnată centru de examen, prin decizia CJEC/CMBEC. Această situaţie este valabilă pentru învăţământul de stat, dar şi pentru cel particular.

Prezenta metodologie nu interzice ca o unitate de învăţământ particular care îndeplineşte criteriile de selecţie să fie desemnată centru de examen şi să aibă arondate şi unităţi de învăţământ de stat. După analizarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare, decizia finală este a CJEC/CMBEC.

In anii şcolari anteriori, doar unităţile de învăţământ desemnate centre de examen puteau propune tematica probelor de examen şi puteau transmite la CJEC/CMBEC propuneri de subiecte, pe baza cărora CJEC/CMBEC elabora variantele de subiecte.

Pentru a asigura egalitate de şanse, potrivit noii metodologii, toate unităţile de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului postliceai vor putea face propuneri de teme şi subiecte. Pentru asigurarea confidenţialităţii cu privire la subiectele probei scrise, noua metodologie clarifică momentul în care CJEC/CMBEC trebuie sa transmită subiectele către centrele de examen, după modelul examenelor organizate în învăţământul preuniversitar.

Pentru asigurarea egalităţii de şanse, toate unităţile de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului postliceai, şi nu doar cele care sunt desemnate centre de examen, vor avea membri examinatori în cadrul comisiilor de examinare. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. e) şi f) din OMEN nr. 5005/2014, membrii evaluatori ai probei scrise vor fi externi centrului de examen.

Conform prevederilor art. 15 lit. g) din OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentulubcadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, inspectorii şcolari care au competenţe în domeniul funcţionai curriculum şi activitate extraşcolară „asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, concursurilor de admitere şi a examenelor de certificare a competenţelor profesionale din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare pe obiecte de studiu şi meserii, cultura l-artistice şi sportive de la nivelul judeţului, în condiţiile legii şi în conformitate cu regulamentele, normele şi metodologiile elaborate în acest sens de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”

în consecinţă, inspectoratul şcolar are un rol bine definit în organizarea în bune condiţii a examenelor de certificare.

în fiecare an şcolar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice elaborează o Notă de control cu privire la activitatea de inspecţie tematică privind examenele de certificare din învăţământul profesional şi tehnic.

Tematica propusă se referă la consiliere, monitorizare şi evaluare privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional, liceal filiera tehnologică şi postliceai nivel 3, nivel 4 şi nivel 5, în sesiunile anului şcolar 2014 – 2015.

Concluziile inspecţiei tematice vor fi incluse în Raportul C1EC referitor la sesiunile de examen privind examenele de certificare din învăţământul profesional şi tehnic.

în funcţie de rezultatele acestei inspecţii, MEC5 va analiza propunerile primite şi, după caz, va decide cu privire la posibilitatea modificării metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceai.

Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimaţi domni deputaţi, de toată consideraţia mea.

Sorin Mihai CÎMPEANU

Etichete:, , , , , , ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: