STATUTUL PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL

Aprobat de Congresul Extraordinar al PNL şi Convenţia Naţională Extraordinară a PDL întrunite în şedinţă comună în data de 26 iulie 2014 şi modificat în şedinţele Consiliului Naţional al PNL din 23 mai 2015, 11 decembrie 2015, 8 octombrie 2016 şi 4 martie 2017

Dispoziţii generale

1.Denumirea, obiectivele şi membrii partidului

1A. Denumirea şi însemnele partidului

Art. 1 Denumirea partidului

 1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Naţional Liberal.
 2. Partidul Naţional Liberal reprezintă rezultatul fuziunii dintre Partidul Democrat Liberal şi Partidul Naţional Liberal – PNL (PDL+PNL).
 3. Denumirea prescurtată a partidului este PNL.

Art. 2

 1. PNL este persoană juridică de drept public. PNL îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, pe întreg teritoriul României şi în exteriorul graniţelor tării, prin organizaţiile înfiinţate în conformitate cu cap. 4E al acestui Statut şi cu dispoziţiile legale în vigoare.
 2. PNL este continuatorul Partidului Democrat Liberal şi al Partidului Naţional Liberal.

PNL îşi asumă istoria, tradiţia şi denumirile celor doua partide.

Art. 3 Semnul partidului

 1. Semnul permanent al PNL este descris de Anexa 1.
 2. Semnul electoral al partidului este descris de Anexa 2.
 3. Culorile partidului sunt alb, albastru şi galben, conform specificaţiilor tehnice din Anexele 1 şi 2.
 4. Drapelul partidului, precum şi celelalte specificaţii tehnice sunt descrise în manualul de identitate vizuală care este aprobat de către BPN.
 5. CN poate modifica, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.
 6. CN poate modifica, între Congrese, culorile
 7. Ziua PNL se sărbătoreşte în ziua de 24 mai a fiecărui an.

Art. 4 Sediul partidului

Sediul Central al PNL este în Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 1, sector 1. Adresa Sediului Central poate fi schimbată prin hotărârea CN sau a CON.

1B. Obiectivele PNL

Art. 5

În acţiunea sa politică, PNL, ca partid de centru-dreapta, membru al Partidului Popular European, urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţi şi demnităţii umane şi a valorilor tradiționale ale poporului român, precum şi reprezentarea ideilor şi valorilor dreptei democratice româneşti. Deviza PNL este «Prin noi înşine în Europa».

Misiunea PNL, ca partid de centru-dreapta, este crearea unei societăți moderne în România, bazată pe economia de piață şi pe principiile responsabilităţi, subsidiarităţi, solidarităţi şi justiției sociale.

În activitatea sa, PNL urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şi interesele naționale, pluralismul politic şi principiile democrației constituționale. PNL îşi asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democrației pe scena politică românească, precum şi dialogul şi colaborarea cu toate forțele politice democratice.

În realizarea obiectivelor sale, PNL acționează pentru participarea cetătenilor la dezvoltarea şi modernizarea statului şi a societăţi româneşti ca societate democratică, liberă şi dreaptă.

În conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Programului său politic, PNL asigură promovarea principiilor democrației şi consolidarea statului de drept şi acționează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:

a) construirea unei societăți în care fiecare cetățean al României să se bucure de libertate şi de prosperitate;

b) garantarea, promovarea şi respectarea necondiţionată a demnităţi omului, a drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor, separația puterilor în stat şi pluralismul politic;

c) asigurarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţi depline a presei;

d) garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţi private, stimularea liberei inițiative şi promovarea unui mediu de afaceri concurenţial şi competitiv;

e) Participarea activă a României la construcția europeană, consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană; respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de tară membră UE şi NATO şi de membru al organismelor europene şi internaționale; consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA.

f) aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;

g) asigurarea egalităţi în fata legii a tuturor cetățenilor români;

h) recunoaşterea rolului comunităţi şi al familiei, al tradiției, al culturii şi al religiei în afirmarea identităţii naționale;

i) reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiilor subsidiarităţi şi descentralizării;

j) asigurarea suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii României,

promovarea intereselor ţării şi păstrarea identităţii naţionale, în condiţiile generate de statutul de membru al Uniunii Europene;

k) combaterea tuturor formelor de discriminare în viaţa politică, economică şi socială;

l) creşterea nivelului de cultură, asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei, a educaţiei permanente şi a cercetării ca dimensiune determinantă a societăţii cunoaşterii, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;

m) susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritul democraţiei şi al valorilor europene;

n) consolidarea democraţiei şi încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică şi la întărirea controlului public asupra statului;

o) încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;

p) restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;

q) eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a persoanelor;

r) combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului; garantarea siguranţei cetăţeanului;

s) susţinerea relevanţei şi utilităţii sociale, precum şi a principiului dezvoltării durabile în fundamentarea politicilor publice şi a deciziilor majore care privesc dezvoltarea economico-socială a ţării;

t) adaptarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului la nevoile reale ale României, precum şi la politicile promovate de Partidul Popular European.

Art. 6

 1. În realizarea obiectivelor sale, PNL acţionează prin reprezentanţii săi în Parlamentul României şi în Parlamentul European, prin Guvern, prin autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, orice alte instituţii şi organisme în care partidul este reprezentat, precum şi prin manifestaţii politice, prin dialog şi cooperare permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanţii cultelor, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale, cu structurile societăţii civile şi cu mediul de afaceri pentru elaborarea de proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
 2. PNL militează pentru promovarea intereselor României pe plan internaţional, în cadrul organismelor internaţionale din care face parte şi prin participarea la dezbateri locale şi regionale;
 3. PNL editează, realizează şi difuzează publicaţii ori alte materiale proprii; încurajează constituirea de asociaţii, fundaţii şi cluburi care promovează valorile şi principiile partidului; organizează acţiuni de formare în politică şi administraţie, culturale, sportive şi de recreere.

Art. 7

 1. Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şi explicitate în: Programul Politic, Programele electorale, Programul de guvernare atunci când partidul participă la guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente politice şi programatice adoptate de acesta.
 2. Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor membrilor partidului dreptul de a contribui la stabilirea măsurilor necesare şi de a participa la punerea în aplicare a deciziilor şi hotărârilor adoptate, pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale PNL, cu respectarea prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor democraţiei.
 3. Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes major şi de a lărgi baza de membri ai partidului.

1C. Membrii

Art. 8

PNL este constituit din persoane care aderă liber la Statutul, Programul şi celelalte documente ale partidului şi care

vor să contribuie la promovarea şi aplicarea acestora în practică, devenind membri ai partidului.

Principiile de Organizare şi Activitatea Internă a PNL

2A. Organizarea generală

Art. 9

 1. PNL este organizat pe criteriul administrativ teritorial şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării, la nivel local, judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivel naţional.
 2. Pentru membrii cu domiciliul în afara ţării funcţionează Organizaţia PNL Diaspora, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 10

În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare:

 1. secţia de votare;
 2. local – comune, oraşe şi municipii, exclusiv municipiul Bucureşti;
 3. judeţean – judeţe, sectoarele – municipiului Bucureşti şi Diaspora; în plus, în municipiul Bucureşti funcţionează o structura de coordonare în conformitate cu ROLJ.
 4. naţional.

Art. 11

 1. Între niveluri sunt relaţii de subordonare în conformitate cu Art. 48, fiecare nivel având autonomie în cadrul competenţelor statutare şi regulamentare.
 1. Principiul autonomiei este completat de principiile coordonării şi dialogului între diversele niveluri, precum şi între acestea şi structurile executivului, atunci când partidul se află la guvernare.

Art. 12

 1. Pentru fiecare nivel există cel puțin un organism de conducere şi coordonare colegial şi un organism de conducere şi de execuție permanent. Modul în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea în organizațiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţi organizaţilor locale şi județene (ROLJ), aprobat de BPN la propunerea BEx.
 2. În textul acestui Statut mențiunea BPJ se asimilează cu BPSMB şi cu BEx Diaspora, CDJ se asimilează cu CDSMB şi CD Diaspora, iar mențiunea CCJ se asimilează cu CCSMB şi CC Diaspora.

2.Principiile activităţii interne

Art. 13

Activitatea internă a partidului se bazează pe următoarele principii generale:

 1. libertatea de conștiință şi libertatea de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor organizatorice ale partidului, precum şi în afara partidului în măsura în care exprimările respective nu contravin deciziilor şi hotărârilor luate de organismele de conducere ale partidului;
 2. garantarea accesului tinerilor, femeilor, pensionarilor şi persoanelor de vârsta a treia la orice funcție aleasă sau numită în partid, sau în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competentei, meritelor personale, a integrităţi şi a activităţi desfăşurate în partid sau în funcții publice, potrivit criteriilor privind cariera politică, aprobate prin regulament, şi criteriilor de reprezentativitate minimală stabilite prin prezentul Statut;
 3. democrația internă, toate deciziile şi hotărârile adoptându-se pe baza votului liber exprimat; hotărârile şi deciziile cu privire la persoane, se adoptă, la toate nivelurile, prin vot secret;
 4. solidaritatea membrilor în toate acțiunile decise de către partid;
 5. unitatea partidului;
 6. disciplina, responsabilitatea şi fermitatea membrilor în respectarea şi aplicarea Statutului, Programului politic, regulamentelor, deciziilor şi hotărârilor adoptate de organismele partidului de la toate nivelurile;
 7. integritatea şi transparenta în procesul de recrutare, selecție şi promovare a membrilor şi în procesele decizionale;
 8. asigurarea exprimării şi dezbaterii, în cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecărei organizaţi în legătură cu toate documentele sau acțiunile politice majore ce urmează să fie inițiate de organismele de conducere ale partidului de la nivelul național sau județean;
 9. fiecare membru al partidului, indiferent de funcția pe care o exercită în partid sau în afara acestuia, ori de tipul de organizație din care face parte, trebuie să activeze obligatoriu într-o organizație de secție de votare;
 10. un membru al partidului poate cumula cel mult două funcţii alese în organismele de conducere ale acestuia, dar nu la acelaşi nivel; prim-vicepreşedinţii şi vicepreședinții din Biroul Executiv nu pot ocupa concomitent şi funcția de preşedinte BPJ.
 11. Alesii locali si parlamentarii partidului pot candida la funcții de conducere in partid numai in circumscripţia electorala unde au fost aleși sau la nivel naţional.

3.Membrii

3A. Dobândirea calităţii de membru

Art. 14

În condiţiile prevăzute de regulament, membrii PNL pot dobândi calitatea de membru de onoare.

Art. 15

 1. Poate să devină membru al PNL orice cetăţean român cu drept de vot şi care îndeplineşte cumulativ, următoarele condiţii:
 2. aderă la principiile şi valorile afirmate de PNL şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora; b) recunoaşte şi respectă Statutul, Programul Politic, Codul Etic şi celelalte documente ale partidului, precum şi regulamentele aprobate pe bază şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare;
 3. este apreciat şi cunoscut ca un cetăţean onest şi competent, cu o bună reputaţie, care poate contribui la îndeplinirea obiectivelor partidului.
 4. nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice.
 5. O persoană nu poate deveni membru al PNL dacă:
 6. a fost condamnată penal pentru infracţiuni de corupţie sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 7. i s-a stabilit, printr-o hotărâre, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 8. îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.
 9. promovează sau a promovat idei sau acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism sau intoleranţă;
 10. a ocupat funcţii politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român.

Art. 16

Calitatea de membru al PNL se dobândeşte ca urmare a deciziei BPL , validate de BPJ, pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fişe personale şi a unei declaraţii pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de înscriere prevăzute în Statut, depuse la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă, la alegerea sa.

Adeziunea, fişa personală şi declaraţia pe propria răspundere se pot depune şi electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în ROLJ şi afişată pe site-ul PNL.

Art. 17

 1. La data depunerii cererii, BPL al organizaţiei locale respective face publică adeziunea prin afişare la sediul organizaţiei şi invită candidatul să se prezinte în faţa BPL în prima şedinţă a acestuia. Pe baza cererii de adeziune, BPL decide prin vot cu privire la cererea de intrare în partid şi transmite decizia la BPJ pentru validare.
 2. Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al Membrilor PNL, care trebuie efectuată în maximum 5 zile de la data rămânerii definitive a deciziei BPJ.

Art. 18

 1. O persoană poate face parte dintr-o singură organizaţie de secţie de votare a partidului.
 2. În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresată de persoana în cauză celor două organizaţii, în condiţiile prevăzute de regulament.
 3. În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca membru al PNL pe baza transferului documentelor îşi păstrează vechimea din partidul din care provine.

Art. 19

 1. La prima reuniune a organizaţiei locale respective şi apoi la prima adunare a organizaţiei ierarhic superioare, se informează cu privire la primirea de noi membri.
 2. Noii membri completează o fişă de evidentă care se păstrează de către BPJ şi primesc legitimaţia de membru.
 3. La nivel naţional va funcţiona Registrul Naţional al Membrilor PNL ce va cuprinde toţi membrii partidului, precum şi datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului Naţional al Membrilor PNL se va specifica prin ROLJ.

Art. 20

Pentru merite deosebite în promovarea politicilor de centru-dreapta, se poate atribui demnitatea de membru de onoare unor persoane, având cetăţenie română.

Art. 21

Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru înfăptuirea Programului politic, pentru respectarea Statutului şi pentru unitatea şi prestigiul partidului, CN poate atribui demnitatea de Preşedinte de Onoare al PNL.

3B. Pierderea calităţii de membru

Art. 22

Calitatea de membru al PNL se pierde prin retragere, radiere sau excludere.

 1. Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la BPL al organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o transmite către BPJ, pentru scoaterea din evidenţă. Demisia se poate trimite şi electronic în conformitate cu procedura prevăzută în ROLJ şi afişată pe site-ul PNL. În cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, în situația revenirii în partid, după încetarea incompatibilităţi, este recunoscută vechimea anterioară datei demisiei.
 2. Radierea se face de drept, de către BPJ, la propunerea BPL al organizației pe teritoriul căreia era membru cel în cauză, în următoarele cazuri:

a) neplata cotizației sau a contribuţiilor stabilite în conf cu Art. 139, timp de mai mult de șase luni.;

b) înscrierea într-un alt partid sau formațiune politică;

c) aderarea la sau susținerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice;

d) declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcție aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia;

e) deces;

f) condamnarea penală definitivă, pentru infracțiune săvârşită cu intenție;

g) condamnarea penală definitivă pentru infracţiuni de corupţie;

h) stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a calităţi de lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securităţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) interzicerea exercitării drepturilor politice şi cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pierderea calităţi de membru din cauzele enumerate la Art. 22 alin. 2. lit. (f)-(h) nu poate fi contestată la niciunul din organismele partidului.

 1. Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile din prezentul Statut.
 2. Fără a afecta prevederile alin 1.3, persoana condamnată penal este suspendată de drept din calitatea de membru PNL.
 3. Persoana condamnată penal definitiv pierde de drept şi automat calitatea de membru PNL.
 4. Achitarea persoanei condamnate penal încetează suspendarea şi şterge efectele ei de drept.
 5. Reabilitarea persoanei condamnate penal definitiv înlătură excluderea şi efectele ei de drept.

Art. 23

 1. Membrii PNL se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii şi numai pe durata îndeplinirii acesteia.
 2. Membrii PNL se pot autosuspenda din funcția deținută în partid numai în cazul ocupării unei funcții publice incompatibile cu deținerea unor funcții de conducere în partid, pe o perioadă egală cu durata mandatului funcției publice.
 3. După perioada de autosuspendare, în termen de 30 de zile, redobândirea calităţi de membru se face în temeiul deciziei de validare a BPJ a hotărârii BPL pe baza unei cereri adresate preşedintelui organizației locale din care solicitantul face parte.
 1. În situaţia în care persoana autosuspendată face parte dintr-o structură de conducere nu mai poate reveni în funcţia pentru care a fost ales anterior autosuspendării. Persoana autosuspendată are obligaţia respectării prevederilor Codului Etic al PNL.

3C. Drepturile membrilor

Art. 24

 1. Fără discriminări sau privilegii, membrii PNL au următoarele drepturi:

a) să îşi exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia şi a reprezentanţilor partidului în funcţii numite sau alese;

b) să îşi exprime liber opinii în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic şi Statut, şi nici deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului;

c) să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului şi a reprezentanţilor partidului în instituţiile publice, precum şi la orice alte informaţii relevante pe care partidul le deţine;

d) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi – numai dacă au achitate, la zi, toate tipurile de cotizaţii stabilite de organele competente – în funcţiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcţiile din afara partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, în condiţiile legii, urmărind principiul competenţei şi profesionalismului, ale prevederilor prezentului Statut şi ale regulamentului privind cariera politică;

e) să participe la programele de formare politică organizate de către partid;

f) să se apere în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale regulamentelor partidului;

g) să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate;

h) să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, dar numai în interesul PNL;

i) să promoveze iniţiative politice proprii prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului; j) să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru PNL;

j) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului.

 1. Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.

3D. Obligaţiile membrilor

Art. 25

Fără discriminări sau privilegii, membrii PNL au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Constituţia şi legile ţării, să respecte Statutul şi regulamentele partidului, normele de integritate şi morală publice şi Codul etic al PNL;
 2. să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a României, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
 3. să promoveze şi să apere opţiunile politice ale partidului, exprimate prin Programul politic, Programele electorale, Programele de guvernare atunci când participă la guvernare, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia;
 4. să pună în practică, cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale partidului;
 5. să participe activ la toate activităţile partidului la care sunt convocaţi de organismele de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
 6. să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe care le deţin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;
 7. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi cu demnitate, competenţă şi cinste şi să pună în practică programele şi politicile publice asumate de partid;
 8. să plătească toate tipurile de cotizaţii stabilite de organismele competente;
 9. să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori luări de poziţie care să contravină deciziilor şi hotărârilor organismelor statutare ale partidului;
 10. să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut şi în regulamentele partidului;
 11. să aibă o conduită civică ireproşabilă; să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în care trăiesc şi în mediul profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
 12. să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a ocupa o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire.

3E. Sancţiuni

Art. 26

 1. În cazurile prevăzute de Statut şi Codul Etic, membrilor PNL li se poate aplica, după gravitatea faptei, una dintre următoarele sancţiuni:

a) atenţionare;

b) avertisment;

c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute;

d) retragerea sprijinului politic pentru reprezentanţii PNL care deţin funcţii numite în administraţia publică locală şi centrală împotriva cărora a început urmărirea penală. Sancţiunea va fi aplicată de către forul de conducere competent cu privire la funcţia ocupată de către membrul PNL în cauză;

e) în cazul membrilor care ocupă funcții de conducere în interiorul partidului, suspendarea din functje se aplică de drept în cazul dispunerii măsurilor de arestare preventivă sau de arest la domiciliu, precum şi în cazul condamnării în primă instanţă. Această sancţiune se aplică şi membrilor care se află în situaţia descrisă la momentul adoptării prezentelor prevederi. BEx al organizaţiei din care face parte persoana suspendată va constata acest lucru;

f) suspendarea calităţi de membru, în cazul condamnării în primă instanță de judecată; suspendarea se aplică de drept şi se constată de către Biroul Politic al organizaţiei din care face parte persoana condamnată;

g) demiterea din funcții ocupate în structura partidului;

h) excluderea din partid.

2. Sancpnea excluderii unui membru PNL se poate aplica în una din următoarele situații

a) a încălcat grav şi în mod repetat prevederile Statutului şi ale Codului Etic, aducând atingere valorilor şi principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului;

b) a încălcat deciziile şi hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi, prin aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice importante.

Art. 27

 1. Sancționarea membrilor care nu ocupă funcții la niciun nivel, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPL (BPSMB), pentru sancpnile prevăzute la Art. 26 si se validează de către BPJ
 2. Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 26
 3. În astfel de situaţi, CCL sau BPJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii BPL.
 4. Decizia sau hotărârea de sancționare se comunică celui sancționat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.

Art. 28

 1. Sancţionarea membrilor ce ocupă funcții la nivel județean, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăşte de către BPJ, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 26 alin.1 lit. (a) şi (b), respectiv de către CDJ, la propunerea BPJ sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la Art. 26 alin. 1. lit. (c), (d), (e), (f), (g) şi (h).
 2. În astfel de situaţi CDJ se convoacă în cel mult 30 de zile de la data propunerii.
 1. Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.

Art. 29

 1. Instanța de apel pentru cei sanct^ionati conform Art. 27 alin. 1. este CoAJ (CoAMB), care, sesizată, în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei este obligată să se pronunțe şi să comunice în scris sau prin e-mail, la adresa declarata in cererea de adeziune, celui în cauză, hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare. Hotărârea CoAJ (CoAMB) este definitivă.
 1. Instanța de apel pentru cei sancționațiconform Art. 27 alin. 2. şi Art. 28 este CoAJ (CoAMB), care, sesizată, în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei este obligată să se pronunțe şi să comunice în scris sau prin      e­mail, la adresa declarata in cererea de adeziune, celui în cauză, hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare. Hotărârea CoAJ (CoAMB) este atacabilă, prin recurs, în cel mult 10 zile de la primire, la CA. CA va comunica, în scris, celui în cauză, soluția sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.

Art. 30

 1. Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel national – cu exceptia celor aleşi la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăşte prin votul CN la propunerea BEx şi se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile.
 2. Instanța de apel este CA, care, sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii, este obligată să se pronunte şi să comunice celui în cauză, în scris sau prin e-mail, la adresa declarata in cererea de adeziune, solutia adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării. Solutia CA este definitivă.

Art. 31

Sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese în CON se hotărăşte prin votul membrilor CON, în urma unei propuneri a BPN, adoptate de către CN. În acest caz este convocata automat Congresul Extraordinar.

Art. 32

 1. Membrii luatj în discutie spre a fi sanctionat^i vor fi anuntati, prin adresa scrisa,      sms   sau e-mail  la adresele declarate in cererea de adeziune, cu cel putin 3 zile înainte de data întrunirii organismului  care dezbate       cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor toate mijloacele de probă.
 1. Toate termenele prevăzute în Art. 27-32 sunt termene de decădere.
 2. Sanctiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.

Art. 33

 1. După un an de la aplicarea sanctiunii (cu exceptia sanctiunii mentionate la Art. 26 alin. 1. lit. (e), cel sanctionat poate cere ridicarea sanctiunii primului organism care a hotărât sanctionarea sa.
 2. Persoana care a demisionat poate face cerere de reînscriere în PNL în condipe prevăzute în Art. 19-22 din Statut, după trecerea unei perioade de minimum un an de la demisia sa.
 3. Cererea respinsă nu mai poate fi adresată altui organism şi nici aceluiaşi, pe parcursul anului calendaristic respectiv.

Art. 34

Sancţiunile şi ridicarea acestora se înregistrează de către BPJ în fişa de evidentă a fiecărui membru, precum şi în Registrul National al Membrilor PNL.

Structura internă a partidului Organizaţiile teritoriale

4 A. Organizaţia de secţie de votare

Art. 35

Nucleul de bază al structurii organizatorice a partidului este organizatja de sectje de votare (OSV), care este constituită pe teritoriul unei sectji de votare şi poartă numărul acesteia.

Art. 36

 1. Pe teritoriul unei sectji de votare se constituie o organizare cu minimum 5 membri.
 2. Organizata de sectje de votare are, în principal, atribuții executive privind legătura directă constantă cu cetățenii şi desfăşurarea în condici optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a campaniei electorale şi a alegerilor din sectja de votare respectivă, OSV fiind condusă de un birou format în conformitate cu prevederile ROLJ.

4 B. Organizaţia locală

Art. 37

 1. Pe teritoriul fiecărei/fiecărui comune, oraş sau municipiu, cu exceptia municipiului Bucureşti, precum şi pe teritoriul altei tări se constituie câte o organizare locală formată din totalitatea membrilor de partid, conform prezentului Statut.
 2. Organizata locală este condusă de un Comitet de Coordonare Local (CCL), care este organismul de decizie politică şi care se întruneşte trimestrial, precum şi de un Birou Politic Local (BPL), care pune în practică hotărârile CCL şi care se întruneşte lunar.
 3. Prin hotărârea BPJ, la propunerea BPL, în localităti se pot înfiinta organizaşi de cartier sau organizaşi săteşti, conduse de un Birou Politic de Cartier (BPC) sau de un Birou Politic Sătesc (BPS), care sunt subordonate organizaţilor locale.
 4. Atributiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţilor locale sunt prevăzute în ROLJ.
 5. Pentru îndeplinirea atributJilor ce le revin, CCL adoptă hotărâri, iar BPL emite decizii.

4C. Organizaţia judeţeană

Art. 38

 1. În fiecare judeţ se constituie câte o organizare judeţeană, aceasta urmând să aibă denumirea şi statut de Filială, formată din toate organizațiile locale de pe teritoriul judetului respectiv.
 2. Activitatea dintr-o Filială se conduce de către un Comitet de Coordonare Județean (CCJ), care se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi care alege un Birou Politic Județean (BPJ) ce se întruneşte saptamânal. 3. La nivelul Filialelor se constituie şi funcţonează Colegiul Director Județean (CDJ), format din BPJ, preşedinţi organizaţilor locale de pe raza judetului respectiv şi primarii membri PNL.
 3. CDJ se reuneşte trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui BPJ sau a mai mult de jumătate din membrii BPJ.
 4. AtributJile şi competentele, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea Filialelor, sunt prevăzute în ROLJ.
 5. Pentru îndeplinirea atributelor ce le revin, CCJ adoptă hotărâri, iar CDJ şi BPJ emit decizii.

4D.      Organizaţiile de la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarele acestuia

Art. 39

 1. Pe teritoriul fiecărui sector al municipiului Bucureşti, se constituie câte o organizare de sector formată din totalitatea membrilor de partid în conformitate cu Art. 17. La cerere, pot să facă parte şi membri care au domiciliul, reşedinta sau locul de muncă în municipiul Bucureşti, dar nu în sectorul respectiv.
 2. Pe teritoriul fiecărui sector se pot forma organizaţi zonale (OZ) conduse de un Birou Politic de Zonă (BPZ). Organizațiile de zonă au statut de organizatele locală.
 3. La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti funcţonează Comitetul de Coordonare al Sectorului din Municipiul Bucureşti (CCSMB), care este organismul de decizie politică şi organizatorică al activităţi partidului la nivelul sectorului, precum şi Biroul Politic de Sector (BPSMB), care este organismul de conducere al activităţi partidului între reuniunile CCSMB.

Art. 40

La nivelul municipiului Bucureşti funcţonează Comitetul de Coordonare al Municipiului Bucureşti (CCMB), care este organismul de conducere, decizie politică şi organizatorică al PNL la nivelul Capitalei, precum şi Biroul Politic al Municipiului Bucureşti (BPMB) care este organismul permanent de conducere al activităţi partidului între reuniunile CCMB.

Art. 41

 1. Pentru îndeplinirea atribuţilor care le revin, CCMB şi CCSMB adoptă hotărâri, iar BPMB şi BPSMB emit decizii.
 2. Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţi organismelor partidului de la nivelul municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia sunt prevăzute în ROLJ.

 

4E. Organizațiile din afara țării

Art. 42

Cetăţenii români cu drept de vot, care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara frontierelor României pot să devină membri PNL depunând adeziune scrisă organizaţiei PNL din ţara în care îşi au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă.

Adeziunea se poate depune şi electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în ROLJ şi afişată pe site-ul Partidului.

Art. 43

 1. Organizaţia PNL dintr-o ţară se asimilează unei organizaţii locale şi alege structuri în conformitate cu prezentul Statut, iar organizaţiile din unităţile administrative ale ţării respective se asimilează cu organizaţiile de secţii de votare şi aleg structuri în conformitate cu prezentul Statut.
 2. Organizaţiile locale din diaspora se structurează în organizaţii regionale. Structura organizaţiilor regionale este prevăzută în ROLJ. Organizaţiile regionale aleg structuri în conformitate cu prezentul Statut.
 3. Organizaţiile din toate ţările formează organizaţia Diaspora a PNL.
 4. Atribuţiile, precum şi modul concret în care se organizează, se desfăşoară şi se conduce activitatea organizaţiei Diaspora sunt prevăzute în ROLJ.

4F. Relatii de subordonare

Art. 44

CCL, CCJ, BPMB şi CCMB se formează, iar BPL, BPJ se aleg, o dată la patru ani, în perioada stabilită de CN, prin vot secret, prin modalităţi specifice, sau mai devreme, prin proceduri speciale, prevăzute în regulamente.

Art. 45

 1. Organizaţiile constituite pe teritoriul secţiilor de votare sunt subordonate organizaţiilor de cartier sau săteşti, acolo unde există, sau direct CCL pe teritoriul căruia se află, iar între şedinţele acestuia, BPL.
 2. Organizaţiile locale sunt subordonate CCJ, iar între şedinţele acestuia, BPJ.
 3. Filialele sunt subordonate CN, BPN, iar între şedinţele acestora Biroului Politic Naţional (BP).
 4. Organizaţia dintr-o ţară se subordonează organizaţiei regionale din care face parte ţara respectivă. Organizaţiile regionale se subordonează filialei Diaspora.
 5. Filiala Diaspora se subordonează CN, BPN, iar între şedinţele acestora Biroului Politic Naţional (BP).
 6. CCSMB se subordonează CCMB, iar între şedinţele acestuia, BPMB; BPSMB se subordonează BPMB.
 7. CCMB este subordonat CN şi BPN, iar între şedinţele acestora, BP; BPMB se subordonează, la rândul său, CN, BPN, BEx şi CCMB.
 1. Deciziile şi hotărârile organizaţiilor teritoriale se iau prin modalităţile şi cu majoritatea prevăzute în ROLJ.

Alte organizaţii ale PNL

Art. 46

PNL poate constitui organizaţii, altele decât organizaţiile teritoriale. Acestea reunesc membri PNL grupaţi pe un criteriu specific.

Art. 47

 1. Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale PNL.
 2. Organizaţiile adaptează în permanenţă activitatea lor la direcţiile de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al partidului, precum şi la politica europeană promovată de organizaţiile similare de la nivelul Partidului Popular European. În acest scop, organizaţiile vor face demersurile necesare afilierii la aceste organizaţii.

Art. 48

 1. Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea CN, la propunerea BEx, şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii aprobate de către BPN la propunerea BEx.
 2. Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului PNL.
 3. Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îsi aleg organisme de conducere proprii la toate nivelurile, care vor fi coordonate de birourile politice de la nivelul respectiv şi subordonate birourilor politice naţionale ale organizaţiilor interne respective.
 4. Documentele programatice elaborate de aceste organizaţii se supun aprobării CN, la propunerea BEx.

5A. Tineretul Naţional Liberal (TNL) şi Cluburile Studenţeşti Liberale (CSL)

Art. 49

Tineretul Naţional Liberal (TNL) cuprinde membri care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism  de conducere al TNL, la orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv.

În centrele universitare se înfiinţează Cluburile Studenţeşti Liberale (CSL) în coordonarea BPJ.

Conducerile executive ale PNL au obligaţia de a contribui la pregătirea şi promovarea tinerilor din PNL la nivelul respectiv, în funcţie de competenţa şi calităţile lor politice.

5B. Organizatia Femeilor Liberale (OFL)

Art. 50

 1. OFL cuprinde membre care acţionează pentru încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate, precum şi pentru instituţionalizarea, respectarea şi punerea în practică a principiului egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi social-culturală.
 1. Scopul OFL este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de programe şi a strategiei în domeniu, precum şi punerea lor în practică împreună cu structurile organizatorice ale PNL.

5C. Organizaţia Pensionarilor şi Vârstei a Treia a PNL (OPV3)

Art. 51

OPV3 este constituită din membri ai partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă.

Scopul OPV3 este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor de vârsta a treia, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

5D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PNL (OOA)

Art. 52

OOA cuprinde membri ai partidului care activează în sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi în mediul de afaceri 2. Scopul OOA este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de politica de sprijinire a activitătii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri, în vederea elaborării de propuneri şi strategii în domeniu.

6.Grupurile Interne

6A. Grupul Parlamentarilor PNL Art. 53

 1. Grupul Parlamentarilor (GP) al PNL este format din toti parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale PNL din Parlamentul României şi din Parlamentul European.
 2. Principala obligatie a GP este promovarea politicii partidului în întreaga activitate parlamentară.
 3. Conducerea GP al PNL este asigurată de o conducere colegială formată din liderii grupurilor.
 4. Cel putjn lunar, prim-ministrul/viceprim-ministrul/miniştrii PNL prezintă grupurilor parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputatilor o informare privind activitatea desfăşurată şi strategia viitoare. Atunci când un ministru, secretar de stat sau orice alt reprezentant sustinut de PNL în administrata publică centrală este invitat la şedinta grupurilor parlamentare ale PNL, prezenta sa devine obligatorie. În caz de fortă majoră, întâlnirea poate fi amânată o singură dată.
 5. Secretarii de stat şi subsecretarii de stat, precum şi cei care detjn funcțiile asimilate acestora au obligatia de a se prezenta lunar sau ori de câte ori sunt invitatei, în comisiile de specialitate ale PNL pentru a dezbate politicile publice ale ministerelor în cauză.
 6. Miniştrii PNL nu vor înainta niciun proiect de lege cu impact economic/social sau altă măsură la nivel guvernamental cu impact economic/social fără consultarea grupurilor parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputaţilor. În cazul în care există un dezacord între miniştri şi grupurile parlamentare în ceea ce priveşte promovarea unui act normativ cu impact economic/social, situaţia va fi supusă analizei şi deciziei BEx.
 7. Grupurile parlamentare ale PNL din Senat şi Camera Deputaţilor se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament. Cele două regulamente sunt elaborate de conducerea fiecărui grup parlamentar şi sunt aprobate de BEx.

Art. 54

 1. GP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care elaborează propuneri cu caracter normativ.
 2. Pentru activitatea din Parlament, GP înaintează BEx analize şi propuneri în vederea avizării. Deciziile BEx sunt obligatorii.
 3. Membrilor GP le este interzisă exprimarea în Parlamentele din care fac parte a unor poziţii divergente liniei politice a partidului.

B. Comisiile de Specialitate

Art. 55

 1. Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză şi decizie asupra strategiilor şi a politicilor fundamentale ale partidului.
 2. Comisiile de specialitate se formează la nivel local, acolo unde este cazul, precum şi la nivel judeţean şi naţional.
 3. Comisiile de specialitate sunt formate din specialişti în domeniile pe care le acoperă, membri ai PNL, precum şi din afara PNL.
 4. Comisiile de specialitate de la nivel naţional emit avize consultative pentru candidaţii la funcţiile de secretar de stat şi ministru.
 5. Modul de desfăşurare a activităţii în interiorul comisiilor de specialitate este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de CN, la propunerea BEx.

Art. 56

Comisiile de specialitate sunt:

 1. apărare şi siguranţă naţională;
 2. administraţie, ordine publică şi siguranţa cetăţeanului;
 3. justiţie şi drepturi cetăţeneşti;
 4. politică externă;
 5. buget şi politici fiscale;
 6. sănătate;
 7. educaţie, cercetare, tineret si sport;
 8. muncă, familie şi protecţie socială;

 

 1. economie, energie şi mediu de afaceri;
 2. agricultură, dezvoltare rurală şi industrie alimentară;
 3. infrastructură de transport;
 4. comunicaţii şi societate informaţională ;
 5. mediu, ape şi silvicultură;
 6. fonduri europene si dezvoltare regională;
 7. cultură, culte, minorităţi.

6D. Senatul partidului

Art. 57

 1. Senatul PNL cuprinde membri care au împlinit vârsta de 65 ani, care nu mai sunt activi şi care au avut o activitate politică meritorie în cadrul partidului şi/sau în funcţii publice.
 2. Senatul PNL este un organism consultativ cu privire la păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi la dezvoltarea concepţiilor de centru-dreapta, precum şi la alte probleme de interes.
 3. Modul de desfăşurare a activităţii în Senatul PNL este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de CN, la propunerea BEx.
 4. Senatul PNL se poate constitui la nivel judeţean şi naţional, în conformitate cu prevederile ROLJ.

6C. Comisia Naţională pentru Politici Publice

Art. 58

 1. Comisia Natjonală pentru Politici Publice a PNL (CNPP) este formată din cei 8 vicepreședinții BEx pe domenii si presedintii comisiilor de specialitate si este condusa de un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar, aleși dintre membrii CNPP.
 2. Scopul CNPP este să furnizeze conducerii partidului analize, evaluări, programe şi strategii privind politicile publice, îndeosebi politicile macroeconomice. CNPP elaborează seturile de politici publice şi, împreună cu GA, programul de guvernare, pe care le supune aprobării BPN.
 3. Modul de desfăşurare a activităţii precum şi de alegere a conducerii CNPP este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de BPN, la propunerea BEx.

6D. Liga Aleşilor Locali

Art. 59

 1. Liga Aleşilor Locali (LAL) cuprinde membrii PNL aleşi în administraţia publică la nivel local şi judeţean.

 

 1. La nivelul fiecărei filiale teritoriale, BPJ constituie o structură teritorială a LAL, inclusiv la nivel de sector, compusă din membri care sunt consilieri locali sau judeteni, primari sau viceprimari, preşedintei sau vicepreşedintei de Consilii Județene şi care este coordonată de către BPJ.
 2. Scopul LAL este dezbaterea şi analiza problemelor legate de administrata locală, precum şi elaborarea de propuneri, strategii şi programe de sprijin a comunitătilor locale.
 3. Modul de desfăşurare a activitătii precum şi de alegere a conducerii LAL este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de CN, la propunerea BEx.

7.Structura de conducere a partidului

Art. 60

La nivel national, PNL are următoarele organisme de conducere:

 1. Congresul PNL (CON)
 2. Consiliul Naţional (CN)
 3. Biroul Politic Naţional (BPN)
 4. Biroul Executiv (BEx)

Art. 61 Congresul PNL (CON)

 1. Congresul PNL (CON) este organismul suprem de conducere al PNL, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 2. Congresul PNL este unica instantjă care stabileşte linia politică generală a partidului, alege Motiunea, preşedintii CA şi CNRC şi adoptă şi modifică Statutul.
 3. Congresul PNL dezbate rapoartele CN, CA şi CNRC precum şi litigii şi alte probleme de competenta sa.

7A. Convocarea şi delegaţii

Art. 62

 1. Congresul PNL se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea CN.
 2. Ulterior alegerilor parlamentare, cu cel putin 60 de zile înainte, CN în functie, la propunerea BEx, stabileşte:
 3. locul şi data CON; data desfăşurării nu poate depăşi data de 31 iulie a anului următor anului în care se desfăşoară alegerile parlamentare.
 4. timpul de desfăşurare;
 5. numărul de delegatei şi invitati;
 6. componenta nominală a Comisiei de Organizare a CON (COCON), formată din 9 persoane.
 7. Numărul de delegatei la CON nu poate fi mai mic de 1000. Aceştia sunt delegatei de drept şi delegatei aleşi în organizatiile județene.

Numărul delegatilor aleşi trebuie să fie mai mare decât numărul delegatilor de drept.

 

Art. 63

Sunt delegaţi de drept:

 1. membrii CN în funcţie;
 2. membrii CNSR, CA şi ai CNRC în funcţie.

Art. 64

 1. Fiecare CDJ la propunerea BPJ alege un număr de delegaţi în conformitate cu norma de reprezentare hotărâtă de COCON – având în vedere, în principal, rezultatele electorale.
 2. Alegerile în organizaţiile locale şi judeţene, inclusiv în organizaţiile interne se vor organiza cu cel puţin 45 zile înainte de data CON.

7B. Moţiuni

Art. 65

Moţiunile sunt alternative programatice în privinţa liniei politice a partidului.

Fiecare moţiune va cuprinde idei care promovează valorile creştin-democrate, liberale şi conservatoare.

Art. 66

Moţiunea câştigătoare devine Programul de acţiune politică al PNL pentru următorii ani, până la următoarea CON în care se alege un preşedinte al PNL.

Art. 67

 1. Membrii care doresc să promoveze o moţiune trebuie să depună proiectul acesteia la COCON, cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea CON, însoţit de numele liderului şi semnăturile a 35 de membri care formează grupul de promovare.
 2. Analiza în COCON se face în termen de maximum 3 zile, în prezenţa a 3 reprezentanţi ai grupului de promovare a moţiunii respective.

Art. 68

În termen de 5 zile de la data depunerii, liderii moţiunilor trebuie să primească de la COCON, în scris, acceptarea proiectelor de moţiune ce reprezintă confirmarea îndeplinirii condiţiilor de formă necesare pentru introducerea moţiunii.

Art. 69

Dacă COCON nu acceptă un proiect de moţiune, în cel mult 3 zile de la primirea răspunsului, liderul moţiunii poate face apel la BPN, care este obligat să se întrunească în cel mult 7 zile de la primirea sesizării şi să dea soluţia care rămâne definitivă.

Art. 70

Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizaţiilor judeţene prin grija liderului şi a grupului de promovare.

 

Art. 71

 1. BPJ organizează dezbateri asupra tuturor proiectelor de moţiune la cererea liderilor moţiunilor, cu cel puţin 10

zile înaintea datei de desfăşurare a CON, invitând la dezbatere pe toţi membri CDJ.

 1. La aceste dezbateri nu este necesară întrunirea majorităţii membrilor CDJ.
 2. Proiectele de moţiune sunt susţinute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare.
 3. Cu cel puţin 7 zile înainte de data convocării CON, CDJ, întrunit statutar, se pronunţă prin vot secret, pentru susţinerea uneia sau mai multor moţiuni.
 4. Susţinerea unei moţiuni se stabileşte prin votul secret al majorităţii celor prezenţi.
 5. Decizia se transmite de îndată COCON.
 6. CDJ nu poate da mandat imperativ delegaţilor la CON pentru a vota sau nu o anumită moţiune.

Art. 72

 1. Un proiect de moţiune devine moţiune acceptată ce se dezbate în CON dacă întruneşte – în conformitate cu Art. 71 – susţinerea a cel puţin 10 CDJ.
 2. Liderii moţiunilor ce au întrunit susţinerea a cel puţin 10 CDJ transmit, în scris, COCON, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a CON, lista cu numele a cel mult 5 purtători de cuvânt dintre membrii grupului de promovare, care vor susţine moţiunea în cadrul dezbaterilor din cadrul CON.
 3. Termenele de la Art. 68-73 sunt termene de decădere.

Art. 73

 1. Dacă la termenul fixat prin Art. 68 nu s-a depus niciun proiect de moţiune, funcţia de preşedinte al PNL devine vacantă imediat.
 2. În caz de vacantare a funcţiei de preşedinte al partidului, CN se întruneşte în cel mult 5 zile şi numeşte un Comitet Dirigent format din cei patru prim-vicepreşedinţi şi secretarul general, care urmează să îndeplinească, pentru maximum 60 de zile, atribuţiile curente ale preşedintelui, perioada în care se organizează o nouă CON. Comitetul Dirigent ia hotărâri prin consens.

7C. Alegerile în Congresul PNL

Art. 74

 1. CON este legal constituită dacă sunt prezenţi mai mult de două treimi din numărul delegaţilor.
 2. În CON se aleg prin votul secret al delegaţilor prezenţi:
 3. una dintre moţiunile prezentate şi Preşedintele PNL;
 4. presedintele CA;
 5. preşedintele CNRC.

Art. 75

Moţiunea câştigătoare devine Programul Politic de acţiune al PNL.

 

Art. 76

 1. Pentru alegerea motiunii se organizează dezbateri în plenul CON şi eventual pe sectiuni.
 2. Motiunile sunt prezentate, în perioade de timp egale, de către liderul motiunii şi reprezentantii săi desemnatei conform Art. 73 alin (2). Perioada de timp este stabilită de către COCON. Ordinea de prezentare se stabileşte de COCON prin tragere la sorti în prezenta a câte unui reprezentant din partea fiecărei motiuni acceptate. Dezbaterile sunt conduse de preşedintele COCON care nu poate face parte din grupul de promovare a niciunei motiuni.
 3. În cursul dezbaterilor, liderul şi reprezentantii săi vor răspunde şi la întrebările delegatilor.

Art. 77

 1. Pentru alegerile din CON se întocmesc trei buletine de vot pe care se înscriu:
 2. titlurile motiunilor care se dezbat şi numele liderilor acestora;
 3. candidatii pentru funcția de preşedinte al CA;
 4. candidatii pentru funcția de preşedinte al CNRC.
 5. Votul delegaţilor este secret. Ei vor opta:
 6. pentru sau împotriva motiunii, când există o singură motiune, şi unul dintre candidatii pentru funcția de preşedinte al CA, respectiv unul dintre candidatii pentru funcția de preşedinte al CNRC;
 7. pentru una dintre motiunile prezentate, când există mai multe motiuni, unul dintre candidatii pentru funcția de preşedinte al CA, respectiv unul dintre candidatii pentru funcția de preşedinte al CNRC.
 8. Dacă niciuna dintre motiuni nu obtine majoritatea voturilor valabil exprimate, se realizează un al doilea tur de scrutin, între primele două motiuni, în ordinea voturilor.
 9. Sunt aleşi preşedintei ai CA şi CNRC candidatii cu cel mai mare număr de voturi.
 10. Liderul motiunii care obtine majoritatea voturilor valabil exprimate, în turul 1 sau în turul al doilea, este declarat Preşedinte al PNL. Cei 35 de membri ai grupului de promovare devin membri ai CN.
 11. De la motiunile care nu au obtinut majoritatea voturilor, dar au obtjnut cel putin 10% din voturile valabil  exprimate la primul tur de scrutin, liderul şi un numar proportional de sustinători dintre membrii grupului de promovare, dar nu mai putjn de 5, desemnatei de către liderul motiunii, vor deveni membri ai CN.

7D. Congresul PNL Extraordinar

Art. 78

În situatii speciale se pot convoca CON Extraordinar (CONE).

CN hotărăşte convocarea CONE prin votul majoritătii membrilor prezenti, la cererea:

 1. Preşedintelui partidului;
 2. majoritătii membrilor BPN;
 3. majoritătii preşedintilor BPJ, cu acordul BPJ respective.

 

Pentru CONE nu este necesară respectarea termenelor prevăzute pentru CON. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea CONE, inclusiv posibilitatea depunerii de moţiuni, se stabilesc în CN care hotărăşte convocarea.

Consiliul Naţional

8A. Funcţia şi atribuţiile

Art. 79

 1. Consiliul National (CN) este organismul de conducere, decizie politică şi organizatorică al PNL în perioada dintre Conventiile Naţionale. În acest sens, CN poate adopta orice hotărâre de competenta CON, cu exceptia adoptării de noi motiuni, a unui nou Statut sau alegerii unor noi preşedinţi ai CA şi CNRC.
 2. CN adoptă hotărâri în prezenta majorităţi membrilor, cu majoritatea voturilor exprimate, dacă prin dispozitii speciale ale prezentului Statut nu se prevede altfel.

Art. 80

 1. În cazul în care împrejurările impun de urgentă o schimbare majoră a Programului Partidului sau a Statutului, CN poate adopta astfel de hotărâri cu obligata de a le supune ratificării Congresului PNL, in termen de 60 zile.
 2. Hotărârile de la alineatul 1. se adoptă cu 2/3 din voturile exprimate.

Art. 81

CN are următoarele atributii:

 1. adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului PNL;
 2. analizează şi aprobă, la propunerea BEx, adaptările şi actualizările aduse Programului politic în vigoare în raport cu evolutia situatei economico-sociale din tară, precum şi a situatiei internationale;
 3. adoptă şi aplică Programul de guvernare, precum şi programele şi politicile sectoriale ale partidului, în functie de evolutia social-politică a tării;
 4. alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidatul PNL la functja de prim-ministru;
 5. analizează activitatea BEx şi adoptă măsurile care se impun;
 6. analizează rapoartele BEx sau BPN privind activitatea parlamentară, guvernarea tării precum şi cele referitoare la alte probleme majore, adoptând măsurile ce se impun;
 7. aprobă propunerile BEx sau BPN privind politica electorală la nivel national, cu prilejul alegerilor locale, parlamentare sau prezidentiale;
 8. aprobă, la propunerea BEx, regulamentele prevăzute în competenta sa prin prezentul Statut;
 9. analizează informările CNRC, CA şi ale CNSR, adoptând hotărârile sau instructiunile care devin obligatorii pentru BP;

 

 1. j) hotărăşte asupra sancţiunilor de competenta sa şi poate propune CON sancţionarea membrilor ce ocupă funcţii alese de către CON;
 2. k) alege, prin vot secret, în prima şedinţă după ce CON a adoptat o moţiune, şi ori de câte ori este necesar, prim- vicepreşedinţii, secretarul general, la propunerea presedintelui, vicepreşedinţii, membrii BEx, membrii CA şi CNRC;
 3. l) demite prin vot secret, pe orice membru al BEx, ales în CN, la propunerea preşedintelui partidului, a BEx sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii BPJ cu acordul BPJ respective; m) validează rezultatul alegerilor interne privind candidatul PNL la funcţia de preşedinte al României; n) convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Congresul PNL;
 4. o) angajează răspunderea politică a BEx cu excepţia Preşedintelui partidului, adoptând în acest sens o moţiune de neîncredere la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii CN care se va adopta cu votul majorităţii absolute a membrilor săi. În cazul adoptării, BEx este demis şi au loc noi alegeri; p) modifică componenţa proprie, prin cooptarea reprezentanţilor altor formaţiuni politice cu care PNL încheie colaborări, afilieri sau fuziuni; q) aprobă şi anulează alianţele politice, electorale şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală; r) stabileşte adresa Sediului Central al partidului;
 5. s) între Congrese stabileşte însemnul permanent şi semnul electoral al partidului;
 6. t) atribuie sau retrage calitatea de Preşedinte sau de membru de onoare al PNL, la propunerea Biroului Politic Naţional.

8B. Componenta Consiliului National

Art. 82

 1. Consiliul Naţional este format din:
 2. Membri de drept:
 3. membrii BPN
 4. miniştrii în exerciţiu membri PNL;
 5. reprezentanţii PNL în Parlamentul României şi în Parlamentul European;
 6. preşedinţii sau, după caz, vicepreşedinţii sau liderii grupurilor de consilieri ai Consiliilor Judeţene, Consiliilor

Sectoarelor şi Consiliului General ale municipiului Bucureşti, membri PNL;

 1. primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, viceprimarii, membri PNL;
 2. preşedinţii organizaţiilor interne ale PNL de nivel judeţean; preşedintele Senatului PNL;
 3. cele 35 persoane din grupul de promovare a moţiunii câştigătoare precum şi persoanele desemnate de liderii moţiunilor respinse prin vot, care au obţinut peste 10% din voturi, conform Art. 78 alin. (6).

 

 1. Membrii CNSR, CA şi CNRC sunt invitaţi fară drept de vot.
 2. Membri aleşi de CDJ, după norma de reprezentare stabilită de către BEx, în conformitate cu rezultatele electorale, situaţia specifică a populaţiei din fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, numărul de membri, precum şi cu o reprezentare corespunzătoare a femeilor şi tinerilor.
 3. Membrii aleşi vor putea fi înlocuiţi în oricare moment de acelaşi organism care i-a desemnat, sub rezerva unei comunicări scrise către COCON.

Art. 83

CN poate stabili prin vot participarea la reuniunile sale şi a altor persoane, la propunerea BEx.

8C. Convocarea Consiliului National

Art. 84

CN se reuneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Convocarea pentru şedinţele ordinare este făcută de BEx. Pentru şedinţe extraordinare CN poate fi convocat la cererea:

 1. BP;
 2. Preşedintelui partidului;
 3. a cel puţin 1/3 din preşedinţii BPJ, cu acordul BPJ respective.

Şedinţele ordinare ale CN se anunţă cu minimum 7 zile, iar cele extraordinare cu minimum 48 ore înainte de data convocării.

9.Biroul Politic Naţional

Art. 85

 1. Biroul Politic Naţional (BPN) este organismul de conducere a activităţii PNL în perioada dintre şedinţele CON şi este format din membrii BEx, preşedinţii organizaţiilor de nivel judeţean si trezorierul.

La sedintele BPN participa cu drept de vot:

 1. liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României şi Parlamentul European;
 2. preşedinţii la nivel naţional ai organizaţiilor interne;
 3. preşedintele LAL.
 4. Primul Ministru.
 5. Fostii presedinti ai partidului.
 6. La reuniunile BPN participă de drept Preşedinţii CNSR, CA şi CNRC, fară drept de vot.
 7. BPN se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Preşedintelui partidului, a mai mult de jumătate din membrii BEx, a mai mult de un sfert dintre membrii săi sau mai mult de jumătate dintre preşedinţii BPJ.

 

Art. 86

Atribuţiile Biroul Politic Naţional (BPN) sunt:

 1. aprobă actiunile politice curente ale partidului, precum şi modul de coordonare a programelor politice sectoriale, propuse de către BP;
 2. aprobă initierea şi punerea în practică de către BEx a politicii de aliante a partidului;
 3. propune CN încheierea unor aliante electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune (atunci când este cazul), precum şi politica de coalitie parlamentară şi/sau guvernamentală;
 4. aprobă principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţi partidului, la propunerea BP;
 5. la propunerea BEx, prin derogare de la prevederile statutului, poate coopta în functji de conducere ale PNL personalităti ale vietii politice, sociale, economice, culturale;
 6. stabileşte candidatul la funcția de preşedinte al Camerei Deputatilor şi pe cel la funcția de preşedinte al Senatului, la propunerea BP;
 7. propune CN persoana desemnată de BEx pentru formarea Guvernului; alege, prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, candidatii PNL la functiile de ministru şi cele asimilate functiei de ministru;
 8. validează candidatii la alegerile parlamentare şi europene la propunerea Consiliilor de Coordonare judeteana. Hotărârea este definitivă.
 9. analizează modul de transpunere în practică a politicii partidului în teritoriu;
 10. j) hotărăşte directiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizatiile teritoriale; k) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale BEx, ale grupurilor parlamentare şi ale parlamentarilor europeni; l) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid în Guvern şi în administrata publică centrală;
 11. m) validează, la propunerea CCJ, candidatji pentru fundale de primari ai municipiilor reşedinţe de judet, sectoarelor Municipiului Bucureşti, primar general al Municipiului Bucureşti. Hotărârea este definitivă. n) poate adopta propunerea de sanctionare a membrilor care ocupă funcții alese în CON şi o transmite către CN;
 12. o) îndeplineşte orice sarcini atribuite de CN sau CON;
 13. p) aprobă, la propunerea BEx, retragerea din Guvern a unora sau a tuturor membrilor PNL, după caz. r) analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea filialelor teritoriale şi dispune măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL; poate hotara demiterea presedintilor BPJ si/sau dizolvarea BPJ, in cazul incalcarii grave a hotararilor sau deciziilor partidului, cu votul a 2/3 din membrii BPN
 14. s) stabileşte tactica şi strategia activităţi guvernamentale a partidului şi analizează activitatea reprezentantilor săi în autoritătile administratei publice centrale;

 

Art. 87

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, BPN adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cvorumul de sedinta verificandu-se la inceputul flecarei intruniri.

10.Biroul Executiv (BEx)

10A. Funcţia şi atribuţiile

Art. 88

BEx este organismul permanent de conducere a activităţi partidului între două şedinţe consecutive ale BPN.

Art. 89

 1. BEx are următoarele atributii:

a) organizează şi conduce întreaga activitate internă şi international a partidului între două şedinţe consecutive ale BPN;

b) adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a deciziilor şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului la nivel national;

c) defineşte linia politică concretă şi priorităţle partidului, coordonează între ele programele politice sectoriale şi le propune spre analiză şi aprobare BPN sau, după caz, CN;

d) elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale partidului;

e) ratifică liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României şi din Parlamentul European;

f) ratifică candidaturile pentru functiile eligibile din Camerele Parlamentului;

g) stabileşte strategia activitătji parlamentare a partidului şi, în acest context, adoptă programele legislative şi avizează principalele initiative legislative ale partidului; coordonează şi evaluează activitatea parlamentarilor europeni;

h) monitorizează şi analizează activitatea autoritătilor statului şi adoptă măsurile care se impun ca reactie la actiunile acestora;

i) stabileşte politica de urmat fată de instituţiile statului;

j) supune spre aprobarea BPN principiile de bază şi limitele mandatelor de negociere politică pentru reprezentanţi partidului şi supune, ulterior ratificării în prima şedintă a CN, rezultatele negocierilor respective; k) organizează relaţile cu alte partide, grupări şi formatiuni politice, sindicate, precum şi cu organismele şi structurile administraţei locale şi ale societăţi civile;

k) iniţază, cu aprobarea BPN sau, după caz, CN, politicile de aliantje ale partidului ori încheierea unor aliante electorale, inclusiv cele cu liste de candidatei comune, precum şi politica de coaliţe parlamentară şi guvernamentală;

m) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea tuturor organismelor partidului, cu excepţa BPN, CN, CON, CNSR, CA şi CNRE;

n) concepe, coordonează şi propune CN modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale şi stabileşte coordonatorii campaniilor electorale la nivel național;

o) propune BPN candidatul partidului la funcția de prim ministru;

p) stabileşte mandatul prin care miniştrii duc la îndeplinire politicile PNL;

q) sancţonează membrii de partid cu funcții alese sau numite în interiorul partidului sau dobândite prin sustinerea partidului, cu excepţa celor aleşi în CN şi CON;

r) îndeplineşte orice alte atribuţi prevăzute în prezentul Statut, putând întreprinde totodată orice alte măsuri concrete necesare îndeplinirii obligaţilor sale statutare; s) coordonează activitatea Comisiei Natjonale de Politici Publice;

t) elaborează, cu consultarea CNSR, şi propune spre aprobarea BPN regulamentul privind cariera politică şi Codul Etic;

u) aprobă şi revocă, la propunerea presedintelui, purtătorul de cuvânt al partidului; alege trezorierul partidului. z) stabileşte calendarul desfăşurării Comitetelor de Coordonare Județene.

 1. Pentru îndeplinirea atributelor ce îi revin, BEx adoptă decizii cu votul majorităţi membrilor prezenţ, cvorumul de sedinta verificandu-se la inceputul fiecarei intruniri.

10B. Componenţa şi structura Biroului Executiv

Art. 90

BEx este compus din :

Preşedintele partidului;

 • 4 prim-vicepreşedinţ responsabili pentru următoarele domenii:
 1. Strategii politice;
 2. Comunicare;
 3. Mediul de afaceri, societatea civilă;
 4. Relaţi internaționale.
 • secretarul general;
 • 16 vicepreşedinți: 8 vicepresedinti pe domenii, coordonatori ai comisiilor de specialitate, si 8 vicepresedinti pe regiunile de dezvoltare;
 • 16 membri;
 1. La sedintele BEx participa fara drept de vot:
 • liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României şi Parlamentul European;
 • preşedinţi la nivel natjonal ai organizaţilor interne;
 • preşedintele LAL.
 • Primul Ministru.

Art. 91

 1. BEx este sprijinit în activitatea sa de personal angajat cu atributJi specifice. Componenta şi organizarea acestui personal sunt prezentate în ROLJ.

10C. Alegerea Biroului Executiv

Art. 92

 1. În prima şedintă a CN, convocată după CON, în care s-a votat o motiune, vor fi aleşi prin votul secret al majoritătii delegatilor, conform procedurilor de mai jos, secretarul general, la propunerea presedintelui, prim-vicepreşedintsii, vicepreşedintii, membrii BEx, trezorierul şi membrii comisiilor CA şi CNRC.
 2. Candidaturile se depun pe funcții, în scris, la Secretariatul General.
 3. Alegerea se face succesiv: în prima etapă secretarul general, la propunerea presedintelui, si prim-vicepreşedintii, în a doua etapă vicepreședinții, membrii, trezorierul şi membrii CA şi CNRC. In cadrul unei etape de vot, candidatii vor opta pentru o singura functie.
 4. Se întocmeşte 1 buletin de vot pe care se înscrie candidatul propus de presedinte la funcția de secretar general. Secretarul general este ales cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
 5. Se întocmesc 4 buletine de vot pe care se înscriu candidatji la functiile de prim-vicepreşedinte, pe fiecare domeniu de responsabilitate. Sunt aleşi prim-vicepreşedinţi, pe fiecare domeniu, candidatii care au întrunit cel mai mare număr de voturi;
 6. Se întocmesc 8 buletine de vot, câte unul pentru fiecare departament, pe care se înscriu candidatji la functiile de vicepreşedinţi responsabili pentru departamente.
 • Se întocmesc 8 buletine de vot pe care se înscriu candidaţii pentru funcţiile de vicepreşedinţi responsabili pentru regiuni de dezvoltare.
 • Se întocmeşte 1 buletin de vot cu candidaţii la funcţia de trezorier.
 • Sunt aleşi vicepreşedintei responsabili pentru departamente candidatii care au întrunit cel mai mare număr de voturi, pentru departamentul respectiv.
 • Buletinele de vot pentru funcţiile de vicepreşedinţi responsabili pentru regiunile de dezvoltare vor fi votate de delegaţii din organizaţiile aparţinând regiunii de dezvoltare respective. Sunt aleşi vicepreşedinţi responsabili pentru regiunile de dezvoltare candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi în fiecare regiune.
 • Este ales trezorier candidatul cu cel mai mare număr de voturi.
 1. Se întocmesc 2 buletine de vot pe care se înscriu candidatii la CA şi CNRC.
 2. Ori de câte ori este necesar, CN va completa BEx, procedând în conformitate cu alineatele precedente.

10D. Responsabilităţile în Biroul Executiv

Art. 93

Preşedintele PNL este garantul înfăptuirii Programului politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului partidului. Preşedintele PNL este persoana care sintetizează elementele de identificare ale partidului şi, totodată, simbolizează valorile sale ideologice şi politice fundamentale. În acest sens, el este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.

Art. 94

 1. Preşedintele partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea organismelor la nivel naţional, având următoarele competente:
 2. garantează aplicarea Statutului şi a Programului Partidului, supunând dezbaterii şi deciziei organismelor competente neconcordanţele sesizate;
 3. identifică actualizările care sunt necesare spre a menţine în concordanţă Programul Partidului cu evoluţia situaţiei economico-sociale din tară, precum şi cu situaţia internaţională şi le supune dezbaterii şi deciziei organismelor de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin acestora;
 4. reprezintă partidul în cadrul relaţiilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 5. face declaraţii în numele partidului;
 6. prezidează lucrările CON, CN, BPN şi BExla care este prezent;
 7. conduce negocierile politice purtate în numele PNL;
 8. emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor CN şi a deciziilor BPN şi BP;
 9. prezintă, periodic, în CN rapoarte asupra stadiului îndeplinirii obiectivelor politice angajate prin Programul Partidului;
 10. j) propune, motivat, organismului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid;
 11. k) coordonează activitatea Guvernului Alternativă, prezidează întrunirile conducerii PNL cu membrii Guvernului sau reuniunile Guvernului Alternativă;
 12. poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
 13. m) poate invita la şedinţele BEx anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea BEx.
 14. În situaţia în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita, din motive obiective şi temporare, funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un prim-vicepreşedinte desemnat de BEx.

Art. 95

 1. În îndeplinirea funcţiilor sale, prim-vicepreşedinţii partidului au următoarele competenţe:
 • Prim-vicepreşedintele pentru strategii politice coordonează activitatea, precum şi punerea în practică a hotărârilor CN şi a deciziilor BPN şi BEx aferente departamentului strategii şi relaţii politice; coordonează activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul Romaniei în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului;
 • Prim-vicepreşedintele pentru comunicare coordonează activitatea, precum şi punerea în practică a hotărârilor CN şi deciziilor BPN şi BEx aferente departamentului imagine, comunicare, relatji cu mass-media şi purtător de cuvânt; elaborează strategia de comunicare a PNL;
 • Prim-vicepreşedintele pentru mediu de afaceri şi societatea civilă coordonează activitatea, precum şi punerea în practică a hotărârilor CN şi a deciziilor BPN şi BEx referitoare la relaţiile cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni; coordonează activitatea organizaţiilor interne şi a Senatului PNL în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a partidului.
 • Prim-vicepreşedintele pentru relaţii internaţionale coordonează relaţia cu Partidul Popular European şi cu grupul parlamentarilor PNL în Parlamentul European, precum şi relaţia cu partide politice partenere. In subordinea acestuia, se constituie departamentul de relaţii internaţionale al PNL. Componenţa si organizarea departamentului vor fi hotărâte de BPN la propunerea prim-vicepreşedintelui pentru relatji internaţionale.
 • Prezidează, prin desemnare de către preşedinte, şedinţele CN, BPN şi BEx în absenţa preşedintelui partidului;
 • Reprezintă partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe pe baza mandatului stabilit de organismele de conducere naţională, potrivit competenţelor ce le revin;
 • Îndeplinesc orice atribuţii delegate de către preşedintele partidului.

Art. 96

 1. Secretarul general coordonează activitatea de organizare. Este responsabil pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor CN şi a deciziilor BPN şi BEx. Desemneaza cei trei secretarii generali adjuncţi.

Coordonează activitatea din organizaţiile judeţene, a secretarilor generali adjuncţi şi implementează programele şi proiectele politice aprobate de CN, BPN şi BEx.

 1. Secretarul general răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central şi filialele teritoriale şi răspunde de gestiunea patrimoniului partidului.
 2. Secretarii generali-adjuncţi sunt responsabili pentru activitatea de cancelarie şi patrimoniu, activităţi electorale respectiv pentru activitatea de gestionare a carierei militanţilor; atribuirea responsabilităţilor se face de către secretarul general; secretarii generali adjuncţi coordonează activitatea secretarilor generali adjuncţi judeţeni.

Art. 97

 1. Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, putând exprima public poziţia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
 2. Vicepreşedinţii responsabili pentru domenii activitatea comisiilor de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.

 

 1. Vicepreşedinţii pentru regiunile de dezvoltare sunt responsabili de activitatea Filialelor Judeţene (Sector, Municipiul Bucureşti) din regiunea în care au fost aleşi. Urmăresc activitatea organizatorică şi punerea în aplicare a deciziilor şi hotărârilor forurilor de conducere ale partidului în respectivele Filiale Judeţene.

Art. 98

 1. Vicepreşedintii sunt liderii actiunii politice şi de imagine ai partidului, putând exprima public pozitia partidului în legătură cu temele politice de actualitate.
 2. Vicepreşedinţii responsabili pentru domenii activitatea comisiilor de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea politicilor din domeniul respectiv.
 3. Vicepreşedinţii pentru regiunile de dezvoltare sunt responsabili de activitatea Filialelor Judeţene (Sector, Municipiul Bucureşti) din regiunea în care au fost aleşi. Urmăresc activitatea organizatorică şi punerea în aplicare a deciziilor şi hotărârilor forurilor de conducere ale partidului în respectivele Filiale Judeţene.

Art. 99

Trezorierul răspunde de gestionarea resurselor financiare ale partidului.

10E. Funcţionarea Biroului Executiv

Art. 100

 1. BEx se reuneşte, săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la propunerea Preşedintelui sau a jumătate plus unul din numărul membrilor BEx.
 2. Lucrările BEx se desfăşoară valabil în prezenta majoritătii membrilor, sub conducerea Preşedintelui partidului sau, în lipsa acestuia, a unui prim-vicepreşedinte desemnat de preşedinte.
 3. Deciziile BEx se adoptă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Art. 101

 1. Membrii BEx sunt solidar răspunzători în întreaga activitate a acestuia.
 2. Membrii BEx răspund, de asemenea, în nume propriu în fata CN pentru activitatea desfăşurată.
 3. Organizarea şi functionarea BEx sunt prevăzute în regulamentul BEx.

Comisiile naţionale

11A. Comisia Naţională pentru Statut şi Regulamente

Art. 102

 1. Comisia Natională pentru Statut şi Regulamente (CNSR) este compusă dintr-un preşedinte şi 8 membri aleşi de BPN la propunerea Presedintelui;
 2. CNSR propune CN, în cazul în care este necesar, modificarea Statutului;
 3. CNSR elaborează regulamentele atribuite în competenţa sa de prezentul statut şi verifică concordanţa cu statutul partidului a tuturor regulamentelor elaborate ca urmare a cerinţelor prezentului statut.
 1. Comisia poate fi sesizată de organisme ale partidului în legătură cu neclarităţi în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia; soluţia CNSR este obligatorie în interpretarea şi aplicarea prevederilor Statutului în cazul respectiv şi în toate celelalte cazuri similare viitoare.
 2. În termen de maximum 30 de zile, CNSR va soluţiona sesizarea respectivă. Hotărârea CNSR este definitivă.
 3. Preşedintele CNSR nu poate avea nicio altă funcţie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi ai CNSR vor demisiona din orice altă funcţie de nivel naţional din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
 4. În prima reuniune, CNSR alege, dintre membrii săi, un vicepreşedinte şi un secretar şi elaborează Regulamentul CNSR, pe care îl supune avizului BEx şi aprobării BPN.
 5. CNSR prezintă un raport CON şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CN. CNSR poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care ţin de activitatea sa.

11B. Curtea de Arbitraj

Art. 103

 1. Curtea de Arbitraj (CA) este instanţa supremă a partidului având atribuţii privind:
 2. respectarea prevederilor Statutului şi ale Codului Etic;
 3. soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
 4. soluţionarea tuturor contestaţiilor repartizate în competenţa sa de prezentul statut.
 5. Curtea de Arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului, precum şi a regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organismele şi membrii partidului.

Art. 104

 1. CA poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanţa dintre decizii sau hotărâri ale organismelor de conducere ale partidului şi prevederile Statutului, în legătură cu încălcări ale drepturilor membrilor partidului recunoscute prin Statut sau cu privire la încălcarea criteriilor privind cariera politică, prevăzute în regulamentul privind cariera politică.
 2. Comisia poate fi sesizată sau se poate sesiza în legătură cu încălcarea Codului de etică de către membrii PNL.
 3. Comisia avizează, la cererea BEx, asupra candidaturilor propuse pentru alegerile parlamentare, europene şi pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică centrală.
 4. În cazul în care CA consideră că o decizie sau o hotărâre ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.
 5. CA decide în cazurile de încălcare a Statutului, dă sancţiuni şi rezolvă contestaţii la sancţiuni, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 105

 1. CA este compusă dintr-un preşedinte ales de CON şi 24 membri aleşi de CN.
 1. Preşedintele CA nu poate avea nicio altă functie de nivel national în partid. Membrii aleşi ai  CA vor demisiona din orice altă functie de nivel natjonal din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
 1. În prima reuniune, CA alege, dintre membrii săi, 8 vicepreşedintei responsabili pentru regiuni de dezvoltare şi elaborează Regulamentul CA, pe care îl supune avizului BEx şi aprobării CN.
 2. CA prezintă un raport CON şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte CA  poate cere,  oricând,

includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care tin de activitatea sa.

Art. 106

 1. În fiecare filială judeteană, în Filiala Municipiului Bucureşti şi în Filiala Diaspora se alege o Comisie de Arbitraj (CoAJ) compusă dintr-un preşedinte ales de CCJ (CCMB) şi 4 membri aleşi de CDJ (CDMB).
 2. Preşedintele CoAJ nu poate avea nicio altă functie de nivel judeţean (Municipiul Bucureşti, Diaspora) în partid. Membrii aleşi ai CoAJ vor demisiona din orice altă funcție de nivel judeţean (Municipiul Bucureşti) din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
 3. În textul acestui Statut mentjunea CoAJ se asimilează cu CoAMB şi cu CoAD.
 4. În prima sa reuniune, membrii CoAJ aleg, din rândurile lor, un vicepreşedinte şi un secretar.
 5. CoAJ sunt subordonate CA şi functionează după prevederile aceluiaşi regulament.

Art. 107

 1. Corespunzător atributiilor ce revin CA, CoAJ poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanta dintre decizii sau hotărâri ale CCL, BPL, BPJ sau CDJ şi prevederile Statutului.
 2. În cazul în care CoAJ consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism prevăzut de alin (1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva decizie sau hotărâre, ori respectivele prevederi ale acesteia nu îşi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate anulate.

Art. 108

 1. CA, respectiv CoAJ (CoAMB), se poate autosesiza sau poate fi sesizată referitor la încălcarea drepturilor şi obligaţilor membrilor.
 2. În cazul membrilor care ocupă funcții la nivel natjonal – cu excepţa celor aleşi la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, doar CA poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca primă instanță.
 3. În cazul membrilor care nu ocupă funcții la nivel național, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, doar CoAJ (CoAMB) poate fi sesizată sau se poate autosesiza ca primă instanță.
 4. În termen de 10 zile de la sesizare sau autosesizare, CA, respectiv CoAJ (CoAMB), decide dacă respinge sesizarea sau dacă există elementele constitutive ale încălcării obligaţilor.
 5. Dacă CA, respectiv CoAJ (CoAMB), constată întrunirea elementelor constitutive ale încălcării obligaţilor, notifică în scris, în termen de 5 zile, membrul luat în discuţe. Acesta are dreptul de a fi audiat şi de a folosi în apărarea lui toate mijloacele de probă.
 1. CA, respectiv CoAJ (CoAMB), este obligată să se pronunţe şi să comunice celui în cauză, în scris, soluţia adoptată, în cel mult 30 de zile de la primirea notificării de către membrul de partid luat în discutie.
 2. Hotarârea CoAJ poate fi atacată în termen de 10 zile la CCJ (CCMB) care trebuie să rezolve contestaba în termen de  30 de zile. Hotărârea CCJ (CCMB) este atacabilă, prin recurs, în cel mult 10 zile de la primire la CA. CA va comunica, în scris, celui în cauză, soluţia sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.
 1. Hotărârea CA, în cazurile care se încadrează la alin. (2), poate fi atacată, în termen de 10 zile la CN. Hotărârea CN este definitivă.

11C. Comisia Naţională de Revizie şi Cenzori

Art. 109

 1. Comisia Naţională de Revizie şi Cenzori (CNRC) este organismul partidului însărcinat cu controlul economico- financiar intern al partidului, atât preventiv, cât şi ulterior.
 2. CNRC controlează modul de realizare şi proveniente fondurilor partidului, oportunitatea şi corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului şi regulamentului comisiei, modul de constituire şi întreţinere a patrimoniului partidului, precum şi orice altă activitate economică şi financiară a partidului, atât curentă, cât şi legată de campaniile electorale.

Art. 110

 1. CNRC este compusă dintr-un preşedinte ales de CON şi 6 membri aleşi de CN în prima şedintă-
 2. Preşedintele CNRC nu poate avea nicio altă functie de nivel naţional în partid. Membrii aleşi ai CNRC, vor demisiona din orice altă functie de nivel natjonal din partid, în cel mult 10 zile de la alegere.
 3. În prima sa reuniune CNRC alege, dintre membrii săi, 1 vicepreşedinte şi 1 secretar şi elaborează Regulamentul CNRC pe care îl supune avizului BEx şi aprobării CN.

Art. 111

CNRC prezintă un raport CON şi poate cere, oricând, includerea pe ordinea de zi a BEx, BPN sau CN a problemelor care ţin de activitatea sa.

Art. 112

 1. În fiecare Filială judeţeană, Diaspora şi a municipiului Bucureşti se alege o CJRC (CMBRC, CDRC), compusă dintr- un preşedinte, ales de CCJ (CCMB), şi doi membri, aleşi de CDJ (CDMB).
 2. Preşedintele CJRC nu poate avea nicio altă functie de nivel judeţean (Municipiul Bucureşti, Diaspora) în partid. Membrii aleşi ai CJRC vor demisiona din orice altă functie de nivel judeţean (Municipiul Bucureşti) din partid, în cel mult 10 zile de la alegere
 3. În textul acestui Statut menţiunea CJRC se asimilează cu CMBRC şi cu CDRC.

Art. 113

 1. CNRC şi CJRC pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit competenţelor ce le revin, sancţiuni în legătură cu constatările efectuate.
 2. CNRC prezintă de două ori pe an în şedinţă publică situaţia financiară a partidului.

12.Gestionarea carierei şi candidatura în PNL

12A. Gestionarea carierei

Art. 114

Principiile de bază în gestionarea carierei membrului PNL sunt eficienţa activităţii politice şi competenţa.

Art. 115

Orice membru poate candida, în condiţiile prezentului Statut şi a regulamentelor, pentru orice funcţie din interiorul partidului, sau pentru funcţiile din afara partidului, din administraţia centrală sau locală care se obţin prin alegeri sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului în funcţie de competenţele individuale şi numai corespunzător cu cerinţele funcţiei respective.

Art. 116

 1. Activitatea membrilor partidului este înregistrată şi urmărită de către secretarul general adjunct judeţean desemnat de secretarul general judeţean, pe baza rapoartelor făcute de aceştia şi a verificării activităţii, precum şi pe baza cursurilor de formare organizate de partid;
 2. Orice membru poate contesta în faţa Biroului Politic sau al Comitetului de la nivelul respectiv orice înscriere din fişa de evidenţă.
 3. Analiza candidaturii oricărui membru pentru o funcţie se face în prezenţa acestuia, pe baza fişei de evidenţă.

Art. 117

În situaţii excepţionale, BEx poate aproba derogări de la vechimea prevăzută în regulamentul privind cariera politică. Un membru care a beneficiat, la un moment dat, de o derogare, beneficiază în continuare de această derogare, chiar dacă termenul de valabilitate a derogării a expirat.

13.Candidatura pentru funcții în interiorul partidului

13A. Candidatura pentru functja de Preşedinte

Art. 118

 1. Candidatura la functja de Preşedinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect de moţiune.
 2. Orice membru al partidului poate candida la această funcţie dacă:
 • are o vechime în partid de cel puţin 5 ani;
 • depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moţiune;
 • constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;
 • are susţinerea necesară pentru proiectul de moţiune, conform prezentului Statut;
 • proiectul de moţiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor prezentului Statut.

13B. Candidatura pentru alte funcţii decât funcţia de Preşedinte

Art. 119

Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi gestionare a candidaturilor se vor regăsi în regulamentul privind cariera politică.

Art. 120

 1. În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice.
 2. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

Art. 121

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau decizii sau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

Art. 122

Deciziile şi hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.

14.Candidatura pentru funcţii în afara partidului

14A. Candidatura pentru funcţii în localităţi sau judeţe

Art. 123

Pentru orice funcţie în afara partidului care se obţine prin alegeri între candidaţi din partea partidelor sau se numeşte cu sprijin politic, organizaţia teritorială corespunzătoare este obligată să depună candidaturi.

Art. 124

O candidatură aprobată în conformitate cu Statutul şi celelalte regulamente aplicabile este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului.

14 B. Candidatura pentru Parlamentul Naţional şi Parlamentul European

Art. 125

 1. Condiţiile pentru a candida pentru Parlamentul Naţional sau Parlamentul European se regăsesc în regulamentul privind criteriile pentru cariera politica în PNL.
 2. Membrii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin 1. şi doresc să candideze vor notifica, în scris, această intenţie la BPJ (BPMB), cu cel puţin 6 luni înainte de începerea campaniei electorale.
 1. În acelaşi termen, BEx poate notifica BPJ (BPMB) propunerile de candidaţi, dintre membrii săi.
 2. Cu 3 luni înainte de începerea campaniei electorale, BPJ (BPMB) supune votului CCJ (CCMB) candidaturile pentru Parlamentul României sau pentru Parlamentul European.
 3. În cazul în care există divergente între propunerile BEx, notificată potrivit prevederilor alin (3), şi propunerile votate de CCJ (CCMB), ori există litigii adresate CA, acestea vor fi supuse analizei BPN cu cel putjn 60 de zile înainte de începerea campaniei electorale. Hotărârea BPN este definitivă.

14C. Candidaturile pentru funcții în Guvern şi autorități ale administraţiei publice centrale

Art. 126

Candidaturile pentru funcpe de prim-ministru şi ministru sunt aprobate de BPN la propunerea BEx.

Art. 127

Candidaturile pentru funcpe din cadrul ministerelor şi celorlalte autorităti ale administraţiei publice centrale, pentru care partidul este indreptăţit să desemneze candidați, sunt aprobate de BPN la propunerea BEx.

14D. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al României

Art. 128

Poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PNL pentru funcp de Preşedinte al României, atunci când partidul hotărăşte aceasta, orice membru care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

 1. se bucură de toate drepturile electorale;
 2. se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;
 3. dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului şi imaginii sale şi a partidului;
 4. susține un program politic bazat pe Programul PNL.

Art. 129

 1. Membrii care îndeplinesc condipe de mai sus trebuie să transmită o cerere în acest sens BEx, cu cel pup 12 luni înaintea declanşării campaniei electorale prezidenple.
 2. BEx este obligat să ia în considerare toate cererile făcute în conformitate cu alin (1).
 3. BEx supune CN spre aprobare, lista candidaţilor la funcp de Preşedinte al României.
 4. Candidatul la funcţia de preşedinte al Romaniei va fi ales din lista aprobată de CN, prin votul tuturor membrilor PNL, în conformitate cu procedura din ROLJ.

Alte dispoziţii

15.Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni

Art. 130

PNL poate inip şi stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere şi fuziune pe plan intern şi international cu mişcări politice, partide politice şi cu structuri ale societăţi civile, atunci când se constată că ambele părţ manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atâta timp cât aceste scopuri nu intră în contradicţie cu Programul politic sau Statutul PNL, cu hotărârile CON, sau cu dispoziţiile Constituţiei şi principiile ordinii de drept.

Art 131

Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de către BPN.

Art. 132

Fuziunile PNL cu alte mişcări şi partide politice se iniţiază şi se aprobă de către BPN şi sunt validate de către CN şi ratificate în prima CON a partidului.

Art. 133

Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile, profesionale, economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea BPJ numai după obţinerea aprobării BPN.

Art. 134

 1. Atunci când interesele electorale ale PNL recomandă asocierea cu alte partide în vederea obţinerii unor rezultate bune în alegerile generale, PNL poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programe de guvernare sunt asemănătoare sau complementare.
 2. Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate de BPN şi sunt aprobate de către CN cu votul majorităţii membrilor.

Art. 135

Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea BPJ numai după obţinerea aprobării din partea BPN.

16.Patrimoniul şi veniturile partidului

Art. 136

Sursele de finanţare ale PNL provin din:

 1. cotizaţiile membrilor partidului;
 2. donaţii şi legate;
 3. venituri provenite din activităţi proprii; d) subvenţii de la bugetul de stat;
 4. alte surse, potrivit legii.

Art. 137

Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România şi se gestionează prin trezorieri.

Art. 138

 1. Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii PNL înregistraţi în Registrul Naţional al Membrilor PNL.
 2. Cuantumul cotizaţiei este stabilit de BEx.

 

 1. BEx stabileşte o cotizaţie lunară diferită de cea stabilită la alin. 2. pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului sau în administraţia publică centrală, precum şi pentru parlamentari şi parlamentarii europeni.
 2. BEx stabileşte o contribuţie financiară lunară pentru filiale.
 3. BEx stabileşte o cotizaţie lunară diferită de cea stabilită la alin. 2. pentru persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia publică locală.
 4. Dovada plăţii cotizaţiei se face prin eliberarea unei chitanţe şi înscrierea în fişa de evidenţă, potrivit regulamentului privind cariera politică a membrilor PNL.

Art. 139

Donaţiile reprezintă sume de bani sau bunuri şi servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 140

Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate de trezoreria partidului.

Art. 141

 1. Sunt considerate funcţii de conducere ale PNL funcţiile de preşedinte, prim-vicepreşedinte, secretar general şi vicepreşedinte ale organismelor de conducere naţionale şi judeţene, precum şi funcţiile de preşedinte la nivel local, inclusiv ale organismelor de conducere interimare. Organismele de conducere aferente structurilor constituite conform Art. 46 din prezentul statut nu sunt organisme de conducere în cadrul PNL.
 2. Membrii PNL care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor.

Art. 142

În situaţia numirii unui Birou Politic Interimar, indiferent de nivelul acestuia, este obligatorie predarea tuturor evidenţelor financiare şi a patrimoniului acelei organizaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţii organizaţiilor locale şi judeţene (ROLJ).

16B. Patrimoniul partidului

Art. 143

 1. Patrimoniul PNL este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condiţiile legii.
 2. Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri şi orice alte operaţiuni se fac cu acordul trezoreriei partidului, în conformitate cu prevederile statutare şi legislaţia în vigoare.
 3. Organizaţiile judeţene răspund de activitatea financiar—contabilă a organizaţiei prin intermediul Trezoreriei proprii.

 

17.Publicațiile PNL

Art. 144

 1. În vederea colaborării permanente cu membrii şi cu alegătorii şi pentru îmbunătăţirea imaginii sale, PNL poate, în condiţiile legii, edita, realiza şi difuza propriile publicaţii ori alte materiale de informare şi cultură politică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean ori local.
 2. Toate aceste publicaţii şi materialele de informare şi cultură politică sunt proprietatea partidului şi conţin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicaţii sau fiecărui material.
 3. La nivel naţional se organizează Biroul de Presă al Partidului (PRES PNL). Aprobările pentru editarea publicaţiilor judeţene şi locale ale PNL se obţin de la Trezoreria PNL.

Art. 145

 1. Pe lângă PNL funcţionează Institutul de Studii Populare (ISP) care funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
 2. ISP promovează doctrina partidului şi contribuie la fundamentarea şi elaborarea politicilor publice şi a programelor sectoriale întemeiate pe aceste valori şi principii.
 3. ISP organizează cadrul de dezbatere pentru exprimarea grupurilor de opinie doctrinară din PNL.

18. Dispoziții finale

Art. 146

În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, PNL va fi reprezentat din punct de vedere juridic de preşedinte, de un prim-vicepreşedinte desemnat de preşedinte sau, după caz, de o persoană desemnată de BEx.

Art. 147

Regulamentele, modalităţile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum şi alte reglementări speciale, vor fi aprobate de CN, la propunerea BEx, sau după caz, de către BEx.

Art. 148

PNL îşi încetează activitatea prin: autodizolvare, hotărâtă de CON, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;

 1. dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
 2. constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea partidelor politice.

Art. 149

În cazul comasării cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord în baza unor dispoziţii tranzitorii şi unui protocol care va face parte integrantă din prezentul Statut.

Capitolul 19. Dispoziții Tranzitorii

Art. 150

Prin derogare de la prevederile prezentului statut, in anul 2017 alegerile conducerilor organizatiilor interne, la toate nivelurile, precum si ale organizatiilor sectiilor de votare se vor desfasura in termen de pana la 12 luni dupa Congresul din 17.06.2017.

Etichete:, ,

Comentariile nu sunt permise.

%d blogeri au apreciat: